• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET WOORD VAN GOD BELUISTEREN EN JEZUS VOLGEN
Tweede Zondag van de Veertigdagentijd - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters,

Ik dank de Heer die het me heeft gegeven deze dagen van retraite mee te maken; en ik ben dankbaar jegens degenen die mij met het gebed nabij zijn geweest. De zondag vandaag, de tweede van de Vastentijd, is genaamd naar de Gedaanteverandering, want het Evangelie spreekt over dit geheim van Jezus’ leven. Nadat Hij zijn leerlingen zijn Passie had aangekondigd, “nam Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht” (Mt. 17, 1-2). Naar de zintuigen is het zonnelicht het meest intens wat we kennen in de natuur. Maar naar de geest zagen de leerlingen voor korte tijd een nog sterker schittering, de goddelijke glorie van Jezus dat de gehele heilsgeschiedenis verlicht. Heilige Maximus de Belijder beweert dat “de witte gewaden droegen het symbool van de woorden van de Schrift die helder en glanzend en doorzichtig werden.” H. Maximus Confessor, Ambiguorum Liber. 10: PG 91, 1128 B

Het Evangelie zegt dat tezamen met de verheerlijkte Jezus “Mozes en Elia verschenen die zich met Hem onderhielden” (Mt. 17, 3); Mozes en Elia, het beeld van de Wet en van de profeten. Toen riep Petrus in geestverrukking uit: “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia” (Mt. 17, 4). Maar heilige Augustinus zegt dat wij slechts een woning hebben: Christus. Hij “is het Woord van God, Woord van God in de Wet, Woord van God in de profeten.” H. Augustinus, Preken, Sermones. De Verbis Ev. 78,3: PL 38, 491 Inderdaad verkondigt de Vader zelf: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem” (Mt. 17, 5). De Gedaanteverandering is geen verandering van Jezus, maar een openbaring van zijn goddelijkheid, “de innige verstrengeling van zijn wezen met God, dat tot zuiver licht wordt. In zijn vereniging met de Vader is Jezus zelf Licht uit Licht.” Paus Benedictus XVI, Boek, Deel I, Jezus van Nazareth - Het leven van Jezus - tussen Zijn doop in de Jordaan en de Gedaanteverandering (13 apr 2007). Milano 2007, 357 Petrus, Jacobus en Johannes aanschouwen de goddelijkheid van de Heer, en zijn zo voorbereid de aanstoot van het kruis te kunnen weerstaan, zoals de oude hymne zingt: “Op de berg veranderde gij van gedaante en uw discipelen, in zoverre daartoe in staat, aanschouwden uw glorie zodat zij, als zij U gekruisigd zien, zouden begrijpen dat uw Passie vrijwillig was en aan de wereld verkondigen dat gij waarlijk de glans van de Vader zijt” (Κοντ?κιον ε?ς τ?ν Μεταμ?ρφωσιν (Kontákion eís tén Metamórfosin), in: Μηναια (Menaia), vol. 6, Rome 1901, 341).

Beminde vrienden, laten wij ook delen in dit visioen en in dit bovennatuurlijk geschenk door ruimte te schenken aan het gebed en het luisteren van het Woord van God. Ik spoor u bovendien aan in deze Vastentijd, zoals de dienaar Gods Paulus VI schrijft, “naast de beproevingen en de offers van het dagelijkse leven, door vrijwillige daden gehoor te geven aan het goddelijk gebod van de boetvaardigheid.” H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, Over de hernieuwing van de kerkelijke boetepraktijk, Paenitemini (17 feb 1966), 23 

Roepen we de Maagd Maria aan opdat zij ons helpt naar de Heer Jezus te luisteren en Hem altijd te volgen, tot aan het lijden en het kruis om ook in zijn verheerlijking te delen.

Document

Naam: HET WOORD VAN GOD BELUISTEREN EN JEZUS VOLGEN
Tweede Zondag van de Veertigdagentijd - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 maart 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 23 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam