• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk, "pijler en grondslag van de waarheid" (1 Tim. 3, 15), "heeft van de apostelen het plechtig gebod van Christus ontvangen om de heilswaarheid te verkondigen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 17 "Het komt de Kerk toe overal en altijd de morele beginselen, ook met betrekking tot de sociale ordening, voor te houden en een oordeel uit te spreken over welke menselijke aangelegenheden ook, voor zover de grondrechten van de menselijke persoon of het geestelijk heil van de mensen dit vereisen". Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 747
Het leergezag ("magisterium") van de herders der Kerk in morele kwesties wordt gewoonlijk uitgeoefend in de catechese en de prediking, met behulp van theologen en geestelijke schrijvers. Zo wordt, onder de bescherming en de waakzaamheid van de herders, van geslacht op geslacht, het "depositum" van de christelijke moraal doorgegeven. Dit is samengesteld uit een karakteristiek geheel van regels, geboden en deugden, voortvloeiend uit het geloof in Christus en verlevendigd door de liefde. Deze catechese heeft traditioneel, naast het 1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
en het Onze Vader, ook de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
tot grondslag, die de morele levensprincipes voorhouden welke voor alle mensen gelden.
De paus en de bisschoppen zijn "authentieke, d.w.z. met het gezag van Christus beklede leraren, die aan het hun toevertrouwde volk het geloof verkondigen als waarheid die gelovig aanvaard en op het zedelijk leven toegepast moet worden". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25 Het gewoon en universeel leergezag van de paus en van de bisschoppen in gemeenschap met hem, leert de gelovigen de waarheid die ze moeten geloven, de liefde die zij moeten beoefenen en de gelukzaligheid waarop zij mogen hopen.

De hoogste graad van deelname aan het gezag van Christus wordt verzekerd door het charisma van de onfeilbaarheid. Dit reikt even ver als het depositum van de goddelijke openbaring; Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25 het strekt zich uit tot alle elementen van de leer, met inbegrip van de moraal, zonder welke de heilswaarheden van het geloof niet bewaard, verkondigd of toegepast kunnen worden. Congregatie voor de Geloofsleer, Verklaring ter bescherming van de Katholieke Leer over de Kerk tegen enkele hedendaagse dwalingen, Mysterium Ecclesiae (24 juni 1973), 3

Het gezag van het magisterium strekt zich ook uit tot de specifieke geboden van de natuurwet, want hun naleving, gevraagd door de Schepper, is noodzakelijk voor het heil. Door de voorschriften van de natuurwet in herinnering te brengen, oefent het kerkelijk leergezag een wezenlijk onderdeel uit van zijn profetische taak die erin bestaat, aan de mensen te verkondigen wie zij in werkelijkheid zijn en hen eraan te herinneren wie zij voor God moeten zijn. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 14

De Wet van God, toevertrouwd aan de Kerk, wordt aan de gelovigen onderwezen als weg van leven en waarheid. De gelovigen hebben dus het recht Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 213 onderricht te worden in de heilzame goddelijke voorschriften die het oordeel zuiveren en, met de genade, de verwonde menselijke rede genezen. Ze hebben de plicht de verordeningen en uitspraken van het wettige gezag van de Kerk na te leven. Zelfs als die van disciplinaire aard zijn, vragen deze bepalingen liefdevolle volgzaamheid.

In haar taak van onderricht en toepassing van de christelijke moraal heeft de kerk de toewijding van de herders, de wetenschap van de theologen, de bijdrage van alle Christenen en mensen van goede wil nodig. Het geloof en de praktijk van het Evangelie geven aan ieder een ervaring van "leven in Christus", die hem verlicht en hem in staat stelt de goddelijke en menselijke werkelijkheden te waarderen volgens de Geest van God. Vgl. 1 Kor. 2,10-15 Zo kan de Heilige Geest zich bedienen van de nederigsten om de geleerden en de hoogwaardigheidsbekleders te verlichten.

De bedieningen moeten uitgeoefend worden in een geest van broederlijke dienstbaarheid en toewijding aan de Kerk in naam van de Heer. Vgl. Rom. 12, 8.11 Tegelijk moet iedereen die zijn persoonlijke daden aan een moreel gewetensoordeel onderwerpt, oppassen dat hij zich niet opsluit in een individualistische opvatting van het geweten. Het geweten moet naar best vermogen openstaan voor het beschouwen van het heil van allen, zoals dit tot uitdrukking komt in de morele wet, de natuurlijke en de geopenbaarde, en dus ook in de wet van de Kerk. en in het gezagvolle onderricht van het leergezag over morele kwesties. Het is niet gepast het persoonlijk geweten en de rede tegenover de morele wet of het leergezag van de Kerk te stellen.

Zo kan even echte eerbiedige geest jegens de Kerk ontstaan bij de Christenen. Het is de normale uitbloei van de genade van het Doopsel die ons heeft verwekt in de schoot van de Kerk en ons tot ledematen van het lichaam van Christus gemaakt heeft. ln haar moederlijke zorgzaamheid schenkt de Kerk ons de barmhartigheid van God die al onze zonden overwint en die vooral werkzaam is in het Boetesacrament. Als een voorkomende moeder schenkt zij ons tevens in haar liturgie, iedere dag opnieuw, overvloedig het voedsel van het Woord en de Eucharistie van de Heer.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam