• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zij echter, die het christenvolk door hun prediking onderrichten, moeten de grootste voorzichtigheid in acht nemen. Laten zij vooral de leer prediken, gedachtig aan de vermaning van St. Paulus: "Blijf voortdurend zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht. Zodoende redt gij u zelf en hen die naar u luisteren" (1 Tim. 4, 16). Laten zij zich vooral onthouden van onbeduidende nieuwigheden of van beweringen, die niet voldoende bewezen zijn. En laten zij, als dit noodzakelijk is, de nieuwe meningen, die reeds terdege bewezen zijn, voorzichtig uiteenzetten, rekening houdend met hun toehoorders. Wanneer zij Bijbelse gebeurtenissen verhalen, dan moeten zij daar geen omstandigheden bij verzinnen, die niet overeenkomen met de waarheid.

Deze deugd van voorzichtigheid moet vooral betracht worden door hen, die zich in publicaties tot de gelovigen wenden. Laten zij met grote ijver de bovennatuurlijke rijkdommen van Gods woord verkondigen "om de gelovigen op te wekken en te begeesteren tot een deugdzaam leven" Paus Pius XII, Encycliek, Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift, Divino afflante Spiritu (30 sept 1943). Zij moeten het als een heilige plicht beschouwen om nooit, zelfs niet in het geringste, af te wijken van de algemene leer en de traditie van de Kerk; zij moeten zich als een werkelijke bijdrage tot de Bijbelwetenschap eigen maken wat de vindingrijkheid van de moderne geleerden heeft aangebracht, maar de vermetele verzinsels van vernieuwers totaal afwijzen H. Paus Pius X, Apostolische Brief, Over de Bijbelstudie op de seminaries, Quoniam in re biblica (27 mrt 1906). Men moet hen ten strengste verbieden om onder de verleiding van een verderfelijke zucht naar nieuwigheden sommige pogingen tot oplossing van moeilijkheden zonder een voorzichtige keuze en serieus onderzoek onbezonnen uit te strooien en aldus het geloof van velen in verwarring te brengen.

Reeds lang geleden heeft deze Pauselijke Bijbelcommissie het wenselijk geacht om eraan te herinneren dat ook boeken en artikelen in Bijbelcommentaren en -tijdschriften over godsdienstige zaken en godsdienstig onderricht aan het gezag en de macht van de Ordinarii onderworpen zijn Pauselijke Bijbelcommissie, Instructie aan de locale Ordinarii, De consociationibus biblicis et de conventibus eiusdem generis (15 dec 1955). Wij vragen dan ook de Ordinarii om met de grootste zorg over dergelijke geschriften te waken.

Document

Naam: SANCTA MATER ECCLESIA - DE HISTORICA EVANGELIORUM VERITATE
Instructie over de historische waarheid van de Evangeliën
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Auteur: B.N. Wambacq, O. Praem., Concultor ab actis
Datum: 21 april 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. nr. 25, 668-675
Bewerkt: 3 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam