• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE HEILIGE DRIE-EENHEID LAAT EEN NIEUW LICHT STRALEN OVER DE AARDE
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (Jaar A) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

De Bijbellezingen van deze zondag, het feest van de Allerheiligste Drie-eenheid, helpen ons binnen te treden in het mysterie van Gods identiteit. De tweede lezing geeft de wensen weer die de heilige Paulus tot de gemeenschap van Korinthe richt: "De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen” (2 Kor. 13, 13). Deze “zegen” van de apostel is de vrucht van zijn persoonlijke ervaring van Gods liefde, deze liefde die de verrezen Christus hem heeft geopenbaard, die zijn leven heeft omgevormd en hem “ertoe gedreven heeft” het Evangelie bij de heidenen te brengen. Uitgaande van deze genade kan Paulus de Christenen met deze woorden oproepen: “Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensgezind ... en vrede zal met u zijn” (2 Kor. 13, 11). De Christengemeenschap kan ondanks alle menselijke beperkingen een weerkaatsing worden van de gemeenschap binnen de Drie-eenheid, van Haar goedheid en schoonheid. Maar dat gaat, zoals Paulus daar zelf van getuigt, noodzakelijk doorheen de ervaring van Gods barmhartigheid, van Zijn vergeving.

Dat is hetgeen de joden op de weg van de uittocht overkomt. Wanneer het volk het Verbond verbroken heeft, heeft God zich in een wolk aan Mozes gemanifesteerd om dit pact te vernieuwen, door Zijn naam en de betekenis ervan bekend te maken: “Jahwe is een barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw” (Ex. 34, 6). Deze naam drukt uit dat God niet ver is, noch in zichzelf gesloten, maar dat Hij Leven is dat zich wil meedelen, dat Hij openheid is, dat Hij Liefde is die de mens van zijn ontrouw vrijkoopt, want Hij geeft zich aan ons om onze beperktheden en tekorten aan te vullen, onze fouten te vergeven, ons terug te brengen op de weg van gerechtigheid en waarheid. Deze Godsopenbaring is in het Nieuwe Testament tot vervulling gekomen dank zij het woord van Christus en Zijn heilszending. Jezus heeft ons het gelaat van God getoond, Eén in wezen en in Drie Personen. God is helemaal en uitsluitend Liefde, in een relatie die blijft bestaan en die alle dingen schept, vrijkoopt en heiligt: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het Evangelie van vandaag brengt Nikodemus naar voor, die een belangrijke plaats bekleedt in de religieuze en civiele gemeenschap van die tijd, en die niet opgehouden heeft God te zoeken. En zie, hij heeft in Jezus de echo van diens stem opgemerkt. Tijdens het nachtelijk gesprek met de Nazarener, begrijpt Nikodemus uiteindelijk dat hij reeds door God gezocht en verwacht werd, dat hij door Hem persoonlijk bemind wordt. God zoekt ons altijd het eerst, verwacht ons als eerste, bemint ons het eerst. Het is als de bloesem van de amandelboom, zegt de profeet: hij bloeit het eerst. Vgl. Jer. 1, 11-12 Jezus spreekt namelijk zo met hem: “Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben” (Joh. 3, 16). Wat is dit eeuwig leven? Het is de mateloze en belangeloze liefde van de Vader die Jezus op het kruis heeft gegeven, toen Hij Zijn leven gaf voor ons heil. Deze liefde heeft door de werking van de Heilige Geest een nieuw licht laten stralen over de aarde en in ieder mensenhart dat het opneemt, een licht dat de duistere hoeken toont, de verstening die ons belet goede vruchten te dragen van naastenliefde en barmhartigheid.

Moge de Maagd Maria ons helpen steeds meer in de gemeenschap van de Drie-eenheid binnen te treden, om te leven en te getuigen van de liefde die zin geeft aan ons leven.

Document

Naam: DE HEILIGE DRIE-EENHEID LAAT EEN NIEUW LICHT STRALEN OVER DE AARDE
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 juni 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / SRKK / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam