• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kostbaar Bloed van Christus (1 juli)

De kalender van de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus kent 1 juli als het Feest van het Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus Christus. Daarom is van oudsher de maand juli toegewijd aan het Heilig Bloed. Dit feest heeft de liturgiehervorming niet overleefd ondanks het feit – O ironie- dat net de Zalige Johannes XXIII in 1960 een prachtige Apostolische Brief H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Brief
Inde a primis
Bevordering van de devotie voor het Kostbaar Heilig Bloed van Onze Heer Jezus Christus
(30 juni 1960)
 schreef over deze devotie.
Daar lezen we dat het Benedictus XIV was die de Mis en het officie van dit Feest goedkeurde, de Zalige Pius IX het als liturgisch feest voor de gehele Kerk voorgeschreven heeft en –wederom o ironie- Pius XI het feest tot rang van ‘duplex primae classis’ verhief met de bedoeling om de devotie tot het Bloed van de Verlosser te bevorderen. De Zalige Johannes XXIII zelf gaf zijn goedkeuring aan een eigen litanie.


Laatste wijziging: 27 juni 2020

Belangrijkste teksten:

Bericht: Maand juli toegewijd aan het Kostbaar Bloed van Christus

LITANIE 1

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Jezus, onbevlekt Lam, die van alle eeuwigheid voorbestemd was om door het storten van Uw kostbaar Bloed het zondige mensdom te redden, ontferm U over ons.
Jezus, mensgeworden Woord van God, die Uw heilig Vlees en kostbaar Bloed hebt aangenomen in de zuivere schoot van de onbevlekte Maagd Maria,
Jezus, die in de loop van Uw sterfelijk leven verlangd hebt om Uw heilig Bloed tot onze zaligheid te vergieten,
Jezus, die Uw Bloed vergoten hebt voor de bekering van de zondaars,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, van een oneindige en onschatbare waarde,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, zegel van het nieuw en eeuwig verbond,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, altijd stromende bron van genade en zegen,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, wiens stem zich onophoudelijk tot de hemel verheft en voor ons bidt,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, deze kostelijke balsem van het geestelijk leven,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, dit onderpand van onze hoop en van het eeuwig geluk,
Jezus, omwille van Uw kostbaar Bloed, sieraad en kroon van alle heiligen,
Door Uw kostbaar Bloed, hoor ons, Jezus.
Door Uw kostbaar Bloed, verhoor ons, Jezus.

Van alle kwaad naar ziel en lichaam, verlos ons, Jezus
Van alle zonden,
Van alle onzuiverheid in woorden, werken en begeerten,
Van het verachten en bespotten van heilige zaken,
Van ketterij, leugentaal en ongeloof,
Van trouweloosheid en onrechtvaardigheid,
Van het overtreden van uw heilige geboden,
Van alle gelegenheden tot zonden,
Van het onwaardig nuttigen van Uw heilig Lichaam en Bloed,
Van een plotselinge, onvoorziene dood,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij in Uw besnijdenis hebt opgeofferd,
Door Uw kostbaar Zweet en Bloed, dat in de hof van olijven ter aarde viel,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij de geseling,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij gestort hebt, toen de soldaten U met doornen kroonden,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij het dragen van Uw kruis tot op de Calvarieberg,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt bij Uw kruisiging,
Door Uw kostbaar Bloed, dat Gij vergoten hebt gedurende de drie uren, dat Gij aan het kruis gehangen hebt,
Door Uw kostbaar Bloed, en het heilig Water dat na Uw dood uit Uw doorstoken zijde vloeide,
Door Uw kostbaar Bloed, dat nog dagelijks op veel altaren in het heilig Misoffer aan de Vader geofferd wordt,
Door Uw kostbaar Lichaam en Bloed, dat tot voedsel van onze ziel voortdurend tegenwoordig is in het heilig Sacrament des Altaars,

Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons, Jezus
Dat Gij onze zonden wilt vergeven en onze harten wilt zuiveren,
Dat Gij in ons een levend geloof wilt storten, een sterke hoop en een brandende liefde,
Dat Gij de heilige kerk, die Gij door Uw kostbaar Bloed hebt verworven, wilt besturen en bewaren,
Dat Gij de paus en de gehele geestelijkheid in de heilige godsdienst wilt bewaren,
Dat Gij aan de gehele christenheid vrede en eenheid wilt verlenen,
Dat Gij onszelf en Uw heilige dienst wilt versterken en bewaren,
Dat Gij onze harten tot hemelse verlangens wilt opwekken,
Dat Gij al onze weldoeners met eeuwige goederen wilt vergelden,
Dat Gij alle overledenen de eeuwige rust wilt geven,
Dat Gij ons gebed wilt verhoren,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.
U, Heer, smeken wij, kom uw dienaren te hulp, die Gij met uw kostbaar Bloed gered hebt.

Laat ons bidden,
God, door het kostbaar bloed van Uw eniggeborenZoon hebt Gij alle mensen verlost. Zet het werk van Uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie,de genade van de verlossing ontvangen.
Door Christus onze Heer. Amen.
 


LITANIE 2
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Jezus Christus, eniggeboren Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons.
Jezus Christus, mensgeworden Woord van God,
Jezus Christus, offer van het nieuwe altijddurende Verbond,
Jezus Christus, die de doodsstrijd Uw bloed op aarde hebt laten vloeien,
Jezus Christus, die bij de geseling tot bloedens toe geslagen zijt,
Jezus Christus, die bij de doornenkroning Uw bloed hebt vergoten,
Jezus Christus, die op het kruis Uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven,
Jezus Christus, die Uw bloed geeft als losprijs voor ons heil,
Jezus Christus, die Uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie,
Jezus Christus, die Uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn,
Jezus Christus, die door Uw bloed de macht van de duivel overwint,
Jezus Christus, die door Uw bloed martelaren sterk maakt,
Jezus Christus, die door Uw bloed belijders moed geeft,
Jezus Christus, die door Uw bloed maagden voortbrengt,
Jezus Christus, die door Uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn,
Jezus Christus, die door Uw bloed steun geeft aan die lijden,
Jezus Christus, die door Uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn,
Jezus Christus, die door Uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen,
Jezus Christus, die door Uw bloed vertroosting geeft aan stervenden,
Jezus Christus, die door Uw bloed de harten vervult van zoete vrede,
Jezus Christus, die door Uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven,
Jezus Christus, die door Uw bloed de zielen redt uit het vagevuur,
Jezus Christus, die door Uw bloed alle eer en log overwaardig zijt,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Laat ons bidden,
God, door het kostbaar bloed van Uw eniggeborenZoon hebt Gij alle mensen verlost.
Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie,de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen.
 

LITANIE 3


Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons,
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Bloed van Christus, Eniggeborene van de vader, red ons.
Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God,
Bloed van Christus, van het nieuw en eeuwig verbond,
Bloed van Christus, in de doodstrijd neerdruppelend op de aarde,
Bloed van Christus, vloeiend bij de geseling,
Bloed van Christus, sijpelend bij de doornenkroning,
Bloed van Christus, op het kruis vergoten,
Bloed van Christus, losprijs van ons heil,
Bloed van Christus, zonder hetwelk geen vergeving plaatsvindt,
Bloed van Christus, eucharistische drank en reiniging der zielen,
Bloed van Christus, stroom van barmhartigheid,
Bloed van Christus, overwinningder duivels,
Bloed van Christus, sterkte der martelaren,
Bloed van Christus, kracht der belijders,
Bloed van Christus, bron van maagdelijkheid,
Bloed van Christus, steun van hen die wankelen,
Bloed van Christus, verlichting van hen die zwoegen,
Bloed van Christus, troost in droefheid,
Bloed van Christus, hoop der boetvaardigen,
Bloed van Christus, vertroosting der stervenden,
Bloed van Christus, vrede en zoetheid der harten,
Bloed van Christus, onderpand van eeuwig leven,
Bloed van Christus, de zielen bevrijdend uit het vagevuur,
Bloed van Christus, alle glorie en eer overwaardig,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

Gij hebt ons verlost, o Heer, in Uw bloed.
En ons gemaakt tot één koninkrijk voor onze God.

Laat ons bidden.
God, door het kostbaar Bloed van Uw eniggeboren Zoon hebt Gij alle mensen verlost.
Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen.
Door Christus onze Heer. Amen.
 

LITANIE 4

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Jezus, bloedige bruidegom, ontferm U over ons.
Allerzoetste Bloed van Christus, verzadig ons.
H. Bloed van het Lam Gods, zuiver offer van het nieuw en eeuwig testament, maak ons zalig.
H. Bloed, bron van alle goed, laaf ons.
H. Bloed, zee der barmhartigheid, wees ons genadig.
H. Bloed, licht der blinden, verlicht ons.
H. Bloed, geneesmiddel der wereld, heel ons.
H. Bloed, toevlucht der zondaars, bevrijd ons.
H. Bloed, troost der rechtvaardigen, vertroost ons.
H. Bloed, prijs onzer zaligheid, verlos ons.
H. Bloed, door hetwelk alle zonden vergeven worden, wees ons barmhartig.
H. Bloed, vuur der goddelijke liefde, ontsteek ons.
H. Bloed, onze heiligmaking, heilig ons.
H. Bloed, blijdschap der engelen, verblijd ons.
H. Bloed, standvastigheid der apostelen, verkloek ons.
H. Bloed, sterkte der martelaren, versterk ons.
H. Bloed, zegepraal der belijders, verheug ons.
H. Bloed, sieraad der maagden, versier ons.
H. Bloed, zaligheid van alle heiligen, heilig ons.

Wees ons genadig, spaar ons, Heer.
Wees ons genadig, verhoor ons, Heer.
Van de boze geest, verlos ons, Heer.
Van de begeerlijkheid van het vlees en van de ogen, en van de hovaardij van het leven,
Van alle onzuiverheid en onrecht,
Van haar, nijd en kwade wil,
Van het misbruik van Uw heilige Naam,
Van het onteren van Uw H. Bloed,
Van een haastige, onvoorziene en kwade dood,
Van de eeuwige verdoemenis,
Door Uw onschuldig Bloed, dat Gij bij Uw besnijdenis hebt gestort,
Door Uw bloedig zweet in de Olijfhof,
Door het H. Bloed, dat Gij bij Uw geseling gestort hebt,
Door het H. Bloed, hetwelk de scherpe doornen bij Uw kroning hebben doen vloeien,
Door het H. Bloed, dat met de voeten getreden is bij Uw kruisdraging,
Door het H. Bloed, dat Gij vergoten hebt bij Uw kruisiging,
Door het H. Bloed, dat uit Uw doorstoken zijde gevloeid is,
Door het H. Bloed, dat voor ons opgeofferd wordt in het H. Misoffer,
Door het H. Bloed, dat Gij ons in het allerheiligste Sacrament des Altaars geeft,

Wij, arme zondaars, wij bidden U, Jezus, verhoor ons.
Dat Gij onze zonden wilt vergeven,
Dat alle zondaars door uw H. Bloed mogen bekeerd worden,
Dat de gedachtenis van uw dierbaar Bloed altijd in ons moge blijven en waardige vruchten van boetvaardigheid voortbrengen,
Dat Gij ons een ootmoedige eerbied en oprechte godvruchtigheid tot uw heilig Bloed geeft,
Dat Gij in ons een levendig geloof, een vaste hoop en een brandende liefde tot uw heilig Bloed ontsteekt,
Dat Gij alle geestelijke en lichamelijke kwalen en ellenden van ons verdrijft, en ons tegen alle bekoringen van de duivel beschermt,
Dat Gij ons het eeuwig leven verleent,
Dat Gij uw Kerk, die Gij door de prijs van uw dierbaar Bloed verlost hebt, zuiver en onbevlekt bewaart,
Dat Gij door uw dierbaar Bloed aan de koningen en de christen vorsten, en aan alle gelovigen de ware vrede en eendracht verleent,
Dat Gij alle zielen van het vagevuur de eeuwige rust verleent,
Dat Gij U gewaardigt ons te verhoren,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Onze Vader, enz.

Laat ons bidden,
Heer Jezus Christus, die van de Hemel uit de schoot van uw Vader op de aarde zijt nedergedaald, en Uw dierbaar Bloed tot vergiffenis van onze zonden hebt vergoten, wij bidden U ootmoedig, dat wij op de dag van het oordeel aan Uw rechterhand mogen waardig zijn te horen: komt, gezegenden!
Wees gegroet, edel en waardig Bloed, dat uit de wonden van mijn gekruisigde Heer Jezus Christus vloeit, en zonden van de wereld uitwist.
Wees, Heer, uw schepsel gedachtig, dat Gij met Uw dierbaar Bloed verlost hebt.
Die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de H. Geest, God in alle eeuwen der eeuwen. Amen.Zie ook:

Referenties naar dit dossier

 
Geen documenten gevonden!
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam