• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PRELATUUR OPUS DEI
Verklaring

De personele prelaturen, die het Tweede Vaticaans Concilie voor 'bijzondere pastorale taken' 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 10. 2 in het leven heeft willen roepen, en die later in de pauselijke wetgeving ter uitvoering van de conciliebesluiten H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Implementatie van "Christus Dominis", "Presbyterium Ordinis", "Perfectae Caritatis" en "Ad Gentus Divinitas", Ecclesiae Sanctae (8 juni 1966), 4 juridisch zijn geregeld, vormen een hernieuwd bewijs van de ontvankelijkheid waarmee de kerk op de bijzondere noden van onze tijd in de pastorale zorg en de verkondiging van het evangelie reageert. De pauselijke daad waarmee het 'Opus Dei' als personele prelatuur is opgericht, onder de naam van prelatuur van het 'heilig Kruis en Opus Dei', dient dus rechtstreeks de bevordering van de apostolische werkzaamheid van de Kerk. Zij brengt namelijk een nieuw pastoraal instrument in de praktijk, dat tot nu toe door het recht slechts was voorzien en gewenst, en zij doet dit door middel van een instelling die leerstellig, disciplinair en met het oog op haar apostolische activiteit beproefde garanties biedt. 

Tegelijkertijd verzekert deze daad het 'Opus Dei' een kerkrechtelijke regeling die geheel en al overeenkomt met het charisma van zijn stichting en zijn maatschappelijke realiteit. Terwijl ze zodoende het institutionele probleem van het Opus Dei oplost, vervolmaakt zij de harmonische inschakeling van de instelling in de gezamenlijke pastorale zorg van de wereldkerk en de plaatselijke kerken, en maakt haar dienstbaarheid meer doeltreffend. 

Zoals blijkt uit de richtlijnen waarmee de Heilige Stoel de structuren van de prelatuur en haar activiteit, met behoud van de legitieme rechten van de bisschoppen in hun diocees, regelt, zijn de voornaamste kenmerken van de thans opgerichte prelatuur de volgende: 

Art. I

Wat de organisatie betreft:

 1. de prelatuur 'Opus Dei' is internationaal; de prelaat die haar ordinarius proprius is en zijn raden hebben hun hoofdzetel in Rome; 
 2. de clerus van de prelatuur, die in haar geïncardineerd is, komt voort uit de tot haar behorende leken; geen enkele kandidaat voor het priesterschap, geen diaken of priester zal dus aan de plaatselijke kerken worden onttrokken; 
 3. de leken - mannen en vrouwen, ongehuwd of gehuwd, uit alle beroepen en sociale milieus -, die zich door het aanvaarden van serieuze gekwalificeerde verplichtingen wijden aan het bereiken van het apostolische doel van de prelatuur, doen dit door middel van een duidelijk omschreven contractuele verbintenis en niet op grond van bijzondere geloften. 
Art. II

De prelatuur 'Opus Dei' bezit een seculiere jurisdictiestructuur, en daaruit volgt: 

 1. de priesters die in haar geïncardineerd zijn behoren volgens de voorschriften van het algemeen recht en van het eigen recht van de prelatuur in ieder opzicht tot de wereldgeestelijken; zij zijn derhalve nauw verbonden met de wereldgeestelijken van de plaatselijke kerken en genieten ten aanzien van de priesterraden actief en passief stemrecht; 
 2. de leken die bij de prelatuur worden ingelijfd, krijgen geen nieuwe persoonlijke theologische en kerkrechtelijke positie; zij blijven gewone gelovigen en als zodanig gedragen zij zich in heel hun activiteit en, met name, in hun apostolaat; 
 3. de geest en het doel van het 'Opus Dei' onderstrepen de heiligende waarde van de gewone beroepsarbeid, dat wil zeggen de plicht om zichzelf in hun arbeid te heiligen, om die arbeid te heiligen en ze tot een instrument van het apostolaat te maken; de arbeid en het apostolaat van de leden van de prelatuur worden dus gewoonlijk in de verschillende milieus en in de structuren van de seculiere maatschappij verricht, waarbij de algemene richtlijnen in acht genomen worden die zowel door de Heilige Stoel als door de bisschoppen in hun diocees voor het apostolaat van de leken worden uitgevaardigd; 
 4. wat hun opvattingen op het gebied van beroep, maatschappij, politiek, enz. betreft, genieten de leken-leden van de prelatuur, binnen de grenzen van het katholieke geloof, de moraal en de kerkelijke discipline, dezelfde vrijheid als de andere katholieken, hun medeburgers; de prelatuur identificeert zich derhalve niet met de beroepsactiviteiten, het werk op sociaal, politiek, wetenschappelijk terrein, enz. van wie ook van haar leden. 
Art. III

Voor de bevoegdheden van de prelaat geldt het volgende: 

 1. het gaat om een gewone bestuurs- en jurisdictiemacht, die zich beperkt tot wat het specifieke doel van de prelatuur betreft, en die zich gezien haar object wezenlijk onderscheidt van de jurisdictie die de bisschoppen in hun diocees voor de gewone zielzorg van de gelovigen hebben;
 2. zij omvat, naast het bestuur van de eigen clerus, de algemene leiding over de vorming en de specifieke geestelijke en apostolische begeleiding die de lekenleden van het 'Opus Dei' krijgen om zich intensiever te kunnen wijden aan de dienst van de kerk; 
 3. tegelijk met het recht om de eigen kandidaten voor het priesterschap te incardineren, heeft de prelaat ook de plicht voor hun specifieke vorming in eigen centra te zorgen overeenkomstig de richtlijnen die door de bevoegde congregatie zijn uitgevaardigd. Verder moet hij zorgen voor het geestelijk leven en de voortdurende begeleiding en vorming van de door hem tot de heilige wijding opgeleide priesters, alsook voor hun passende levensonderhoud en de nodige hulp in geval van ziekte, ouderdom, enz.; 
 4. de leken ressorteren onder de jurisdictie van de prelaat in alles wat de vervulling van hun bijzondere verplichtingen op het gebied van ascese, vorming en apostolaat aangaat, die zij vrijwillig, door middel van het contract, op zich genomen hebben om zich aan het doel van de prelatuur te wijden. 
Art. IV

Met betrekking tot de territoriale kerkelijke voorschriften en de legitieme rechten van de plaatselijke ordinarii geldt het volgende: 

 1. de leden van de prelatuur zijn volgens de voorschriften van het recht gebonden aan de territoriale rechtsnormen, die zowel op de algemene richtlijnen van leerstellige, liturgische en pastorale aard betrekking hebben, als ook op de wetten van de openbare orde en - in het geval van de priesters - op de algemene discipline van de clerus; 
 2. de priesters van de prelatuur moeten voor de uitoefening van hun priesterlijk dienstwerk aan personen die niet tot het 'Opus Dei' behoren, van de bevoegde territoriale overheid hun jurisdictie ontvangen; 
 3. de leken die bij de prelatuur 'Opus Dei' zijn aangesloten, blijven gelovigen van het diocees waarin zij hun woonplaatsen of tijdelijke verblijfplaats hebben; zij ressorteren dus onder de jurisdictie van de plaatselijke bisschop in datgene wat door het recht voor alle gewone gelovigen is bepaald. 
   
Art. V

Met betrekking tot de pastorale coördinatie met de plaatselijke ordinarii en de vruchtbare invoeging van de prelatuur 'Opus Dei' in de plaatselijke kerken geldt het volgende: 

 1. voor de oprichting van ieder centrum van de prelatuur is altijd van te voren de goedkeuring nodig van de desbetreffende bevoegde bisschop, die bovendien het recht heeft die centra, van wier activiteiten hij regelmatig op de hoogte wordt gehouden, ad normam iuris te bezoeken;
 2. wat parochies, rectoraten of kerken alsook andere kerkelijke taken betreft, die de prelatuur of de in haar geincardineerde priesters door de plaatselijke ordinarius kunnen worden toevertrouwd, zal tussen deze en de prelaat van het 'Opus Dei', respectievelijk hun vicarissen, voor ieder geval afzonderlijk een contract worden gesloten; 
 3. in alle landen zal de prelatuur met de Voorzitter en de instellingen van de Bisschoppenconferentie regelmatig contact houden, en intensief contact met de bisschoppen van de diocesen waar de prelatuur aanwezig is. 
Art VI

Met de prelatuur is het Priesterlijk genootschap van het heilig Kruis onverbrekelijk verbonden, een vereniging waarbij diocesane priesters aangesloten kunnen zijn die de heiligheid in de uitoefening van hun eigen dienstwerk volgens de spiritualiteit en de ascetische praktijk van het 'Opus Dei' willen nastreven. Zo'n toetreding betekent niet dat zij bij de clerus van de prelatuur behoren; zij blijven integendeel in ieder opzicht onderhorig aan hun eigen ordinarius en brengen deze op de hoogte van hun aansluiting, indien hij zulks wenst. 

Art. VII

De prelatuur is afhankelijk van de Heilige congregatie voor de bisschoppen Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de Romeinse Curie, Regimini Ecclesiae Universae (15 aug 1967), 49. Regimini ecclesiae universae n. 49, $ 1, en zij is, zoals de andere autonome jurisdicties, bevoegd alle vragen, al naar gelang de zaak waar het over gaat, met de desbetreffende organen van de Heilige Stoel te behandelen.

Art. VIII

De prelaat zal via de Heilige congregatie voor de bisschoppen om de vijf jaar aan de paus in pastoraal en juridisch opzicht gedetailleerd verslag uitbrengen over de toestand van de prelatuur en de ontplooiing van haar specifieke apostolische werkzaamheden. 

De heilige vader, Johannes Paulus II, door de goddelijke voorzienigheid paus, heeft in de audiëntie die hij op 5 augustus 1982 verleende aan de ondergetekende prefect van de Heilige congregatie voor de bisschoppen, deze verklaring over de oprichting van de Prelatuur van het heilig Kruis en 'Opus Dei' goedgekeurd, bekrachtigd en haar bekendmaking bevolen. 

Gegeven te Rome, bij de Congregatie voor de bisschoppen, 28 november 1982 

Sebastiano kard. Baggio,
prefect 

+ Lucas Moreira Neves, titulair aartsbisschop van Feradi maggiore,
secretaris

Document

Naam: PRELATUUR OPUS DEI
Verklaring
Soort: Congregatie voor de Bisschoppen
Auteur: Sebastianus Kard. Baggio
Datum: 23 augustus 1982
Copyrights: © 1983, Archief van de Kerken, jrg. 38, nr. 3, p. 33-35
Vert.: Opus Dei Nederland
Bewerkt: 25 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam