• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Nieuwe Testament in Roomsche vertaling

De Roomsch-Katholieke Kerk heeft, zooals men weet, haar standpunt, inzake het lezen van den Bijbel door den leek principieel gewijzigd. Sinds Leo XIII moedigt zij lezen der H. Schrift, vooral van het N.T., door vermaning en aflaat aan. Bij decreet van 13 December 1898 verleende Leo XIII een aflaat van 300 dagen voor hem of haar, die dagelijks een kwartier het Evangelie leest, en dat op z'n minst een maand volhoudt. Pius X is de schepper der Volksbijbelbeweging. Hij zeide: „Het Evangelie is het Boek van allen en voor allen; ik heb onder het volk geleefd en ken zijn smaak en zijn behoeften". Bij Decreet van 23 April 1914 verleende ook Pius aflaat en Benedictus XV heeft 26 November 1914 dit voorbeeld gevolgd. Het ligt voor de hand, dat deze veranderde meening der pausen aanleiding gaf tot vertaling.

Wij ontvingen Das Neue Testament, übersetzt erlautert von P. dr. Konst. Rösch O.M.Cap., mit 26 Bildern und 5 Karten. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn. De schrijver stelt in de Inleiding de vraag: „Maar mag elke Katholiek den Bijbel lezen?" en hij antwoordt: „Volgens de thans geldende kerkelijke bepalingen Is het eiken Katholiek geoorloofd, den Bijbel in de Katholieke uitgaaf te lezen, ja hij mag dien niet» alleen lezen, maar het is de wensch der Kerk, dat hij dien leest. De H. Paus Pius X - Motu Proprio
Catechismus maior (1 januari 1908)
b.v. leert: „De Kerk wenscht, dat wij ijverig de H. Schrift lezen". Ook de laatste pausen hebben herhaaldelijk tot vlijtige lezing van de H. Schrift aangespoord. Paus Benedictus XV wenscht in Paus Benedictus XV - Encycliek
Spiritus Paraclitus
Over de H. Hieronymus (15 september 1920)
van 15 September 1920, dat in elke Katholieke familie het NT. aanwezig is en dagelijks gelezen wordt. De schrijver, die natuurlijk de Vulgaat als oertekst gebruikte, heeft zich met groote bekwaamheid van zijn taak gekweten niet alleen, maar ook een vrij objectieve historische critiek der boeken gegeven.

Een inleiding gaat elk boek vooraf, waarin hij een schets van den schrijver en een dateering van het geschrift beproeft, waarna als slot het standpunt der R.K. Bijbelcommissie wordt medegedeeld. Aanteekeningen bij den tekst vergemakkelijkt een overzicht der Synoptici en stellen de bijzondere plaats van het Johannes-Evangelie in het licht. Wij hebben met genoegen in dit werk gebladerd en wij roemen zonder voorbehoud de duidelijke vertaling. De schrijver wilde liever duidelijk zijn dan zich precies aan de woorden te honden, waardoor onduidelijkheid zou kunnen ontstaan. De uitvoering is zeer goed verzorgd en de platen, welke den tekst opluisteren, zijn alle van kunstenaars afkomstig, In alle opzichten de verzorging, het Boek der Boeken waard.

Blijkens den toegevoegden prospectus is ook binnen afzienbaren tijd bij denzelfden uitgever een vertaling van het O.T. te verwachten, vervaardigd door P. dr Eugen Henne.

Bron: Het Vaderland, woensdag 6 december 1933

Publicatiedatum: 6 december 1933
Laatst bewerkt: 8 september 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam