• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bekwaam tot het ontvangen van het Doopsel is iedere mens die nog niet gedoopt is, en alleen deze.
§ 1 Opdat een volwassene gedoopt kan worden, moet hij de wil geuit hebben om het Doopsel te ontvangen, voldoende onderricht zijn in de geloofswaarheden en de christelijke verplichtingen alsook door het catechumenaat in het christelijk leven beproefd bevonden zijn; hij dient ook aangemaand te worden zijn zonden te betreuren.

§ 2 Een volwassene die in stervensgevaar verkeert, kan gedoopt worden als hij, enige kennis bezittend van de voornaamste geloofswaarheden, op een of andere manier blijk gegeven heeft van zijn intentie het Doopsel te ontvangen en belooft de geboden van de christelijke godsdienst in acht te zullen nemen.

Een volwassene die gedoopt wordt, dient, tenzij een ernstige reden in de weg staat, onmiddellijk na het Doopsel gevormd te worden en aan de eucharistieviering deel te nemen, ook door het ontvangen van de communie.
§ 1 De ouders zijn gehouden aan de verplichting ervoor te zorgen dat hun kinderen binnen de eerste weken gedoopt worden; zo spoedig mogelijk na de geboorte, en zelfs al voordien, dienen zij zich tot de pastoor te wenden om het Sacrament voor hun kind te vragen en om naar behoren hierop voorbereid te worden.

§ 2 Als een kind in stervensgevaar verkeert, dient het zonder enig uitstel gedoopt te worden.

§ 1 Opdat een kind geoorloofd gedoopt wordt:

  1. moeten de ouders, ten minste één van hen of degene die wettig hun plaats inneemt, toestemmen;
  2. moet gegronde hoop aanwezig zijn dat het in de katholieke godsdienst zal opgevoed worden zie § 3; als deze volkomen ontbreekt, dient het Doopsel volgens de voorschriften van het particulier recht uitgesteld te worden, waarbij de ouders van de reden op de hoogte gebracht worden.

§ 2 Een kind van katholieke ouders, en zelfs van niet-katholieke, wordt in stervensgevaar geoorloofd gedoopt, ook als de ouders dit niet willen.

§ 3 Een kind van niet katholieke christelijke ouders wordt geoorloofd gedoopt, als de ouders of tenminste één van hen of degene die op wettige wijze hun plaats innemen, dit vragen en het voor hen fysiek of moreel onmogelijk is hun eigen bedienaar te benaderen.

Zie ook:

Toevoegingen (onderstreept) volgens het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
De concordia inter Codices
Waarmee enkele normen van het Wetboek van Canoniek Recht worden veranderd
(31 mei 2016)
van Paus Franciscus gedateerd 31 mei 2016.

§ 1 Als betwijfeld wordt of iemand gedoopt is of dat het Doopsel geldig toegediend is, dient het Doopsel, wanneer de twijfel na ernstig onderzoek blijft bestaan, aan deze persoon onder voorwaarde toegediend te worden.

§ 2 Zij die gedoopt zijn in een niet-katholieke kerkelijke gemeenschap mogen niet onder voorwaarde gedoopt worden, tenzij er, bij het nazien van de bij het toegediende Doopsel aangewende materie en vorm van de doopwoorden alsook gelet op de intentie van de volwassen gedoopte en van de dopende bedienaar, ernstige reden aanwezig is om aan de geldigheid van het Doopsel te twijfelen.

§ 3 Als in de gevallen waarover in §§ 1 en 2, de toediening of de geldigheid van het Doopsel twijfelachtig blijft, mag het Doopsel niet toegediend worden tenzij nadat aan de dopeling, als het een volwassene is, de leer over het Doopsel-sacrament uitgelegd is en hem, of als het een kind is, zijn ouder, de redenen toegelicht zijn waarom aan de geldigheid van het Doopsel dat gevierd is, getwijfeld wordt.

Een te vondeling gelegd of gevonden kind dient gedoopt te worden, tenzij na zorgvuldig onderzoek zijn Doopsel vaststaat.
Abortieve foetussen dienen, als zij in leven zijn, gedoopt te worden voor zover het kan.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam