• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DOMINICI GREGIS CUSTODIAE
Tridentijnse regels over het verbod van boeken.

Regel 1:
Alle boeken, die voor het jaar 1515 oftewel door Pausen oftewel door oecumenische Concilies zijn veroordeeld en niet in deze index staan, moeten op dezelfde wijze als veroordeeld beschouwd worden, zoals zij vroeger veroordeeld zijn geweest.

Regel 2:
De boeken van notoire ketters alsook diegene die na het hiervoor genoemde jaar als ketters beschouwd werden of als ketters opstonden, en zij die aanvoerders en leiders van ketterijen zijn of zijn geweest ... worden geheel en al verboden.

De boeken van andere ketters echter die uitdrukkelijk handelen over de godsdienst worden geheel en al verboden. Welke echter niet over de godsdienst handelen, kunnen, als zij door katholieke theologen op bevel van bisschoppen en de inquisitie zijn onderzocht en goedgekeurd, worden toegelaten ...

Regel 3:

Vertalingen van kerkelijke schrijvers die tot op de dag van vandaag door veroordeelde auteur zijn uitgegeven, worden, in zoverre zij niets tegen de gezonde leer bevatten, toegelaten.

Vertalingen van boeken van het Oude Testament worden - na het oordeel van de bisschop - alleen aan geleerde en vrome mannen verleend kunnen worden, in zoverre zij deze vertalingen als toelichtingen op de Vulgaat- uitgave, om de Heilige Schrift te begrijpen, gebruiken, niet echter om de hen als de juiste (sano textu) tekst te gebruiken.

Vertalingen van het Nieuwe Testament door auteurs uit de 1ste klasse van deze index Noot van de red.: In de index van Paus Pius IV werden werken en auteurs volgens de grotere of geringere gevaar van gevaar in drie klassen ingedeeld: in de eerste worden - slechts door het noemen van de naam van de auteur - alle werken als verdacht verboden, moet niemand geoorloofd worden, omdat voor lezers uit hun lectuur weinig voordeel komt, maar des te meer aan gevaar tevoorschijn komt.

Als echter schriftelijke opmerkingen met zulke vertalingen die geoorloofd zijn, of met de Vulgaat- uitgave in omloop zijn, kunnen zij, als verdachte plaatsen door theologische faculteiten van een katholieke universiteit of door de algemene inquisitie zijn verwijderd, op dezelfde wijze geoorloofd worden als ook de vertalingen geoorloofd zijn ...

Regel 4:
Omdat door ervaring duidelijk geworden is, dat als de heilige Bijbel in de volkstaal overal en zonder onderscheid toegelaten wordt - wegens de lichtzinnigheid van mensen- meer schade als nut tevoorschijn komt, kan in dit geval - naar het oordeel van de bisschop of de inquisiteur - op aanraden van de pastoor of van de biechtvader de lezing van de door katholieke auteurs vertaalde Bijbel in de volkstaal worden toegelaten, bij mensen, die begrepen hebben dat zij uit deze lectuur geen schade, maar juist vermeerdering van geloof en vroomheid kunnen verkrijgen.

Regel 5:
Alle boeken, welke uit de pen van ijverige ketterse auteurs voortkomen en waarin niets of zeer weinig van zichzelf wordt toegevoegd, maar die juist uitspraken van anderen verzamelen, waaronder Lexica, Concordanties en spreukenverzamelingen gerekend kunnen worden ... behoren – als zij iets bevatten dat reiniging nodig heeft- moeten zij – nadat dit op aanraden van de bisschop is verwijderd of verbeterd - geoorloofd worden.

Regel 6:
Boeken in de volkstaal die handelen over controversen tussen katholieken en ketters in onze tijd, moeten niet alleen geoorloofd worden, maar men moet ook in acht nemen wat over de in de volkstaal geschreven Bijbel is bepaald.

Wat echter die boeken betreft, die over de rechte levenswijze, over meditatie, over biechten en dergelijke handelen en in de volkstaal zijn geschreven, zo is er – als zij de gezonde leer bevatten- geen reden voor een verbod.

Regel 7:
Boeken die uitdrukkelijk ontuchtige en obscene thema`s behandelen, vertellen of leren, moeten, omdat hier niet alleen gekeken moet worden naar het geloof maar ook naar de zeden, welke door deze lectuur gemakkelijk kan worden verdorven, geheel en al verboden worden.

Die door heidenen geschreven oude boeken worden wegens hun smaak (elegantiam) en eigenheid van de taal toegelaten. In geen enkel geval mag men hen aan jonge kinderen voorlezen.

Regel 8:
Boeken, waarvan de hoofdinhoud goed is en waarin toch iets terloops is toegevoegd, wat tot ketterij, geloofsafval of bijgeloof neigt, kunnen, als zij door katholieke theologen gereinigd zijn, worden toegelaten.

Regel 9:
Alle boeken en geschriften over wat voor soort waarzeggerij dan ook, droomduiding, handlezen, aanroepen van doden of waarin tovenarij, gifmengerei, waarzeggerij, zienerij of waar sprake is van toverformules van magische kunsten, moeten geheel en al verboden worden.

De bisschoppen moeten echter met zorg te voor waken dat geen boeken, traktaten of aantekeningen van de veroordeelde astrologie gelezen worden, of bezeten worden: boeken welke betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, gelukkig of ongelukkig, of boeken die betrekking hebben op, dusdanige handelingen die van de menselijk wil afhankelijk zijn om te durven beweren, dat er iets bepaalds staat te gebeuren....

Regel 10:

Bij het drukken van boeken of andere geschriften moet erop gelet worden, wat op het 5e Concilie van Lateranen onder Leo X, de 10de zitting, is vastgelegd. 5e Concilie van Lateranen, Bul, Sessie 10 - Over lommerds, Sessio X - Inter sollicitudines (4 mei 1515)

(Hierna volgen bijzondere disciplinaire voorschriften voor auteurs, uitgeverijen en bibliotheken, deze zijn hier niet opgenomen)

Slot
Tot slot wordt aan alle gelovigen voorgeschreven dat het niemand het moet wagen om tegen deze voorschriften en regels of het verbod van deze index, wat voor boeken ook te lezen of te bezitten. Wie echter boeken van ketters of geschriften van wat voor een auteur ook die wegens ketterij of valse leer zijn veroordeeld en verboden, leest of in bezit heeft, loopt op staande voet een excommunicatie op.

Document

Naam: DOMINICI GREGIS CUSTODIAE
Tridentijnse regels over het verbod van boeken.
Soort: Concilie van Trente
Auteur: Paus Pius IV
Datum: 24 maart 1564
Copyrights: © 2006, Stg. InterKerk, Wassenaar, (werkvertaling vanuit het Latijn)
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

  • Paus Pius VII - Brief
    Magno et Acerbo
    Over vertalingen van de H. Schrift (3 september 1816)
    (1)
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam