• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DAT ZIJ JULLIE LEERT HET WOORD VAN GOD TE ONTVANGEN
Boodschap aan de jongeren van de wereld bij gelegenheid van de 21e Wereld Jongeren Dag (9 april 2006)

"Uw woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad" (Ps. 119 (118), 105)
Beste jongeren!

Met grote blijdschap groet ik jullie bij jullie voorbereiding op de 21ste Wereldjongerendag, terwijl in mij de herinnering weer levend wordt aan die rijke ervaringen die wij opdeden in augustus vorig jaar in Duitsland.

Dit jaar zal de Wereldjongerendag gevierd worden in de plaatselijke kerken, en het zal een goede gelegenheid zijn om de vlam weer aan te wakkeren van het enthousiasme die in Keulen is ontvlamd en die velen van jullie vandaar naar jullie eigen gezinnen, parochies, verenigingen en bewegingen hebben gebracht. Tegelijkertijd zal het een heel geschikt moment zijn om veel van jullie vrienden te betrekken bij de geestelijke pelgrimstocht van de nieuwe generaties naar Christus.

Het thema dat ik jullie ter overweging voorstel is een vers uit Psalm 119: "Uw woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad" (Ps. 119, 105). Onze veelgeliefde Johannes Paulus II gaf het volgende commentaar bij dat vers: "De bidder stort zich uit in lof op de Wet van God, die hij tot lamp neemt voor zijn voetstappen op de dikwijls zo duistere levensweg." H. Paus Johannes Paulus II, Audiƫntie, Over Psalm 118 (119) 145-152, Dank voor de gave van Zijn wet (14 nov 2001)

God openbaart zich in de geschiedenis, hij spreekt tot de mensen en zijn woord is scheppend. Het Hebreeuwse begrip ‘dabar’, dat gewoonlijk met ‘woord’ wordt vertaald, betekent feitelijk zowel woord als daad. God zegt wat Hij doet, en doet wat Hij zegt.

In het Oude Testament kondigt Hij aan de kinderen van Israël de komst van de Messias aan en de instelling van een nieuw verbond; in het vleesgeworden Woord vervult Hij zijn belofte.

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
drukt dat duidelijk uit: "Christus, de mensgeworden Zoon van God, is het enige, volmaakte en definitieve Woord van de Vader. In Hem zegt Hij alles en er zal geen ander woord zijn dan dat" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 65.

De heilige Geest, die het uitverkoren volk geleid heeft door de schrijvers te inspireren van de Heilige Schriften, opent ook de harten van de gelovigen om te verstaan wat zij bevatten.

Die zelfde Geest is werkzaam aanwezig in de viering van de Eucharistie, wanneer de priester "in persona Christi" de woorden van de consecratie uitspreekt, en daarmee het brood en de wijn verandert in het Lichaam en Bloed van Christus, opdat zij geestelijk voedsel worden van de gelovigen.

Om vooruitgang te maken op onze aardse pelgrimstocht naar het hemels Vaderland, hebben wij allemaal nodig dat wij gevoed worden met zowel het Woord als het Brood van eeuwig Leven, die niet van elkaar zijn los te maken.

De Apostelen hebben het heilswoord gehoord en het aan hun opvolgers doorgegeven als een kostbare parel, veilig bewaard in de schrijn van de Kerk: zonder de Kerk loopt deze parel het gevaar verloren of stuk te gaan.

Beste jongeren, houdt van het Woord van God, en houdt ook van de Kerk die jullie leert de rijkdom ervan te gaan waarderen en je toegang geeft tot zo’n waardevolle schat. Houdt van de Kerk en volg haar, want zij heeft van haar Stichter de zending ontvangen om aan de mensen de weg van het ware geluk te wijzen.

Het is niet gemakkelijk om het authentieke geluk te herkennen en te ontmoeten in deze wereld waarin wij leven, en waarin de mens dikwijls gegijzeld wordt door gedachtestromingen die hem ertoe brengen om, terwijl hij meent vrij te zijn, zich te verliezen in de dwalingen en de illusies van misleidende ideologieën. Het is daarom dringend noodzakelijk “de vrijheid zelf te bevrijden" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 86, en de duisternis te verlichten waarin de mensheid rondtast.

Jezus heeft aangegeven hoe dat kan gebeuren: "Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken" (Joh. 8, 31-32). Het vleesgeworden Woord, het Woord van de Waarheid, maakt ons vrij en stemt onze vrijheid af op het goede.

Beste jongeren, overweeg dikwijls het woord van God en laat de heilige Geest jullie leraar zijn. Dan zul je ontdekken dat de gedachten van God niet de gedachten van de mensen zijn. Je zult ertoe gebracht worden om de ware God te beschouwen en de gebeurtenissen van de geschiedenis met zijn ogen te lezen; je zult ten volle de blijdschap smaken die geboren wordt uit de waarheid.

Op de levensweg, die niet gemakkelijk is en niet zonder hinderlagen, kun je moeilijkheden tegenkomen en ook het lijden, en soms zul je bekoord worden om met de psalmist uit te roepen: "Moe ben ik van het lijden" (Ps. 119, 107) Vert. Getijdengebed: "Ontzettend ben ik gekweld.".

Maar vergeet dan niet om daar met hem daaraan toe te voegen: "Geef mij leven, Heer, volgens uw woord" (Ps. 119, 107.109) Vert. Getijdengebed: "Bescherm mijn leven volgens uw woord.". De liefdevolle aanwezigheid van God in zijn woord, is de lamp die de duisternissen van de angst doet verdwijnen en die de weg verlicht, ook in de moeilijkste momenten.

De auteur van de Brief aan de Hebreeën schrijft: "Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens" (Hebr. 4, 12).

Het is goed om deze aansporing serieus te nemen en het woord van God te beschouwen als een "wapen" dat onmisbaar is voor de geestelijke strijd. Het werkt ook zo en draagt vrucht, mits we er naar leren luisteren met de bedoeling het vervolgens ook te gehoorzamen.

De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
legt uit: "Gehoorzamen (gehoor geven) in het geloof is: zich uit vrije wil onderwerpen aan het gehoorde woord, omdat God, de Waarheid zelf, borg staat voor de waarheid ervan" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 144.

Is Abraham het voorbeeld van dit luisteren dat gehoorzamen is, Salomo van zijn kant blijkt een gepassioneerde zoeker naar de wijsheid die in het woord vervat ligt. Wanneer God hem vraagt: "Wat wilt ge dat Ik u geef?", antwoord de wijze koning hem: "Geef uw dienaar een opmerkzame geest" (1 Kon. 3, 5.9).

Het geheim om tot zo'n "opmerkzame geest" te komen, bestaat erin je een hart te vormen dat weet te luisteren. Dat bereik je door zonder ophouden het woord van God te overwegen, en door er in geworteld te blijven met het vaste voornemen het beter te leren kennen.

Beste jongeren, ik spoor jullie aan om vertrouwd te raken met de Bijbel, hem binnen handbereik te houden, zodat hij voor jullie als een kompas wordt die aangeeft welke weg je moet volgen. Door erin te lezen zul je Christus leren kennen. De heilige Hiëronymus merkt hierover op: "Wie de Schrift niet kent, kent Christus niet" H. Hieronymus, In Isaiam. Prol.: PL 24, 17 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 25.

Een beproefd middel om je te verdiepen in het woord van God en er smaak in te krijgen is de lectio divina, die een echte geestelijke weg vormt met etappes. Van de lectio, die bestaat in het lezen en herlezen van een passage uit de Heilige Schrift, terwijl je er de belangrijkste elementen van verzamelt, ga je over op de meditatio, die als het ware een innerlijke pauze is, waarin de ziel zich tot God keert terwijl zij zoekt te verstaan wat zijn woord vandaag voor het concrete leven betekent.

Dan komt de oratio, die ons met God laat spreken in een directe dialoog, en tenslotte kom je uit bij de contemplatio, de beschouwing, die helpt om met het hart aandachtig bij de aanwezigheid van Christus te blijven, wiens woord "de lamp is die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart" (2 Pt. 1, 19).

Het lezen, bestuderen en bemediteren van het Woord moeten tenslotte uitmonden in een leven dat gelijkvormig geworden is aan Christus, en dat Hem en zijn geboden aanhangt.

De heilige Jakobus waarschuwt ons: "Weest uitvoerders van het woord en niet alleen toehoorders; dan zoudt gij uzelf bedriegen. Wie het woord hoort maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en is vergeten hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen" (Jak. 1, 22-25).

Wie het woord van God beluistert en er zich steeds op oriënteert, bouwt zijn bestaan op hechte grondslagen: "Ieder die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde" (Mt. 7, 24): hij zal onder de stormen niet bezwijken.

Je leven op Christus bouwen door met blijdschap zijn woord te ontvangen en zijn onderrichtingen in praktijk te brengen: jongeren van het derde millennium, dat moet jullie programma zijn!

Het is dringend nodig dat een nieuwe generatie opstaat van apostelen die geworteld zijn in het woord van Christus, die in staat zijn te antwoorden op de uitdagingen van onze tijd, en die bereid zijn om overal het Evangelie te verspreiden. Dat is wat de Heer van jullie vraagt, waar de Kerk jullie toe uitnodigt, en wat de wereld - zelfs zonder het te weten - van jullie verwacht!

En als Jezus je roept, weest dan niet bang Hem met edelmoedigheid te antwoorden, speciaal als Hij je voorstelt Hem te volgen in het gewijde leven of in een leven als priester. Heb geen angst; heb vertrouwen in Hem en je zult niet teleurgesteld worden!

Beste vrienden, met deze 21ste Wereldjongerendag, die we 9 april a.s. zullen vieren, beginnen we aan een geestelijke pelgrimstocht naar de mondiale ontmoeting van jongeren die plaats zal vinden in Sydney, in juli 2008.

We zullen ons op deze grote afspraak voorbereiden door over het thema "de Heilige Geest en de zending" samen na te denken in op elkaar volgende etappes.

  • Dit jaar, concentreren we onze aandacht op de Heilige Geest als Geest van Waarheid, die ons Christus openbaart, het vleesgeworden Woord, door het hart van eenieder te openen voor het Woord van het heil dat naar de volle Waarheid leidt.
  • Het volgend jaar, in 2007, zullen we mediteren over een vers van het Evangelie van Johannes: "Zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben" (Joh. 13, 34), en zullen we nog dieper ontdekken dat de heilige Geest Geest van liefde is, die ons de goddelijke liefde instort en ons gevoelig maakt voor de materiële en geestelijke nood van onze broeders en zusters.
  • Zo zullen we de mondiale ontmoeting van 2008 bereiken, die dan tot thema zal hebben: "Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn" (Hand. 1, 8).

Beste jongeren, roep vanaf nu, in een klimaat van voortdurend luisteren naar het woord van God, de heilige Geest aan, de Geest van kracht en getuigenis, opdat Hij jullie in staat stelt zonder angst het Evangelie te verkondigen tot aan de uiteinden der aarde.

Moge Maria, die bij de apostelen aanwezig was in de Zaal van het laatste Avondmaal in afwachting van Pinksteren, jullie moeder zijn en jullie gids.

Dat zij jullie leert het Woord van God te ontvangen, het te bewaren en te overwegen in jullie hart Vgl. Lc. 2, 19 , zoals zij dat zelf haar leven lang heeft gedaan.

Dat zij jullie bemoedigt om "ja" te zeggen tegen de Heer door de "gehoorzaamheid van het geloof" te beleven.

Dat zij jullie helpt sterk te blijven in het geloof, standvastig in de hoop, volhardend in de liefde, altijd ontvankelijk voor en volgzaam jegens het woord van God.

Van mijn kant begeleid ik jullie met mijn gebed, en zegen jullie van harte,

vanuit het Vaticaan, 22 februari 2006, Feest van St. Petrus’ Stoel.

Paus Benedictus XVI

Zie ook:

Dossier over de Wereld Jongeren Dagen

Document

Naam: DAT ZIJ JULLIE LEERT HET WOORD VAN GOD TE ONTVANGEN
Boodschap aan de jongeren van de wereld bij gelegenheid van de 21e Wereld Jongeren Dag (9 april 2006)
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 februari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam