• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de hedendaagse samenleving spelen de sociale communicatiemiddelen een belangrijke rol op het gebied van informatie, bevordering van cultuur en vorming. Die rol neemt toe door de technische vooruitgang, door de omvang en de verscheidenheid van de nieuwsberichten en door de invloed die uitgeoefend wordt op de publieke opinie.
De informatiemedia moeten ten dienste staan van het algemeen welzijn. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 11 De vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit:samenleving heeft recht op informatie die steunt op waarheid,
De juiste uitoefening van dit recht vereist dat de publicatie, wat haar inhoud betreft, altijd waar en, voor zover de rechtvaardigheid en de naastenliefde dit toelaten, volledig is. Verder moet de wijze van publiceren fair en behoorlijk zijn, doordat zij de zedelijke normen, de erkende rechten van de mens en de menselijke waardigheid, bij het vergaren en verspreiden van nieuwsberichten gewetensvol respecteert. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 5
"Het is nodig dat alle leden van de maatschappij hun plichten van rechtvaardigheid en naastenliefde in dit opzicht vervullen. Zij moeten er daarom voor zorgen, dat ook met behulp van de communicatiemiddelen een juiste publieke opinie wordt gevormd en verspreid". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 8 De menselijke solidariteit wordt bevorderd door waarheidsgetrouwe en juiste communicatie, door het vrije verkeer van ideeën, die de kennis en de eerbied voor de anderen gunstig beïnvloeden.
De sociale communicatiemiddelen - in het bijzonder de massamedia - kunnen bij de gebruikers een zekere passiviteit veroorzaken, zodat deze tot onkritische consumenten worden van boodschappen of beelden die hun worden aangeboden. De gebruikers moeten zich een zekere matiging en discipline opleggen bij het gebruik van de massamedia. Zij moeten zich een helder en juist gewetensoordeel vormen om gemakkelijker weerstand te kunnen bieden aan minder beschaafde invloeden.
De verantwoordelijken voor de media hebben uit hoofde van hun beroep zelf de verplichting, bij het verspreiden van informatie, de waarheid te dienen en de naastenliefde geen geweld aan te doen. Ze moeten zich inspannen om met evenveel zorg de aard van de feiten te eerbiedigen èn de grenzen te respecteren bij de kritische beoordeling van personen. Aan de bekoring van laster mogen ze niet toegeven.
"De burgerlijke overheid heeft hier bijzondere plichten, omdat de communicatiemiddelen op het algemeen welzijn gericht zijn. Onder de taak van de overheid valt immers, overeenkomstig haar functie, het verdedigen en beschermen van een werkelijke en rechtvaardige vrijheid van voorlichting". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 12 Door wetten uit te vaardigen en de uitvoering ervan te bewaken, moet de overheid voorkomen dat door een verkeerd gebruik van de communicatiemiddelen "ernstige gevaren ontstaan voor de openbare zeden en de vooruitgang van de maatschappij". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de publiciteitsmedia, Inter Mirifica (4 dec 1963), 12 Schending van ieders persoonlijke rechten op een goede naam en op respect van zijn privé-leven, moet ze bestraffen. Zij moet tijdig en eerlijk alle inlichtingen doorgeven die in verband staan met het algemeen welzijn of die beantwoorden aan de rechtmatige bezorgdheid van de bevolking. Het is absoluut niet gerechtvaardigd om valse informatie te verspreiden teneinde de publieke opinie te beïnvloeden door de media. Het optreden van de overheid mag de vrijheid van individuele personen of van groepen niet aantasten.

De moraal klaagt de misbruiken van de totalitaire regimes aan, die systematisch de waarheid vervalsen, die via de media de meningsvorming politiek beheersen, die de beschuldigden en de getuigen in openbare processen "manipuleren" en zich inbeelden dat ze hun tirannie in stand kunnen houden door alles uit te schakelen en te onderdrukken wat zij als een "ideologisch delict" bestempelen.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam