• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het beheer van de goederen die alle parochies hebben, is in verschillende mate een belangrijk gebied van evangelisatie en van evangelisch getuigenis van de Kerk en de maatschappij, omdat, zoals Paus Franciscus zei, "de Heer ons alle goederen geeft die we bezitten om de wereld vooruit te helpen, om de mensheid vooruit te helpen, om anderen te helpen." Paus Franciscus: Aardse goederen zijn bestemd om anderen te helpen De dominee kan en mag daarom niet alleen blijven in deze taak. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 537.1280 Hij moet veeleer worden ondersteund door medewerkers om de goederen van de Kerk te beheren, vooral met missionaire ijver en geest. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 532. volgens deze canon 532 is de pastoor verantwoordelijk voor de eigendommen van de parochie, ook al wordt hij voor het beheer ervan aangeraden tot samenwerking met deskundigen

Daarom moet in alle parochies noodzakelijkerwijs een raad voor economische aangelegenheden te worden gevormd, die een adviesorgaan is dat wordt voorgezeten door de pastoor en dat bestaat uit ten minste drie andere gelovigen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 115. § 2 en analoog Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 492. § 1 Het minimumaantal van drie leden is noodzakelijk om de Raad als een "collegiaal orgaan" te kunnen beschouwen. We mogen niet vergeten dat de pastoor niet tot de leden van de raad voor economische aangelegenheden behoort, maar dat hij de leiding heeft.

Bij het ontbreken van specifieke normen van de diocesane bisschop, bepaalt de pastoor het aantal leden van de raad in verhouding tot de omvang van de parochie, en ook of zij door hem benoemd dan wel door de parochiegemeenschap gekozen moeten worden. De leden van de raad, die niet noodzakelijkerwijs tot de parochie zelf behoren, moeten een goede reputatie hebben en deskundig zijn op financieel en economisch vlak Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 537 Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Directorium voor het pastorale ambt van bisschoppen, Apostolorum successores (22 feb 2004), 210, zodat ze doeltreffend en met kennis van zaken dienstbaar kunnen zijn; en de raad zo doende niet louter pro forma opgericht is.

Ten slotte, tenzij de diocesane bisschop, met inachtneming van de nodige voorzichtigheid en mogelijke normen van het burgerlijke recht, het anders beslist heeft, belet niets dat eenzelfde persoon lid wordt van de raad voor economische aangelegenheden van meerdere parochies, als de omstandigheden dat vereisen.

De normen die de diocesane bisschop in dit verband kan uitvaardigen, moeten rekening houden met de specifieke situaties van de parochies, zoals bijvoorbeeld parochies met een bijzonder geringe omvang of parochies die tot eenzelfde pastorale eenheid behoren. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 517.526

De raad voor economische aangelegenheden kan een erg belangrijke rol spelen binnen de parochiegemeenschappen om een cultuur van medeverantwoordelijkheid, transparant bestuur en aandacht voor de kerkelijke noden te bevorderen. Op een bepaalde manier moet transparantie niet opgevat worden als een formele presentatie van statistische gegevens, maar veeleer als informatie die de gemeenschap toekomt, en als een gunstige gelegenheid voor haar constructieve betrokkenheid. Transparantie verwijst naar een onmisbare modus operandi voor de geloofwaardigheid van de Kerk, vooral wanneer zij belangrijke goederen moet beheren.

Doorgaans kan de beoogde transparantie bereikt worden door het publiceren van de jaarrekening, die eerst aan de plaatselijke ordinaris Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1287. §1 voorgelegd moet worden, met de exacte details van de inkomsten en uitgaven. Aangezien de goederen toebehoren aan de parochie en niet aan de pastoor, hoewel hij de beheerder ervan is, kan de hele gemeenschap op die manier zien hoe de goederen beheerd worden, wat de financiële situatie van de parochie is en over welke middelen zij daadwerkelijk beschikt.

Document

Naam: DE PASTORALE BEKERING VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MISSIE VAN DE KERK TOT EVANGELISATIE VAN DE KERK
Instructie
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: Beniamino Kard. Stella
Datum: 29 juni 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Belgische Bisschoppenconferentie
Vert.: Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België –IPID
Bewerkt: 26 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam