• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN ALLE GELOVIGEN VOOR DE MAAND MEI 2020

Beste broeders en zusters,

De maand mei nadert, waarin het volk van God zijn liefde en vere­ring voor de Maagd Maria uitdrukt. Deze maand is het de gewoonte om thuis met de familie de rozen­krans te bid­den. De beper­kingen van de pandemie hebben ons "ge­dwon­gen" om het hui­se­lijke aspect tot uitdruk­king te brengen, ook vanuit spi­ri­tu­eel oog­punt.

Daarom wil ik ie­der­een uit­no­di­gen om opnieuw te ontdekken hoe gewel­dig het is om in mei thuis de rozen­krans te bid­den. Je kunt dit samen of voor jezelf doen; houdt reke­ning met beide opties en beslist wat beter is in uw omge­ving. Er is in ieder geval een geheim hoe het moet: in eenvoud. En het is ge­mak­ke­lijk om goede gebedssjablonen te vin­den die u kunt volgen, zelfs op in­ter­net.

Ik bied u ook de teksten van twee gebe­den aan de Heilige Moeder aan, die u aan het einde van de rozen­krans kunt bid­den en die ik zelf in mei in de geest met u zal bid­den. Ik voeg ze toe aan deze brief zodat ze voor ie­der­een be­schik­baar zijn.

Beste broeders en zusters, als we samen met het hart van Maria, onze moeder, naar het aange­zicht van Christus kijken, zal dit ons steeds meer als een gees­te­lijk gezin verenigen en ons helpen deze be­proe­ving te over­win­nen. Ik zal voor u bid­den, vooral voor degenen die het meest lij­den, en bid alstublieft voor mij. Ik dank u en zegen u uit de grond van mijn hart.

Rome in Sint-Jan van Lateranen, op 25 april 2020, het feest van St. Marcus de Evan­ge­list

Gebed ter ere van Maria

O Maria, 
u schijnt altijd op onze weg 
als een teken van red­ding en hoop. 
Wij ver­trouwen op u, red­ding van de zieken, 
die u verenigd hebt onder het kruis met de pijn van Jezus 
en die uw geloof stevig hebt bewaard.

U, red­ding van het Romeinse volk, 
weet wat we nodig hebben. 
We zijn er zeker van 
dat u ervoor zult zorgen 
dat vreugde en blijd­schap 
na deze tijd van be­proe­ving te­rug­ke­ren,
zoals te Kana in Galilea .

Help ons, moeder van god­de­lijke liefde, 
om ons af te stemmen op de wil van de Vader 
en te doen wat Jezus ons wil ver­tellen, 
die ons lij­den heeft doorstaan 
en onze pijn heeft gele­den 
om ons door het kruis 
te lei­den 
naar de vreugde van de opstan­ding. 
Amen.

Onder Uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God.
Wijs onze gebe­den niet af als wij in nood zijn
maar verlos ons van alle gevaren,
Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Gebed ter ere van Maria

Onder Uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God.

In deze dramatische situatie vol van lijden en angsten die op de hele wereld drukken, wenden wij ons tot u, o Moeder van God en onze Moeder, en wij zoeken onze toevlucht onder uw bescherming.

O Maagd Maria, in deze pandemie van het coronavirus, richt uw barmhartige ogen op ons en troost allen die rouwen en wenen om hun overleden familieleden, die soms begraven zijn op een manier die de ziel kwetst. Schenk uw steun aan allen die zich ongerust maken over de zieken die zij vanwege besmettingsgevaar niet nabij kunnen zijn. Schenk vertrouwen aan hen die bezorgd zijn vanwege de ongewisse toekomst en de gevolgen op de economie en op hun werk.

Moeder Gods en onze Moeder, smeek voor ons bij God, de barmhartige Vader, dat deze harde beproeving een einde mag kennen en dat aan de horizon weer hoop en vrede mogen dagen. Zoals te Kana, wees onze Voorspreekster bij uw goddelijke Zoon, opdat de families van de zieken en de overledenen getroost mogen worden en zij in hun hart weer vertrouwen ontvangen.

Bescherm de artsen, de verpleegsters en verplegers, allen die in de zorg werkzaam zijn, en de vrijwilligers die in deze noodsituatie in de frontlinie vechten en hun leven op het spel zetten om dat van anderen te redden. Sta hen bij in hun heldhaftige inzet en geef hun kracht, goedheid en gezondheid.

Wees bij hen die dag en nacht de zieken verplegen, en help de priesters die met pastorale ijver en evangelische overgave proberen allen te helpen en tot steun te zijn.

Heilige Maagd Maria, verlicht het verstand van de wetenschappers, opdat zij passende oplossingen vinden om het virus te bestrijden.

Sta de verantwoordelijken van de naties bij, dat ze blijk geven van wijsheid, zorg en edelmoedigheid, en met een vooruitziende blik en in een geest van solidariteit door sociale en economische programma's allen te hulp komen die het levensnoodzakelijke moeten ontberen.

Heilige Maria, raak de gewetens aan, opdat de enorme bedragen voor de uitbreiding van steeds vernuftiger wapensystemen, veeleer mogen worden gebruikt voor passend onderzoek om gelijkaardige catastrofen te vermijden.

O geliefde Moeder, laat in de wereld het gevoel groeien dat we deel uitmaken van één grote familie, in het bewustzijn van de band die ons allen verenigt, opdat wij in een geest van broederlijkheid en solidariteit de veelvuldige armoede en situaties van ellende kunnen verhelpen. Sterk ons, opdat we vast mogen geloven, standvastig dienen en volhardend bidden.

O Maria, Troosteres der bedroefden, neem uw zo beproefde kinderen bij de arm en bewerk bij God, dat Hij in Zijn almacht ingrijpt om ons van deze verschrikkelijke epidemie te verlossen, zodat het leven weer zijn normale verloop kan vinden. 

We ver­trouwen ons aan u toe, die op onze weg schittert als een teken van red­ding en hoop. O goeder­tieren, o liefde­volle, o zoete Maagd Maria. Amen.

Document

Naam: AAN ALLE GELOVIGEN VOOR DE MAAND MEI 2020
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 april 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / arsacal.nl / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert: arsacal.nl
Bewerkt: 27 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam