• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

RERUM NOVARUM
Over kapitaal en arbeid

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 15 mei 1891

INLEIDING
Maatschappelijke strijd. Arbeidersvraagstuk spoedige hulp noodzakelijk
DEEL 1 DE OPLOSSING VAN HET SOCIALISME IS VERWERPELIJK; HET NATUURRECHTELIJK KARAKTER VAN DE PRIVAATEIGENDOM
I Het socialisme wil de privaateigendom vervangen door gemeenschapseigendom
A Dit zou de toestand van alle loontrekkenden verslechteren
B Het strijdt ook met de rechtvaardigheid, want het recht op privaateigendom komt de mens van nature toe
1 Als individu
2 En nog meer als hoofd van een gezin
C Het miskent de taak van de staat
D Het zou maatschappelijke verwarring en hatelijk slavernij brengen
DEEL 2 DE JUISTE OPLOSSING VAN HET VRAAGSTUK. DE KERK, MAAR OOK DE STAAT E DE BELANGHEBBENDEN MOETEN MEEWERKEN
I De taak van de Kerk
A Haar bevoegdheid; haar medewerking onmisbaar
B Haar leer
1 Omtrent de op natuurlijke gegevens berustende ordening van het menselijk leven, omtrent de noodzakelijkheid van de arbeid en omtrent het blijvend bestaan van lijden in deze wereld
2 Omtrent de natuurlijke saamhorigheid der klassen
3 Over de wederzijdse verplichtingen van arbeiders en werkgevers, speciaal, wat de laatsten betreft, ten aanzien van de rechtvaardigheid
4 Over de verhouding van het tijdelijke tot het eeuwige en de daaruit voortvloeiende consequenties voor het gebruik der aardse goederen
5 Over de armoede, die geen schande is, zo min als de handenarbeid, en over ’s mensen wezenlijke waarde
C Van de toepassing dezer leer zal de liefde tussen de verschillende maatschappelijke groepen het gevolg zijn
D Haar activiteit
1 Door verbreiding van haar leer
2 Door zorg ook voor de stoffelijke belangen, voorts door instellingen om de nood te lenigen
II De taak van de staat
A Ook louter menselijke hulpmiddelen moeten gebezigd worden; de medewerking van een goed geordende staat
B Reeds door de geest van zijn wetgeving en bestuur zorge de staat voor het algemeen welzijn. Zijn zorg strekke zich uit tot alle burgers zonder uitzondering en speciaal tot de arbeiders.
C Recht en plicht van de staat tot ingrijpen in talrijke aangelegenheden van individuen en groepen
D Afzonderlijke vermeldingen verdienen
1 De bescherming van de privaateigendom
2 Het voorkomen van stakingen
3 De verdediging van de geestelijke belangen der arbeiders
4 En van hun lichamelijke en stoffelijke belangen, vooral wat betreft vrouwen- en kinderarbeid
5 Zo nodig, ingrijpen in de loonovereenkomst
6 Bij de wettelijke bescherming van het eigendomsrecht te bevorderen, dat ook de grote massa van het volk tot eigendom gerake
III De taak der belanghebbenden
A Georganiseerd kunnen patroons en arbeiders veel bereiken
B Van nature zoekt de mens samenwerking met anderen
C Zijn natuurlijk recht in deze moet door de staat geëerbiedigd worden, ook waar het godsdienstige verenigingen betreft
D Noodzakelijkheid van arbeidersorganisaties op godsdienstige grondslag
E Bevorderingen hiervan door talrijke priesters en leken
F Vrijheid van inrichting en bestuur, mits slechts het doel bereikt worde, nl. het lichamelijk, geestelijk en stoffelijk welzijn der leden en mits de godsdienstig-zedelijke vorming de eerste plaats inneme
G Verdere vermaningen
H De maatschappelijke strijd zal ten gunste van de arbeiders beslecht worden, als zij in sterke en godsdienstige organisaties hun doel nastreven
IV Besluit
Korte samenvatting van hetgeen de Kerk, de staat en de belanghebbenden moeten doen. Het gewichtige aandeel der christelijke liefde

 
 
 

Document

Naam: RERUM NOVARUM
Over kapitaal en arbeid
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 15 mei 1891
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens (0158) 5e druk, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: p. fr. L. Zeinstra ofm; tussentitels: redactie Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam