• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De stichting van een klooster van monialen kan, met in achtneming van de bepalingen in nr. 39 van deze Instructie, plaatsvinden door één enkel klooster, of door de Federatie, zoals het door de Federale Vergadering is vastgesteld.

De stichting door één enkel klooster moet een uitdrukking zijn van de rijpheid van de gemeenschap van een levend en vitaal autonoom klooster, dat een nieuwe gemeenschap voortbrengt, die op haar beurt getuige kan zijn van het primaat van God, in overeenstemming met de geest en de aard van het instituut waartoe de gemeenschap behoort.

De stichting door de Federatie moet een uitdrukking zijn van de gemeenschap tussen de kloosters en van de wil om het contemplatieve leven te verspreiden, in het bijzonder in de kerken waar dit niet aanwezig is.

Bij de onderscheidingsproces voor de stichting van een nieuw klooster door een enkel klooster wordt de Overste van het stichtingsklooster bijgestaan door de Presidente van de Federatie en de Religieuze Assistent. De onderscheiding bij de stichting van een nieuw klooster door de Federatie gebeurt in het kader van de Federale Vergadering.

De mogelijkheid om een klooster van monialen te stichten moet zorgvuldig worden overwogen, vooral als de stichting door één enkel klooster wordt gedaan, opdat de stichtende gemeenschap niet wordt verzwakt.

Over de keuze van de plaats moet zorgvuldig worden nagedacht, omdat deze keuze een verschillende en bijzondere vorm van voorbereiding voor de stichting en de leden van de toekomstige gemeenschap met zich meebrengt.

Bij de keuze van het land waar men de stichting wil vestigen, moet overwogen worden of er al monastieke gemeenschappen aanwezig zijn; alle noodzakelijke en nuttige informatie moet worden verkregen, met name over de aanwezigheid en de vitaliteit van de Katholieke Kerk, over de roepingen tot het gewijd leven, over de religieuze houding van de bevolking en over de mogelijkheid van toekomstige roepingen voor de nieuwe stichting.

Bij de keuze van de plaats van de stichting moet men zich verzekeren van de voorwaarden om de monialen de mogelijkheid te garanderen op waardige manier in het levensonderhoud te kunnen voorzien, om een geregeld contemplatief leven in het klooster te leiden Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 610, en om de onderlinge relaties van de kloosters te bevorderen.

Bij de keuze van de plaats van de stichting moet bijzondere aandacht worden besteed aan de behoeften van het sacramentele en geestelijke leven van het nieuwe klooster, omdat het gebrek aan geestelijken in sommige kerken het niet altijd mogelijk maakt een priester te benoemen die de competentie en spirituele gevoeligheid heeft om de gemeenschap van een monialenklooster te begeleiden.

Bij de keuze van de plaats van de stichting moet het aspect van de afscheiding van de wereld bijzondere aandacht krijgen, gezien het publieke getuigenis dat de monialen aan Christus en de Kerk moeten geven in het contemplatieve leven, overeenkomstig de aard en de doelstellingen van het Instituut waartoe zij behoren Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 607. §3, en in de discipline van het slot, zoals in het recht voorzien. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 667. §§2-3 Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 31

Het klooster van monialen wordt gesticht door een kapittelbesluit van de gemeenschap van een autonoom klooster of door een besluit van de Federale Vergadering, en door het zenden van ten minste vijf monialen, van wie ten minste drie met plechtige geloften, met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de diocesane bisschop Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 609. §1 en de toestemming van de Heilige Stoel. 

De stichting geniet echter geen enkele autonomie, maar is, tot het moment van de canonieke oprichting als klooster sui iuris geheel afhankelijk van het stichtingsklooster of van de Federatie.

De plaatselijke Overste van de stichting is een moniale met plechtige geloften, die geschikt is om de dienst van het gezag uit te oefenen, en benoemd wordt door de Hogere Overste van het stichtingsklooster of door de Presidente van de Federatie, overeenkomstig het eigen recht.

De monialen van de stichting, die vrijwillig en schriftelijk met het project moeten instemmen, behouden hun kapittelrechten in hun eigen klooster; zij kunnen die echter niet uitoefenen tot de oprichting van het nieuwe klooster.

De Hogere Overste van het stichtingsklooster of de Presidente van de Federatie kan de Heilige Stoel verzoeken dat de stichting wordt vastgesteld als een plaats van noviciaat, als er tenminste vijf monialen met plechtige geloften aanwezig zijn, en de aanwezigheid is verzekerd van een moniale met plechtige geloften die de taak van novicemeesteres kan vervullen. Deze wordt op wettige wijze benoemd door de Hogere Overste van het stichtingsklooster of de Presidente van de Federatie.

Indien de stichting door een enkel klooster werd gedaan, worden, tot het moment dat het als autonoom klooster wordt opgericht, de kandidaten tot het noviciaat, novicen tot de tijdelijke professie, en tijdelijk geprofesten tot de plechtige professie toegelaten door de Hogere Overste van het stichtingsklooster, naar de normen van het universeel en eigen recht.

Indien de stichting door een Federatie werd gedaan, worden, tot het moment dat het als autonoom klooster wordt opgericht, de kandidaten tot het noviciaat, novicen tot de tijdelijke professie, en tijdelijk geprofesten tot de plechtige professie toegelaten door de Presidente van de Federatie, naar de normen van het universeel recht en de Statuten van de Federatie.

De gemeenschap van de stichting heeft geen Conventskapittel, maar een plaatselijk kapittel, en tot het moment dat het als autonoom klooster wordt opgericht, wordt de professie, hoewel met het oog op de toekomstige oprichting van een autonoom klooster, afgelegd voor het stichtingsklooster – of voor een ander klooster dat op het moment van de stichting, door de Presidente vanwege de Federatie wordt aangewezen.

Als de stichting is opgericht met een eigen noviciaat, is zij ook plaats van vorming voor de tijdelijk geprofesten; daartoe moet worden voorzien in de aanwezigheid van een moniale met plechtige geloften die zorg kan dragen voor deze vormingstaak. Zij wordt rechtmatig benoemd door de Hogere Overste van het stichtingsklooster of door de Presidente van de Federatie.

De normale tijd tussen de stichting en de oprichting van een monialenklooster is vastgesteld op maximaal vijftien jaren. Na deze tijd zal de Heilige Stoel, na de Overste van het stichtingsklooster, de Presidente van de Federatie, de Religieus Assistent en de verantwoordelijke Ordinaris te hebben gehoord, moeten bepalen of er een gegronde hoop op voortzetting van de stichting is om een canonieke oprichting te kunnen bereiken, of de opheffing te decreteren, naar de normen van het recht.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam