Over RK Documenten

Zie de website van Stichting InterKerk: www.interkerk.nl/anbi

Voor een reactie: webmaster@rkdocumenten.nl

Aanleiding en opzet van deze site

Binnen de Rooms Katholieke Kerk zijn de eerst aangewezenen om deze opdracht uit te voeren de Apostelen en hun opvolgers, de Bisschoppen. Maar ook aan alle andere gelovigen is deze opdracht gericht.
Het leergezag, met de Paus voorop, heeft veel van deze verkondiging vastgelegd in documenten. De overige gelovigen moeten in staat zijn er kennis van te kunnen nemen en het zich eigen te kunnen maken.

De Heilige Petrus Canisius, priester en kerkleraar (1521-1597) is o.a. bekend geworden als één van de grondleggers van het geloofsonderricht in Nederland en Duitsland door gebruik te maken van de methode van een catechismus. Op zijn feestdag, 27 april, in 2001 is voor het Nederlandse taalgebied de wereldcatechismus, de Catechismus van de Katholieke Kerk (kortweg eerst bekend als KKK, sinds eind 2007 CKK) op het Internet beschikbaar gekomen, bewerkt naar de laatste versie (de editio typica), zoals Paus Johannes Paulus II die in 1997 heeft uitgevaardigd. Deze CKK is, samen met de Bijbel, het grootste document dat op deze website RKDocumenten.nl gepubliceerd is. Inmiddels zijn diverse Concilieteksten, vele Encyclieken, homilieën etc. toegevoegd.
De site geeft een database met Nederlandstalige versies van diverse documenten, waardoor deze beschikbaar komen op internet voor iedereen die ze wil raadplegen. Gewone gelovigen, geïnteresseerden, maar ook priesters of studenten, die het voor hun opleiding nodig hebben. Er wordt niet naar gestreefd om een volledige ‘bibliotheek’ aan kerkelijke documenten aan te bieden. Wel om de meer belangrijkere daarvan op te nemen.

De database is opgezet door de Stg. InterKerk die o.a. kerken en kerkelijke instellingen adviseert bij het gebruik van het internet en zelf diverse sites vult over religieuze onderwerpen. Voor het technische ontwerp en realisatie van de versies 1 t.m. 4 heeft InterBrug getekend. Versie 5 is een ontwikkeling door vrijwilligers samen met Puurdata en Webheld

Samenstelling

Sommige van de documenten uit de database zijn elders op het internet te vinden (al dan niet in de Nederlandse of buitenlandse taal), soms ook helemaal niet. Vanwege het belang van de teksten en om ze doorzoekbaar te maken binnen deze applicatie zijn ze ook in deze database opgenomen. In een aantal gevallen zijn er teksten opgenomen die nog niet eerder in het Nederlandse taalgebied beschikbaar waren, niet in druk, maar ook niet op het internet en zijn onder eigen verantwoordelijkheid vertaald.

Bij het overnemen van vertalingen, met name wanneer deze gedigitaliseerd zijn vanuit een eerder in druk verschenen uitgave, kan het voorkomen dat er storende fouten als typefouten, het niet volledig zijn van tekst(gedeeltes) en zelfs taalfouten, voorkomen. Naast het toevoegen van nieuwe teksten aan de database wordt ook continu gewerkt aan het verbeteren van deze genoemde fouten. Ook de gebruikte schrijfwijze wordt zoveel mogelijk gelijk gehouden, echter is dit niet in alle teksten te handhaven geweest (bijv. omdat vertalingen van oudere datum onder een andere spellingsregel geschreven zijn). Bij het vertalen wordt helaas ook niet altijd hetzelfde originele woord op gelijke wijze vertaald, o.a. afhankelijk door wie de vertaling gemaakt is. Er wordt naar toegewerkt om te komen tot een “geel-wit” boekje met ’typische’ Katholieke termen en haar schrijfwijze, zoals op deze site gebruikt (naar analogie van het “groene boekje” voor de Nederlandse taal), maar ook daar zal het een tijd duren eer alle teksten daarop gecorrigeerd zijn.
Uw hulp in deze door fouten te signaleren kan ons helpen sneller de correctie door te voeren. Wel bieden wij u op voorhand onze excuses aan dat, ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt in het opbouwen van deze site, dergelijke fouten voorkomen.

Weliswaar zijn niet alle teksten een geautoriseerde vertaling, wel geven ze de mogelijkheid kennis te nemen van het gedachtegoed van deze documenten en daarmee wat het officiële kerkelijk leergezag van de Rooms Katholieke Kerk naar buiten brengt. Getracht is zoveel mogelijk gebruik te maken van betrouwbaar geachte bronnen en dat de vertalingen getrouw zijn aan het origineel. Via enkele hulpmiddelen worden de documenten ontsloten:

  • Via de eigen zoekmachine kan men zoeken in welke documenten, nieuwsberichten of dossiers bepaalde termen of zinsneden voorkomen.
  • In zogenaamde “thema’s” staan links naar diverse teksten over een zelfde onderwerp bij elkaar.
  • Onder “Berichten” worden nieuwsberichten opgenomen met veelal verwijzingen naar of korte resumé\’s van documenten. Maar ook zaken in het kerkelijk leven die documenten in een verder perspectief zetten.
  • Onder “Denzinger” is inzicht te krijgen welke delen uit de Denzinger op deze site zijn te raadplegen.
  • Via een Nieuwsbrief kan men op de hoogte blijven van de nieuwe documenten, die aan de database toegevoegd worden, of andere nieuwtjes rond de site.

Ten behoeve van deze site is in een aantal gevallen een bewerking gemaakt van met name de noten in de teksten. Om technische redenen zijn oorspronkelijke noten soms verdeeld over meer noten dan in het origineel aangegeven. Ook de volgorde van teksten binnen een noot is soms gewijzigd. Getracht is echter om in alle gevallen de oorspronkelijke bedoeling en duiding van een noot te behouden, voor zover de techniek dit toelaat.

Stichting InterKerk, initiatiefnemer van deze site, kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten ontleend worden.

Versie-beheer

Nieuwste wijzigingen

Vanaf november 2022 wordt er een ‘changelog‘ bijgehouden van alle aanpassingen.

Versie 5.1

14-10-2022: Versie 5.1.5 – donatielint (periode tonen instelbaar) en -footer (altijd aan eind tekstpagina zichtbaar boven websitefooter) toegevoegd, overgeschakeld naar PHP 8.1
09-08-2022: Versie 5.1.4 – Documentenoverzicht en Berichten selecteren op datum beschikbaar
12-05-2022: upgrade naar Versie 5.1: volledig nieuw opgebouwde site met de basisfuncties voor het eerst in Elastic Search en WordPress. De oude site 4.7.1 is op www.oud.rkdocumenten.nl nog bereikbaar.

Vanaf 21-11-2021 is gewerkt aan de pré Beta-versie ’toonDocument’ Elasticsearch en website vernieuwd

21-01-2022: beta.rkdocumenten.nl – Testvesie 1.6.2
01-02-2022: beta.rkdocumenten.nl – Testvesie 1.6.3 – kleine verbeteringen
24-03-2022: beta.rkdocumenten.nl – Testversie 1.7 – ‘Uitgebreid zoeken’ en ‘2 taalversies tonen’ toegevoegd
26-04-2022: beta.rkdocumenten.nl – Testversie 1.8. – Berichten en Thema’s toegevoegd

Oudere versies

27-04-2001: Versie 1.0: database, website en beheerapplicatie voor alleen [1||Katechismus van de Katholieke Kerk]
                     Versie 1.1: zoeken op meerdere woorden tegelijk, exacte string en gebruik wildcards
                     Versie 1.2: post-it functionaliteit – bezoeker kan eigen aantekeningen maken
01-12-2001 Upgrade Versie 2.0: database, website en beheerapplicatie voor meerdere documenten mogelijk
01-05-2002: Update Versie 2.1: Documenten kunnen met wachtwoord afgeschermd worden, post-it functionaliteit daarop aangepast
15-05-2003: Update Versie 2.2: Dossiers kunnen worden toegevoegd, bezoekers kunnen zich aanmelden voor Nieuwsbrief
07-06-2005: Upgrade Versie 3.0: geschikt voor PHP 5 en MySQL 4, zoeken aangepast, inhoudsstructuur flexibel gemaakt, wensdocumenten mogelijk, dedicated CMS toegepast, scheiding ‘live’ en ‘beheer’-gedeelte
31-01-2006 Versie 3.1: zoekresultaten worden meer gestructureerd getoond. Nieuwsbroefmodule weer teogevoegd
12-03-2010: Upgrade Versie 4.0c lay-out, responsive, H. Schrift
30-08-2013: Update Versie 4.1
27-03-2015: Update Versie 4.2 trefwoorden, verbetering zoekfunctie
04-05-2016: Update Versie 4.3 documentextractie
16-06-2016: Update Versie 4.3a verbeterde referentielijsten
29-08-2016: Update Versie 4.4 inlogfunctionaliteit en pdf download / ssl, editor update
30-11-2016: Update Versie 4.4a bestelfunctie
01-05-2017: Update Versie 4.5 webshop, lay-out SRKK-werkvertaling
22-11-2017: Update Versie 4.6.1 zelfprint, logo SRKK en KBS,
23-11-2017: Update versie 4.6.2 rkbijbel-api
15-12-2017: Update versie 4.6.3 sorteervolgorde accounts
30-11-2018: Update versie 4.6.4 beveiligingsbugs,zoals addthis, verwijderd
23-09-2019: Update versie 4.7 omschakeling van PHP 5.6 naar PHP 7.0
06-09-2020: Update versie 4.7.1 omschakeling naar PHP 7.3