• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dat zij dus terugkeren tot de gemeenschappelijke Vader, die de smaad, vroeger onbillijk de heilige Stoel aangedaan, is vergeten en hen vol liefde ontvangen zal.

Want als zij, naar hun zeggen, met Ons en de onzen één willen zijn, waarom dan spoeden zij zich niet naar de Kerk, "Moeder van alle Christenen en hun Lerares?" 4e Concilie van Lateranen, Hfd 5. Over de waardigheid van de patriarchen, Caput 5. De dignitate Patriarcharum (11 nov 1215)

Laten zij allen luisteren naar Lactantius, die uitroept:

"Alleen de Katholieke Kerk is het, die de ware eredienst bewaart;
Zij is de bron van de waarheid,
Zij is de woonplaats van het geloof,
Zij is de tempel van God:
wie daar niet ingaat,
of wie Haar verlaat,
is van de hoop op leven en heil vervreemd,
Niemand vleie zich met koppige beweringen;
om leven en heil gaat het immers:
wie hier niet zorgzaam voor waakt,
voor hem is zij verloren, gedoofd." Lactantius, Divinae Institutiones (1 jan 311). 4, 30, 11-12

Appèl aan hen die dissident zijn

Dat dus naar de Apostolische Zetel, gevestigd in de eeuwige Stad, die Petrus en Paulus, de prinsen der apostelen, met hun bloed hebben geheiligd, dat tot deze Zetel, wortel en stam der Kerk H. Cyprianus van Carthago, Brieven, Epistolae. 48 ad Cornelium, 3, de gescheiden zonen terugkomen, niet met de gedachte en niet met de hoop, dat "de Kerk van de levende God, de zuil en de grondslag der waarheid," (1 Tim. 3, 15) de volledigheid van het geloof zal verzaken en hun ketterijen zal dulden, maar om zich aan Haar leer en leiding te onderwerpen.

Wat aan velen van Onze Voorgangers niet te beurt viel, moge Ons door Gods Wil geworden, dat Wij hen, die Wij betreuren als verloren zonen, aan ons vaderlijk hart mogen drukken.

Moge de goddelijke Verlosser, "die wil, dat allen zalig worden en komen tot de kennis der waarheid," (1 Tim. 2, 4) Onze dringende bede verhoren, dat Hij alle dwalenden moge terugroepen tot de eenheid der Kerk.

In deze zeer ernstige zaak doen Wij een beroep op de Maagd Maria, de Moeder der goddelijke genade, de hulp der Christenen, "die alle ketterijen overwint," en Wij wensen, dat allen Haar aanroepen, opdat zij Ons ten spoedigste doe aanlichten deze vurig begeerde dag, waarop alle mensen de stem van Haar goddelijke Zoon zullen horen, van de vrede "in de band van de vrede en eenheid van de Geest bewarend." (Ef. 4, 3)

Besluit en Apostolische Zegen

Gij weet, Eerbiedwaardige Broeders, hoezeer deze zaak Ons ter harte gaat; mogen al onze zonen dit weten, niet slechts die van de katholieke wereld, maar ook zij, die van Ons gescheiden zijn. Als zij ootmoedig het hemels licht afbidden, zullen zij ongetwijfeld de ware Kerk erkennen, en eindelijk ingaan onder de koepel Harer eenheid, in volmaakte liefde verbonden met ons.

Hierop vertrouwend geven Wij vol liefde als onderpand van de goddelijke gaven en als bewijs van Onze vaderlijke welwillendheid aan U, Eerbiedwaardige Broeders, aan de priesters en aan Uw volk de apostolische zegen.

Gegeven te Rome, bij de zetel van Sint Petrus, op de zesde januari van het jaar 1928, op het feest van de Epifanie van Jezus Christus, Onze Heer, het zesde jaar van Ons pontificaat

Paus Pius XI

Document

Naam: MORTALIUM ANIMOS
Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 6 januari 1928
Copyrights: © 1949, Uitg. de Koepel, Nijmegen
Vert.: Dr. Pieter Steur c.m.; nummering en tussentitels naar Portugese versie op vatican.va
Bewerkt: 10 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam