• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OUR MEETING
Tot de niet-katholieke christelijke gemeenschappen in Bombay

Gezamenlijke initiatieven voor de eenheid onder de christenen
Dierbare vrienden in Christus, onze ontmoeting van vandaag geeft reden tot blijdschap en is van grote be­tekenis. Wij verheugen er ons over, dat onze pelgrimstocht naar Bombay ons de gelegenheid biedt om de vertegenwoordigers van zovele christelijke Kerken en gemeenschappen in India te begroeten. Wij zijn even­eens blij, dat onze ontmoeting plaats vindt in een sfeer van broederlijke liefde en wederzijds begrip, een teken, dat de Heilige Geest op bijzondere wijze gewerkt heeft in de geest en het hart van allen, die de roemvolle naam dragen van Jezus Christus. Met blijdschap spre­ken wij onze dank uit jegens God, dat Hij de gaven van zijn Geest uitstort, vooral in onze dagen. Want als de verdeeldheid onder de christenen een reden tot droef­heid is voor allen, die hun Heer trouw willen dienen, dan is het feit, dat er reeds zoveel initiatieven zijn genomen om deze verdeeldheid op te heffen, een bron van vreugde en troost. Ook de katholieke Kerk neemt op het ogenblik haar eigen initiatief, dat gericht is op de verzoening van alle christenen in de eenheid van de éne en enige Kerk van Christus. Wij hebben hierop met nadruk gewezen in verschillende van onze toespraken en brieven. Nog kort geleden hebben wij dit plechtig bevestigd in het decreet over het oecumenisme, dat wij, samen met de vaders van de katholieke Kerk, in Concilie bijeen, hebben afgekondigd bij de zo juist geëindigde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie. Toch mogen de initiatieven, die wij nemen, niet geïsoleerd blijven. Integendeel, wij hopen, dat onze pogingen uw pogingen kunnen begeleiden, ja zelfs daarmee kunnen samengaan, zodat wij samen, in nederigheid, liefde en wederzijds begrip kunnen zoe­ken naar de wegen, die eens mogen voeren tot de vol­ledige verwezenlijking van Christus' wil, "dat allen één zijn".
Oecumenisch vertrouwen
Wij zijn er ons terdege van bewust, dat wij bij onze pogingen om een vernieuwing tot stand te brengen binnen de katholieke Kerk en te komen tot een eerlijke dialoog met hen, die niet in volledige gemeenschap met haar leven, trouw moeten vasthouden aan de waarheid, die wij van de apostelen en kerkvaders hebben ont­vangen. Dit is een bijzondere eis van het herderlijk ambt, waartoe God ons heeft geroepen. Maar wij ver­trouwen ook, dat de trouw aan Christus en zijn Evan­gelie, de toetssteen van elke waarachtige oecumeni­sche activiteit tot gevolg zal hebben, dat God, die nooit in gebreke blijft tegenover hen, die Hem in lief­de dienen, ons aller pogingen zal bekronen met de ze­gen van een echte vrede en verzoening onder de chris­tenen zelf, gelijk Hij ons met Zich verzoend heeft door het Bloed van zijn Zoon.
Gebed en wens
In de naam van deze goddelijke Zoon zijn wij als 3 pelgrim naar het eucharistisch congres te Bombay ge­komen. En in de naam van dezelfde Heer Jezus Chris­tus danken wij u, vertegenwoordigers van de Kerken en gemeenschappen van India, dat gij ons hier hebt willen ontmoeten. Wij zenden onze groet aan al de uwen en bidden, dat God u moge zegenen. Moge Hij ook de pogingen zegenen van allen onder u, die hier bijeenzijn om samen te studeren en te werken in een geest van broederlijk begrip. Wij moedigen deze po­gingen aan en hopen, dat ze zich dieper en breder mo­gen ontwikkelen wat betreft hun vooruitzichten en resultaten, en wij vertrouwen, dat Hij, die de Heer van de Kerk is, haar zal leiden tot die volheid, waartoe zijn Lichaam in de loop van de tijd, volgens zijn wil, steeds meer moet uitgroeien.

Document

Naam: OUR MEETING
Tot de niet-katholieke christelijke gemeenschappen in Bombay
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 3 december 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens nr. 0720, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam