• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christus heeft na zijn verrijzenis zijn apostelen gezonden "om in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden te prediken onder alle volken" (Lc. 24, 47). Deze "dienst van verzoening" (2 Kor. 5, 18) verrichtten de apostelen en hun opvolgers niet alleen door aan de mensen de vergiffenis van God die Christus voor ons verdiend heeft, te verkondigen en door hen op te roepen tot bekering en geloof, maar ook door hun de vergiffenis van de zonden door het Doopsel mee te delen en hen met God en de Kerk te verzoenen dankzij de sleutelmacht, die zij van Christus hebben ontvangen:
De Kerk heeft de sleutels van het rijk der hemelen ontvangen, opdat in haar de vergeving van de zonden tot stand komt door het bloed van Christus en de werking van de heilige Geest. In deze Kerk herleeft de ziel die door de zonden gestorven was, om tot leven gewekt te worden H. Augustinus, Preken, Sermones. 214,11, vert. uit Lat. met Christus, door wiens genade wij gered zijn.
Er is geen enkele zonde, hoe zwaar ook, of de heilige Kerk kan haar vergeven. "Er is niemand zo slecht of misdadig dat hem niet de zekere hoop op vergeving voorgehouden moet worden, mits hij maar oprecht berouw heeft". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1.11,5, vert. uit Lat. Christus, die gestorven is voor alle mensen, wil dat in zijn Kerk de poorten van de vergeving altijd openstaan voor wie opstaat uit de zonde. Vgl. Mt. 18, 21-22
De catechese dient zich in te zetten om bij de gelovigen het geloof in de onvergelijkelijke grootheid van de gave die de verrezen Christus zijn Kerk geschonken heeft, te wekken en te voeden: de zending en de macht om werkelijk de zonden te vergeven door het ambt van de apostelen en hun opvolgers:
De Heer wil dat zijn leerlingen een geweldige macht hebben: Hij wil dat zijn arme dienaren in zijn naam alles doen wat Hij deed toen Hij op aarde was. H. Ambrosius van Milaan, Tegen de Novatianen, De Paenitentia. 1,34, vert. uit Lat.

De priesters hebben een macht ontvangen die God noch aan de engelen noch aan de aartsengelen gegeven heeft (...). Wat de priesters hier beneden op aarde doen, bekrachtigt God boven in de hemel. H. Johannes Chrysostomos, Over het priesterschap, De sacerdotio. 3,5 vert. uit Gr.

Als er in de Kerk geen vergeving van de zonden zou zijn, dan zou er geen enkele hoop zijn geen enkel vooruitzicht op een toekomstig leven en op de eeuwige bevrijding. Brengen wij dank aan God die aan zijn Kerk deze gave geschonken heeft. H. Augustinus, Preken, Sermones. 213,8, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam