• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De diocesane bisschop, die beschouwd moet worden als de hogepriester van zijn kudde en van wie het leven van zijn gelovigen in Christus als het ware afkomstig en afhankelijk is, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 moet in zijn bisdom het liturgisch leven bevorderen, leiden en bewaken. In dit statuut wordt aan hem toevertrouwd: de regeling van de concelebratie (vgl. nrs. 202 en 374), het vaststellen van de normen betreffende de taak om de priester te dienen aan het altaar (vgl. nr. 107), betreffende het uitreiken van de heilige Communie onder beide gedaanten (vgl. nr. 283), betreffende het oprichten en inrichten van kerkgebouwen (vgl. nr. 291). Allereerst is het echter zijn taak de geest van de heilige liturgie bij de priesters, diakens en gelovigen te voeden.

De hierna volgende aanpassingen, die vragen om een bredere coördinatie, dienen volgens de norm van het recht in de bisschoppenconferentie vastgesteld te worden.

Het is allereerst de taak van de bisschoppenconferenties de uitgave van dit Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
in de toegestane volkstalen voor te bereiden en goed te keuren, zodat het na goedkeuring van de vastgestelde tekst door de Apostolische Stoel in de betreffende gebieden gebruikt kan worden. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838. §3

Het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
dient volledig uitgegeven te worden hetzij in de Latijnse taal, hetzij in de wettig goedgekeurde vertalingen in de volkstalen.

Het is de taak van de bisschoppenconferenties aanpassingen vast te stellen die in dit algemeen statuut en in de ordening van de Mis worden aangegeven, en deze - na de goedkeuring van de beslissingen door de Apostolische Stoel - in het missaal zelf in te voegen. Dit betreft:

Directoria of pastorale instructies die de bisschoppenconferenties als nuttig beoordelen, kunnen na voorafgaande goedkeuring van de Apostolische Stoel op een geschikte plaats in het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
ingevoegd worden.

Het is de taak van dezelfde conferenties bijzondere zorg te besteden aan de teksten van de Bijbelvertalingen, die in de Mis gebruikt worden. Uit de heilige Schrift worden immers de lezingen gelezen en uitgelegd in de homilie, de Psalmen gezongen en uit haar inspiratie en geest zijn de smeekbeden, gebeden en liturgische gezangen voortgekomen, zoals de handelingen en tekenen daaraan hun betekenis ontlenen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 24

De taal die gebruikt wordt, dient te beantwoorden aan het bevattingsvermogen van de gelovigen en geschikt te zijn voor de openbare verkondiging, met behoud evenwel van de kenmerken die eigen zijn aan de verschillende wijzen van spreken die in de Bijbelboeken gebruikt zijn.

Het is eveneens de taak van de bisschoppenconferenties de vertaling van de andere teksten met een volhardende inzet voor te bereiden, zodat zij met behoud ook van de eigen aard van elke taal volledig en getrouw de betekenis van de oorspronkelijk Latijnse tekst weergeeft. Om dit werk te volbrengen is het passend om aandacht te schenken aan de verschillende literaire genres die in de Mis worden aangewend, zoals presidentiële gebeden, antifonen, acclamaties, antwoorden, smeekbeden bij wijze van litanie, enz.

Men dient voor ogen te houden dat de vertaling van de teksten niet allereerst bedoeld is voor de meditatie, maar veeleer voor de verkondiging of de zang in de liturgische viering.

Men dient gebruik te maken van een aan de gelovigen van het gebied aangepaste taal, die evenwel voornaam is en literaire kwaliteit bezit, waarbij altijd de vaste noodzaak blijft bestaan van een catechese over de Bijbelse en christelijke betekenis van sommige woorden en gedachten.

Het verdient de voorkeur dat men in gebieden die dezelfde taal gebruiken zoveel mogelijk dezelfde vertaling heeft voor de liturgische teksten, vooral voor de Bijbelteksten en voor de ordening van de Mis. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36. §3

Gelet op de eminente plaats die in de viering wordt ingenomen door de zang als een noodzakelijk of integraal deel van de liturgie, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 112 is het de taak van de bisschoppenconferenties om geschikte melodieën goed te keuren, vooral voor de teksten van het Misordinarium, voor de antwoorden en acclamaties van het volk en voor de bijzondere riten gedurende het liturgisch jaar.

Eveneens is het hun taak om te beoordelen welke muzikale vormen, melodieën en muziekinstrumenten in de goddelijke eredienst toegelaten kunnen worden, zodat zij werkelijk aangepast zijn voor gewijd gebruik of daaraan aangepast kunnen worden.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam