• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LUCTUOSISSIMI EVENTUS
Op het feest van Christus Koning, over de opstand in Hongarije

De allerdroevigste gebeurtenissen, waarvan de volkeren van Oost-Europa en vooral het Ons zo bijzonder dierbare maar thans door een verschrikkelijke slachting in bloed gedompelde Hongarije, het slachtoffer zijn, hebben Ons vaderlijk gemoed diep getroffen. En niet alleen het Onze, maar ongetwijfeld ook het gemoed van al degenen, die de rechten der beschaving, de menselijke waardigheid en de vrijheid van de enkeling en van de landen ter harte gaan. Het besef van Onze apostolische zending dwingt Ons derhalve een hartstochtelijk oproep te richten tot u allen, Eerbiedwaardige Broeders, en aan de eenieder van u toevertrouwde kudden, opdat gij bezield door broederlijke naastenliefde, tezamen met Onze smeekbeden uw gebed tot God moogt richten om van Hem, in wiens handen het lot der volkeren ligt en niet alleen de macht maar ook het leven van degenen, die hen regeren, het einde van zoveel bloedvergieten en de komst van de ware vrede, die gegrondvest is op rechtvaardigheid, liefde en op rechtmatige vrijheid, te verkrijgen.
Moge het voor eenieder duidelijk zijn, dat de verstoorde orde der volkeren niet hersteld kan worden door de macht der wapenen, die alleen dood zaaien, noch door de burgers aangedaan geweld, dat hun innerlijke gevoelens niet kan verstikken, noch door valse theorieën, die de zielen in het verderf storten en de rechten van de Kerk en van het menselijke en christelijke geweten schenden, en dat evenmin door machtsoplegging van buitenaf het verlangen naar rechtmatige vrijheid ooit kan worden uitgeroeid. Temidden van deze uiterst ernstige omstandigheden, die een deel der Ons dierbare christenheid zo zwaar treffen, welt een blijde herinnering op in Ons gemoed. De herinnering namelijk aan Ons bezoek aan Boedapest vele jaren geleden, toen Wij als legaat a latere van Onze Voorganger Paus Pius XI, deelnamen aan het Internationaal Eucharistisch Congres dat daar gehouden werd. Wij konden toen tot Onze vreugde en troost opmerken met welk een vurige vroomheid en diepe verering de katholieken van Hongarije het Allerheiligste Sacrament des AItaars, dat in triomf door de straten der stad werd gedragen, volgden. Wij zijn er zeker van, dat hetzelfde vrome gevoel, dat dezelfde liefde voorde Goddelijke Verlosser eens te meer de gemoederen van dit volk zal doen ontvlammen, hoezeer de kampioenen van het godloze communisme zich ook hebben ingespannen om met gebruikmaking van elk hun ter beschikking staande middel het van de godsdienst der Vaderen te beroven.
Wij koesteren daarom het vaste vertrouwen, dat dit nobele volk in de zware branding, waarin het zich thans bevindt, smeekbeden tot God zal richten, om van Hem de zo vurig begeerde op rechtvaardigheid gegronde vrede te verkrijgen. En Wij koesteren voorts het hoopvol vertrouwen, dat alle ware Christenen, waar ter wereld zij zich ook mogen bevinden, hun gebeden met die van hun broeders in de verdrukking, die zovele bezoekingen en onrechtvaardigheden moeten verduren, zullen willen verenigen ten bewijze van de gemeenschappelijke band der naastenliefde, die allen bindt.
Heel in het bijzonder roepen Wij al degenen op tot deze Kruistocht des Gebeds, op wie Wij gelijk de Goddelijke Verlosser, wiens vertegenwoordiger Wij op aarde zijn, Onze blikken met bijzondere tederheid richten, namelijk hen, die in de eerste bloei der jaren door hun onschuld, beminnelijkheid en lieftalligheid uitblinken. Wij stellen vooral in de; gebeden van deze kleinen vertrouwen, die in zeker opzicht de Engelen van de door zoveel misdaden en zonden bevlekte wereld kunnen worden genoemd. Maar laten alle Christenen tezamen met hen de zo machtige tussenkomst van de H. Maagd Maria inroepen, wier voorspraak zulk gewicht bij God bezit, omdat zij immers de Goddelijke Verlosser heeft gebaard en onze liefderijke Moeder is. Wij twijfelen er niet in het minst aan of alle Christenen en op de eerste plaats de kinderen in alle landen, in de steden, de dorpen en zelfs de kleinste en verst afgelegen gehuchten, overal waar het licht van het Evangelie straalt, zullen geestdriftig Onze vaderlijke oproep en de uwe, die daarmee verenigd gaat, beantwoorden, zodat onder de invloed van en met de steun van Gods genade, afgeroepen door zovele smekende stemmen en op voorspraak van de H. Maagd Maria het dierbare Hongaarse volk, getroffen door zoveel droefheid en badend in zoveel bloed, benevens alle andere volkeren van Oost-Europa, die van hun godsdienstige en burgerlijke vrijheden zijn beroofd op gelukkige en vreedzame wijze een juiste orde mogen geven aan het openbare leven, waarbij de rechten van God en van Jesus Christus, de Goddelijke Koning, Wiens rijk "een rijk is van waarheid en leven, een rijk van heiligheid en van genade, een rijk van rechtvaardigheid, liefde en van vrede is", gewaarborgd zijn Praefatie op het feest van Christus Koning.

Versterkt door deze zoete hoop geven Wij aan u, Eerbiedwaardige Broeders, aan uw kudden aan uw zorgen toevertrouwd, en bijzonder aan hen, die in Hongarije en in andere landen van Oost-Europa in zulke moeilijke omstandigheden verkeren en met zoveel onheil geslagen, van ganse harte Onze Apostolische Zegen als onderpand van de hemelse genaden en van Onze welwillendheid, terwijl Wij deze zegen op bijzondere wijze uitstrekken tot de herders van bovengenoemde volkeren, die in de gevangenis zuchten of verbannen zijn.

Gegeven te Rome, bij St.-Pieter, op 28 oktober, feest van Christus Koning, in het jaar 1956, het 18e van Ons pontificaat.

Paus Pius XII

Document

Naam: LUCTUOSISSIMI EVENTUS
Op het feest van Christus Koning, over de opstand in Hongarije
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 28 oktober 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief, 11e jrg. nr. 46
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam