• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De nieuwe "Algemene Romeinse Kalender"

Met het motu proprio 'H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Mysterii Paschalis
Ter goedkeuring van de algemene normen voor het liturgisch jaar en van de nieuwe algemene Romeinse kalender (14 februari 1969)
' van 14 februari 1969 heeft paus Paulus VI de nieuwe regeling voor het liturgisch jaar en de nieuwe 'Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
', voorbereid door de Raad ter uitvoering van de constitutie over de heilige liturgie, goedgekeurd. vgl. Kath. Arch. 24 (1969), 612-615 Het betreffende document is getiteld: 'Calendarium Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum'. Editio typica. Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXIX. 177 blz. Ter documentatie volgt hieronder uit deze uitgave de letterlijke vertaling van 'Commentarius in annum liturgicum instauratum, in novum calendarium generale et in litanias sanctorum' Cura et studio 'Consilii ad exsequendum constitutionem de sacra liturgia'), hoofdstuk. II, 1, 2A: 'Sancti qui graves historicas difficultates praebent' (blz. 68-69; waarin de zogenaamde 'afgevoerde' heiligen staan vermeld); en van 'Calendarium Romanum Generale' (blz. 23-32). Voorafgaand geven we de letterlijke vertaling van 'Le nouveau calendarium liturgique', de tekst die op de persconferentie van 9 mei aan de pers werd verstrekt. De nieuwe 'Congregatie voor de Riten
Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
zal - met een voorlopige aanpassing aan de nu nog in gebruik zijnde liturgische boeken volgens de 'Algemene kalender die voorlopig moet worden gebruikt totdat het volgens het decreet van het Heilig Tweede Vaticaans Concilie herziene brevier en missaal zijn gepromulgeerd' (blz. 40-49) - op 1 januari 1970 voor de Latijnse ritus van kracht worden.

Bron: Katholiek Archief 24e jarg nr 34 p. 799-805

De nieuwe liturgische kalender (perscommuniqué)

Door het motu proprio 'H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Mysterii Paschalis
Ter goedkeuring van de algemene normen voor het liturgisch jaar en van de nieuwe algemene Romeinse kalender (14 februari 1969)
', gedateerd 14 februari 1969, heeft Paulus VI de nieuwe regeling van het liturgisch jaar en de nieuwe kalender, die, gepromulgeerd bij decreet van de Congregatie van de riten van 21 maart 1969, van kracht zal worden op 1 januari 1970, evenwel met enkele regelingen om het gebruik van de liturgische boeken die thans in gebruik zijn mogelijk te maken, goedgekeurd.

I.

 • De algemene regeling van het liturgisch jaar ondergaat geen radicale structurele wijzigingen: de bestanddelen van iedere tijd heeft men eerder beter tot hun recht laten komen. De Advent kreeg een benadrukking van de blijde afwachting van de dubbele komst van Christus: die van het einde der tijden en de zeer nabije van Kerstmis; de eerste wordt vooral onderstreept in de eerste twee weken, de tweede in de dagen van 17-24 december.
 • De Kersttijd, die eindigt op de zondag na de verschijning, laat enkele veranderingen zien: het feest van de heilige naam van Jezus is vervallen; men gedenke de naamgeving van Jezus op 1 januari, die werd 'plechtige feestdag van de heilige Maria, moeder van God'; het feest van de Heilige Familie is verplaatst naar de zondag in het octaaf van Kerstmis, terwijl op de zondag na de verschijning het feest van de Doop des Heren is bepaald.
 • De tijd van Septuagesima is vervallen en de drie weken die deze beslaat, zijn opgenomen in de tijd 'per annum'. De Passietijd is eveneens vervallen, als naam, teneinde aan de Vastentijd zijn volledige eenheid te geven, zelfs in het woordgebruik. De eigen elementen blijven evenwel behouden zowel in de mis als in het officie.
 • De Paastijd hervindt zijn vijftig dagen die uitlopen op Pinksteren: het octaaf ervan is dus afgeschaft, maar men laat de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren meer uitkomen als tijd van afwachting van de Heilige Geest.
 • De 34 weken die geen deel uitmaken van deze karakteristieke tijden vormen de tijd die 'per annum' wordt genoemd; men vindt deze voor een gedeelte voor de Vastentijd en verder na Pinksteren. De formulieren zullen worden gebundeld in één band, die men zal gebruiken in de loop van deze twee perioden. Voor deze periode moet worden genoteerd, dat het feest van Christus Koning is verplaatst van de laatste zondag van oktober naar de laatste zondag van het liturgisch jaar.
 • De onderdelen die het karakter van iedere tijd meer zullen aangeven, zullen vooral de Bijbellezingen zijn (bijvoorbeeld Jesaja voor de Adventtijd, de Handelingen van de Apostelen en het Evangelie van Johannes in de Paastijd, de Evangelies over de doop en de boete in de Vastentijd ... ) en de gebeden van de Mis, waarvan het aantal zodanig wordt vermeerderd, dat iedere dag van de Advent, de Vasten en de Paastijd zijn eigen gebeden zal hebben.

II.

 • 1. De nieuwe liturgische kalender is geordend volgens de volgende princiepen:
  • a) Aan iedere heilige als dag van viering zijn (haar) 'dies natalis' teruggeven, dat wil zeggen, de dag van zijn (haar) dood. Dit kan worden verwezenlijkt dank zij de algemene herziening van de feesten die worden gehandhaafd.
  • b) Die heiligen kiezen die, zoals het 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
   Sacrosanctum Concilium
   Over de heilige liturgie
   (4 december 1963)
   vraagt, van groter belang zijn voor geheel de Kerk, de anderen overlatend aan de plaatselijke; nationale, regionale of diocesane verering.
  • c) Er zorg voor te dragen, dat de nieuwe kalender de uitdrukking is van de universaliteit van de heiligheid, hetzij in tijd, hetzij in ruimte. Naast talrijke heiligen die hebben geleefd in de loop van de oudste periode of in de wereld van het Middellandse Zeegebied, zijn er heiligen geplaatst uit een meer recente periode (bijvoorbeeld de heilige Maria Goretti), of afkomstig uit andere delen van de wereld (zoals de martelaren van Nagasaki voor het Verre Oosten, die van Oeganda voor Afrika, de heilige Petrus Chanel voor Oceanië, de Canadese martelaren voor Noord-Amerika, de heilige Turibius en de heilige Martinus van Porres voor Zuid-Amerika, de heilige Columbanus en Ansgar voor de gebieden van Noord-Europa).
  • d) Verzorgde historische herziening van de fundamenten van elk feest en van de gegevens van iedere heilige.
  • e) 'Een geheel nieuw princiep is de facultatieve viering van een groot aantal heiligen die in de kalender zijn opgenomen. Veel van deze heiligen tenslotte, die eveneens de uitdrukking zijn van de voortdurende bloei van de heiligheid en die in sommige gebieden nog een sterke traditionele verering genieten, zijn in de kalender opgenomen, maar hun verering is niet verplichtend gesteld voor heel de Kerk. Onder dezen zijn bijvoorbeeld te noemen de heilige Georgius, Maria Goretti, de heilige Lodewijk van Frankrijk, de heilige Elisabeth van Portugal, de heilige Januarius, de heilige Nicolaas enz .... ).
 • 2, Een algemene blik op de nieuwe kalender levert het volgende op:
  • a) Feesten des Heren: de feesten die traditioneel zijn, uitgezonderd die van de heilige naam van Jezus en van het Kostbaar Bloed.
  • b) Feesten van de heilige Maagd: behalve de voornaamste feesten (Hemelvaart, Onbevlekte Ontvangenis, Geboorte, Aankondiging, goddelijk Moederschap, presentatie van de Heer in de tempel, Visitatie) blijven verplichtend: Maria Koningin (22 augustus), O.L.V. van zeven smarten (15 september), van de Rozenkrans (7 oktober) en Presentatie (21 november). Zijn facultatief: Onze Lieve Vrouw van Lourdes (2 februari), van de berg KarmeI (16 juli), de toewijding van de basiliek van heilige Maria de Meerdere (5 augustus) en het feest van het onbevlekt hart van Maria (zaterdag na het feest van het Heilig Hart).
  • c) Van de heilige Jozef blijft verplichtend het feest van 19 maart; dat van de eerste mei is facultatief.
  • d) Feesten van de Engelen: men hergroepeert in een enkele viering de feesten van de engelen Michaël, Gabriël en Rafaël (29 september) en men handhaaft het feest van de Engelbewaarders (2 oktober).
  • e) Van de apostelen behoudt men de traditionele feesten. Van de heilige Petrus blijft, behalve het feest op 29 juni, slechts die van Petrus' Stoel (22 februari) en van de heilige Paulus die van de bekering (25 januari).
  • f) Wat de heiligen betreft die niet tot de voorgaande categorieën behoren, bevat de kalender 58 verplichte feesten en 92 facultatieve.
  • g) Een algemene blik op de verdeling van deze feesten op chronologisch en historisch plan: 64 behoren tot de tien eerste eeuwen, 79 tot de tien volgende. De eeuwen die het sterkst zijn vertegenwoordigd, zijn de 4e (25), de 12e (12), de 16e (17) en de 17e (17). Geografisch: 126 feesten betreffen- heiligen uit Europa, 8 uit Afrika, 14 uit Azië, 4 uit Noord-Amerika, 1 uit Oceanië.
 • Men heeft dan totaal genomen een verlichting van het aantal heiligen die in de kalender blijven opgenomen, dank zij de verwijdering van bepaalde feesten om historische redenen, of dank zij het feit, dat andere vieringen louter lokaal of zelfs facultatief zijn, en terzelfder tijd een meer algemene vertegenwoordiging, die beter beantwoordt aan de tegenwoordige verbreiding van de Kerk.
 • Heiligen die ernstige historische moeilijkheden geven
  • Grotere moeilijkheden leveren: hl. Paulus, kluizenaar (15 jan.), hl. Maurus (15 jan.), hl. Martina (30 jan.), hl. Domitilla (12 mei), hl. Bonifatius van Tarsus (14 mei), hl. Venantius (18 mei), hl. Pudentiana. (19 mei), hl. Modestus en Crescentia (15 juni), hl. Joannes en Paulus (26 juni), hl. Alexius (17 juli), hl. Symforosa en zonen (18 juli), hl. Margarita (20 juli), hl. Christoforus (25 juli), hl. Susanna (11 aug.), hl. Hippolytus (22 aug.), twaalf hl. broeders (1 sept.), hl. Lucia en Geminianus (16 sept.), hl. Eustachius en gezellen (20 sept.), hl. Thecla (23 sept.), hl. Cyprianus en Justina (26 sept.), hl. Placidus en gezellen (5 okt.), hl. Tryfon, Bacchus en Apuleius (8 okt.), hl. Ursula en gezellinnen (21 okt.), hl. Respicius en Nymfa (10 nov.), hl. Felix van Valois (20 nov.), hl. Cecilia (22 nov.), hl. Catharina (25 nov.), hl. Bibiana (2 dec.), hl. Barbara (4 dec.).
  • Ofschoon de hagiografen niet kunnen bevestigen, dat deze heiligen niet hebben bestaan, kunnen ze in feite niet de historische fundamenten van hun verering aangeven, zoals gemakkelijk kan worden begrepen uit de gegevens in de bekende werken die over iedere heilige afzonderlijk zijn verzameld. De namen derhalve van deze heiligen, met uitzondering van de naam van de hl. Cecilia, worden in de nieuwe kalender niet meer gehandhaafd.
  • Over de hl. Cecilia bestaan er niet weinig historische moeilijkheden. 'De Depositio Martyrum, de Carthaagse kalender, Damasus, Prudeatius, Ambrosius kennen Cecilia niet. Een ding staat genoegzaam vast, dat namelijk te Rome de naam Cecilia heeft bestaan, welke tegen het einde van de Ve eeuw reeds op monumenten wordt aangetroffen, en dat onder dezelfde naam het reeds rond het midden van de Vle eeuw gewoonte was op 22 november het feest van de hl. Cecilia te vieren'. H. Delehaye, Commentarius perpetuus in Martyrologium hieronymianum, blz. 613 Vanwege de volksdevotie heeft zij daarom haar plaats in de kalender behouden. 

Algemene Romeinse Kalender

Januari

1. Octaafdag van de geboorte des Heren.
Plechtige feestdag van de heilige Maria, moeder van God (plechtig feest).

2. HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren (gedachtenis).

6. Verschijning des Heren (plechtig feest).

7. Hl. Raymundus van Pennafort, priester.*

13. Hl. Hilarius, bisschop en kerkleraar.

17. Hl. Antonius, abt (gedachtenis).

20. Hl. Fabianus, paus en martelaar. Hl. Sebastianus, martelaar.

21. Hl. Agnes, maagd en martelares (gedachtenis).

22. Hl. Vincentius, diaken en martelaar.

24. Hl. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar (gedachtenis).

25. Bekering van de hl. Paulus, apostel (feest).

26. Hl. Timotheus en Titus, bisschoppen (gedachtenis).

27. Hl. Angela van Merici, maagd.

28. Hl. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar (gedachtenis).

31. Hl. Joannes Bosco, priester (gedachtenis).

Zondag na 6 januari: De doop des Heren (feest).

Februari

2. De presentatie des Heren (feest).

3. Hl. Blasius, bisschop en martelaar. Hl. Ansgar, bisschop.

5. Hl. Agatha, maagd en martelares (gedachtenis).

6. Hl. Paulus Miki, priester, en metgezellen, martelaren (gedachtenis).

8. Hl. Hiëronymus Aemilianus, priester.

10. Hl. Scholastica, maagd (gedachtenis).

11. De hl. maagd Maria van Lourdes.

14. Hl. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop (gedachenis)

17. zeven hl. stichters van de orde van de Servieten van de hl. maagd Maria.

21. Hl. Petrus Damianus, bisschop en kerkleraar.

22. Zetel van de heilige Petrus, apostel (feest).

23. Hl. Polycarpus, bisschop en martelaar (gedachtenis).

Maart

4. Hl. Casimirus.

7. Hl. Perpetua en Felicitas, martelaressen (gedachtenis).

8. HL Joannes de Deo, religieus.

9. Hl. Francisca Romana, religieuze.

17. Hl. Patricius, bisschop.

18. Hl. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar.

19. Hl. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria (plechtig feest).

23. Hl. Turibius van Mongrovejeo, bisschop.

25. Aankondiging van de Heer (plechtig feest).

April

2. Hl. Franciscus van Paula, kluizenaar.

4. Hl. lsidorus, bisschop en kerkleraar.

5. Hl. Vincentius Ferrer, priester.

7. Hl. Joannes Baptista de la Salle, priester (gedachtenis).

11. Hl. Stanislaus, bisschop en martelaar.

13. Hl. Martinus I, paus en martelaar.

21. Hl. Anselmus, bisschop en kerkleraar.

23. Hl. Georgius, martelaar.

24. Hl. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar.

25. Hl. Markus, evangelist (feest).

28. Hl. Petrus Chanel, priester en martelaar.

29. Hl. Catharina van Siëna, maagd (gedachtenis).

30. Hl. Pius V, paus.

Mei

1. Hl. Jozef, arbeider.

2. Hl. Athanasius, bisschop en kerkleraar (gedachtenis).

3. Hl. Philippus en Jakobus, apostelen (feest).

12. Hl. Nereus en Achilleus, martelaren. Hl. Pancratius, martelaar.

14. Hl. Matthias, apostel (feest).

18. Hl. Joannes !, paus en martelaar.

20. Hl. Bernardinus van Siena, priester.

25. Hl. Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar. Hl. Gregorius Vll, paus. Hl. Maria Magdalena van Pazzi, maagd.

26. Hl. Filippus Neri, priester (gedachtenis).

27. Hl.Augustinus van Kantelberg, bisschop.

31. Bezoek van de Hl. maagd Maria (feest).

Eerste zondag na pinksteren: Allerheiligste Drievuldigheid (plechtig feest).

Donderdag na het feest van de Allerheiligste Drievuldigheid: Allerheiligst sacrament (plechtig feest).

Vrijdag na de tweede zondag na pinksteren: Allerheiligst hart van Jezus (plechtig feest).

Zaterdag na de tweede zondag na pinksteren: Onbevlekt hart van de hl. maagd Maria.

Juni

1. Hl. Justinus, martelaar (gedachtenis).

2. Hl. Marcellinus en Petrus, martelaren.

3. Hl. Carolus Lwanga en metgezellen, martelaren (gedachtenis).

5. Hl. Bonifatius, bisschop en martelaar (gedachtenis).

6. Hl. Norbertus, bisschop.

9. Hl. Ejrem, diaken en kerkleraar.

11. Hl. Bamabas, apostel (gedachtenis).

13. Hl. Antonius van Padua, priester en kerkleraar (gedachtenis).

19. Hl. Romualdus, abt.

21. Hl. Aloysius van Gonzaga, religieus (gedachtenis). Hl. Paulinus van Nola, bisschop. Hl. Joannes Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren.

24. Geboorte van de hl. Johannes de Doper (plechtig feest).

27. Hl. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar.

28. Hl. Irenaeus, bisschop en martelaar (gedachtenis).

29: Hl. Petrus en Paulus, apostelen (plechtig feest).

30. Hl. eerste martelaren van de heilige roomse Kerk.

Juli

3. Hl. Thomas, apostel (feest).

4. Hl. Elisabeth van Portugal.

5. Hl. Antonius Maria Zaccaria, priester.

6. Hl. Maria Goretti, maagd en martelares. ll. Hl. Benedictus, abt (gedachtenis).

13. Hl. Henricus.

14. Hl. Camillus van Lellis, priester.

15. Hl. Bonaventura, bisschop en kerkleraar (gedachtenis).

16. De hl. maagd Maria van de berg Karmel.

21. Hl. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar.

22. Hl. Maria Magdalena (gedachtenis).

23. Hl. Birgitta, religieuze.

25. HL Jakobus, apostel (feest).

26. Hl. Joachim en Anna, ouders van de hl. maagd Maria (gedachtenis).

29. Hl. Martha (gedachtenis).

30. Hl. Petrus Çhrysologus, bisschop en kerkleraar.

31. Hl. lgnatius van Loyola, priester (gedachtenis).

Augustus

1. Hl. Alfonsus Maria van Liguori, bisschop en kerkleraar (gedachtenis).

2. Hl. Eusebius van Vercelli, bisschop.

4. Hl. Joannes Maria Vianney, priester "(gedachtenis).

5. Wijding van de basiliek van hl. Maria de Meerdere. Hl. Xystus Il, paus, en metgezellen, martelaren.

6. Gedaanteverandering des Heren (feest).

7. Hl. Dominicus, priester (gedachtenis).

8. Hl. Cajetanus, priester.

10. Hl. Laurentius, diaken en martelaar (feest).

11. Hl. Clara, maagd (gedachtenis).

13. Hl. Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, martelaren.

15. Tenhemelopneming van de lil. maagd Maria (plechtig feest).

16. Hl. Stefanus van Hongarije.

19. Hl. Joannes Eudes, priester.

20. Hl. Bemardus, abt en kerkleraar (gedachtenis).

21. Hl. Pius X, paus (gedachtenis).

22. Hl. maagd Maria, koningin (gedachtenis).

23. Hl. Rosa van Lima, maagd.

24. Hl. Bartholemeüs, apostel (feest).

25. Hl. Ludovicus. Hl. Josef Calasanz, priester.

27. Hl. Monica (gedachtenis).

28. Hl. Augustinus, bisschopen kerkleraar (gedachtenis).

29. Het lijden van de hl. Johannes de Doper, martelaar (gedachtnis)

September

3. Hl. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar (gedachtenis).

8. Geboorte van de hl. maagd Maria (feest).

13. Hl. Joannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar (gedachtenis).

14. Verheffing van het heilig kruis (feest).

15. De diepe droefheid van de hl. maagd Maria (gedachtenis).

16. Hl. Comelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren (gedachtenis).

17. Hl. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar.

19. Hl. Ianuarius, bisschop en martelaar.

21. Hl. Matteüs, apostel en evangelist (feest).

26. Hl. Cosmas en Damianus, martelaren.

27. Hl. Vincentius a Paulo; priester. (gedachtenis).

28 Hl Wenceslaus, martelaar.

29. Hl. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen (feest).

30. Hl. Hiëronymus, priester en kerkleraar (gedachtenis).

Oktober

1. Hl. Theresia van het kind Jezus, maagd (gedachtenis).

2. Hl. engelbewaarders (gedachtenis).

4. Hl. Franciscus van Assisi (gedachtenis).

6. Hl. Bruno, priester.

7. De hl. maagd Maria van de rozenkrans (gedachtenis).

9. Hl. Dionysius, bisschop, en metgezellen, martelaren. Hl. Joannes Leonardi, priester.

14. Hl. Callistus I, paus en martelaar.

15. Hl. Theresia van Avila, maagd (gedachtenis).

16. Hl. Hedwig, religieuze. Hl. Margareta Maria Alacäqüe, maagd.

17. Hl. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar (gedachtenis).

18. Hl. Lukas, evangelist (gedachtenis).

19. Hl. Isaac Iogues, priester, en metgezel/en, martelaren. Hl. Paulus van het Kruis, priester.

23. Hl. Joannes van Capistrano, priester.

24. Hl. Antonius Maria Claret, bisschop.

28. Hl. Simon en Judas, apostelen (feest).

November

1. Alle heiligen (plechtig feest).

2. Gedachtenis van alle overleden gelovigen (plechtig feest).

3. Hl. Martinus van Porres, religieus.

4. Hl. Carolus Borromeus, bisschop (gedachtenis).

9. Wijding van de basiliek van Lateranen (feest).

10. Hl. Leo de Grote, paus en kerkleraar (gedachtenis).

11. Hl. Martinus van Tours, bisschop (gedachtenis).

12. Hl. Josafat, bisschop en martelaar (gedachtenis).

15. Hl. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar.

16. Hl. Margarita van Schotland. Hl. Gertrudis, maagd.

17. Hl. Elisabeth van Hongarije, religieuze (gedachtenis).

18. Wijding van de basilieken van de hl. apostelen Petrus en Paulus, apostelen.

21. Presentatie van de hl. maagd Maria (gedachtenis).

22. Hl. Cecilia, maagd en martelares (gedachtenis).

23. Hl. Clemens I, paus en martelaar. Hl. Columbanus, abt.

30. Hl. Andreas, apostel (feest).

Laatste zondag 'per amanum': Onze Heer Jezus Christus, Koning van allen: (plechtig feest).

December

3. Hl. Franciscus Xaverius, priester (gedachtenis).

4. Hl. Joannes van Damaskus, priester en kerkleraar.

6. Hl. Nikolaas, bisschop.

7. Hl. Ambrosius, bisschop en kerkleraar (gedachtenis).

8. Onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria (plechtig feest).

11. Hl. Damasus I, paus. 12. Hl. Joanna Francisca de Chantal, religieuze.

13. Hl. Lucia, maagd en martelares (gedachtenis).

14. Hl. Joannes van het Kruis, priester en kerkleraar (gedachtenis).

21. Hl. Petrus~Canisius, priester en kerkleraar

23. Hl. Joannes van Kenty, priester.

25. Geboorte des Heren (plechtig feest).

26. Hl. Stefanus, eerste martelaar (feest).

27. Hl. Johannes, apostel en evangelist (feest).

28. Hl. onnozele kinderen, martelaren (feest).

29. Hl. Thomas Becket, bisschop en martelaar.

31. Hl. Silvester I, paus.

Zondag in het octaaf van kerstmis: Heilige familie Jezus, Maria en Jozef (feest). 

Publicatiedatum: 9 mei 1969
Laatst bewerkt: 25 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam