• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een klooster van monialen wordt opgericht als een klooster sui iuris op verzoek van de gemeenschap van het stichtende klooster of door een besluit van de Federale Raad, met de goedkeuring van de Heilige Stoel Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 609. §2 indien aan de volgende vereisten is voldaan:

 1. Een gemeenschap die een goed getuigenis van het zusterlijk leven heeft gegeven, gepaard met “de noodzakelijke vitaliteit van het leven en overdracht van het charismaPaus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 46. art. 8, §1., samengesteld uit ten minste acht zusters met plechtige geloften, “vooropgesteld dat de meesten niet van hoge leeftijd zijn”. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 46. art. 8, §1. 
 2. Naast het aantal, zijn er speciale vaardigheden vereist die sommige monialen van de gemeenschap op zich moeten kunnen nemen:
  • als overste, de dienst van gezag
  • als vormingsverantwoordelijke, de initiële vorming van kandidaten
  • als financieel beheerder, de administratie van de goederen van het klooster.
 3. Ruimten die aangepast zijn aan de levensstijl van de gemeenschap, zodat de monialen het reguliere contemplatieve leven kunnen leiden in overeenstemming met de aard en de geest van hun Instituut.
 4. Economische voorwaarden die garanderen dat de gemeenschap zelf kan voorzien in de behoeften van het dagelijks leven.

Deze criteria dienen beschouwd te worden in hun globaliteit en in een totaalvisie. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 46. art. 8, §1.

Het is de verantwoordelijkheid van de Heilige Stoel om de aanwezigheid van deze vereisten te evalueren, na een zorgvuldige afweging van het verzoek van de Hogere Overste van het stichtingsklooster of van de federale president en na het verkrijgen van andere informatie.

Men kan niet overgaan tot de bouw van een klooster van monialen als redelijkerwijs niet kan worden aangetoond dat het voldoende kan voorzien in de noden van de gemeenschap Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 610. §2 of er geen zekerheid is met betrekking tot de stabiliteit van het klooster.

Gelet op het bijzondere apostolaat van de contemplatieve gemeenschappen door het getuigenis van hun gewijd leven, dat de zusters aan Christus en aan de Kerk moeten geven, en de bijzondere plaats die zij in het mystieke lichaam van Christus innemen, kunnen de zusters niet worden opgeroepen om de hulp van hun inzet in de verschillende pastorale bedieningen te verlenen, en zij moeten deze niet aanvaarden.

De autonomie van leven moet steeds voorondersteld worden voor het onderhouden van de juridische autonomie; zij moet voortdurend bewaakt worden door de Presidente van de Federatie Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 46. art. 8, §1.; die, wanneer een klooster naar haar mening geen vitale autonomie heeft, de Heilige Stoel in kennis moet stellen van de benoeming van een ad hoc-Commissie. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 46. art. 8, §2

Het autonome klooster wordt bestuurd door een Hogere Overste, aangewezen volgens de norm van het eigen recht.

Wanneer het aantal leden met plechtige geloften tot vijf daalt, verliest de gemeenschap van dit klooster het recht om de eigen Overste te kiezen. In dit geval is de Presidente van de Federatie verplicht de Heilige Stoel te verwittigen met het oog op de benoeming van de ad hoc commissie Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 46. art. 8, §2.; degene die het recht heeft om het keuzekapittel voor te zitten, zal na de toestemming van de Heilige Stoel, en na de leden van de gemeenschap individueel te hebben gehoord, overgaan tot de benoeming van een Administratrix-overste.

Het autonome klooster heeft de bevoegdheid om tijdelijke goederen te verwerven, te bezitten, te beheren en te vervreemden, volgens de normen van het universele en eigen recht. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 634. §1

De bezittingen van het autonome klooster worden beheerd door een moniale met plechtige geloften die belast is met het ambt van Econome, aangesteld volgens het eigen recht en gescheiden van de Hogere Overste van het klooster. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 636 .

De gemeenschap van het klooster beschouwt de goederen in haar bezit als van God ontvangen gaven door bemiddeling van weldoeners en het werk van de gemeenschap, en als een noodzakelijk en nuttig middel om de eigen doelen van het Instituut te bereiken, steeds met inachtneming van de eisen van de publiek afgelegde professie van de evangelische raad van armoede.

Handelingen van buitengewoon beheer zijn die welke de gewone uitgaven voor het onderhoud en de werkzaamheden van de gemeenschap en voor het normale onderhoud van de gebouwen van het klooster overschrijden.

Binnen het domein van het gewone beheer verrichten de Hogere Overste en de Econome van het klooster binnen de grenzen van hun ambt geldige bestuurshandelingen.

Voor uitgaven en handelingen van buitengewoon beheer is de toestemming van de Raad van het klooster of van het Conventskapittel vereist, afhankelijk van de hoogte van het bedrag, hetgeen vastgesteld moet worden in het eigen recht.

In afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, is, voor de geldigheid van de vervreemding en van elke andere verrichting waardoor het patrimonium van het klooster zou kunnen beschadigd worden, en afhankelijk van de waarde van de verkoop en de transactie, schriftelijke toestemming van de Hogere Overste met de toestemming van de Raad of het conventskapittel vereist, en het oordeel van de Presidente van de Federatie. Afwijking goedgekeurd door de Heilige Vader..

Als het gaat om een transactie of verkoop waarvan de waarde hoger is dan het bedrag dat door de Heilige Stoel voor de afzonderlijke regio is vastgesteld, of om votiefgeschenken aan de Kerk of om kostbare voorwerpen van historische en artistieke waarde, is eveneens de toestemming van de Heilige Stoel vereist.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam