• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het woord van God is de oerbron van alle christelijke spiritualiteit. Het is voedsel voor een persoonlijke relatie met de levende God en met Zijn verlossende en heiligende wil. Vandaar het grote aanzien dat vanaf het eerste ontstaan van de instituten van godgewijd leven en met name in het monnikendom de lectio divina geniet. Door haar treedt Gods woord binnen in het leven en verlicht dit met de wijsheid die een gave is van de Geest. Hoewel ”elk door God geïnspireerd geschrift dient om te onderrichten” (2 Tim. 3, 16) en ”een zuivere en onuitputtelijke bron is van geestelijk leven”, 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 21 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 6 verdienen de geschriften van het Nieuwe Testament een speciale verering, met name de evangeliën ”die het hart zijn van de hele Schrift”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 125 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 18 Het is daarom voor de godgewijden nuttig de teksten van de evangeliën en de andere geschriften van het Nieuwe Testament voortdurend te overwegen; zij beschrijven de woorden en voorbeelden van Christus en van de Maagd Maria alsmede de apostolica vivendi forma. De stichters zijn bij de aanvaarding van hun roeping, het onderscheiden van hun charisma en de zending van hun instituut steeds daarvan uitgegaan.

Een grote betekenis heeft het overwegen van de bijbel in communauteitsverband. Wanneer dit overeenkomstig de mogelijkheden en omstandigheden van het communauteitsleven gebeurt, betekent het een vreugdevol met elkaar delen van de rijkdommen die uit het woord van God geput worden, waardoor de broeders en zusters gemeenschappelijk groeien en elkaar helpen voortgang te maken in het geestelijk leven. Het verdient zelfs aanbeveling deze praktijk ook aan de andere leden van het volk van God voor te stellen, priesters zowel als leken, en op een bij hun charisma passende wijze scholen op te zetten van gebed, spiritualiteit en biddend lezen van de schrift waarin God ”de mensen uit de overvloed van Zijn liefde aanspreekt als Zijn vrienden Vgl. Ex. 33, 11 Vgl. Joh. 15, 14-15 en met hen omgaat Vgl. Bar. 3, 38 om hen uit te nodigen tot de gemeenschap met Hem en hen daarin op te nemen.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 2

De geestelijke traditie leert dat het overwegen van het woord van God en met name van de geheimen van Christus, de bron is van diepgaande beschouwing en vurige apostolische arbeid. In het contemplatieve religieuze leven evenzeer als in het apostolisch leven zijn het altijd de mensen van gebed die grote dingen tot stand hebben gebracht, aangezien ze Gods wil juist wisten te verstaan en in praktijk te brengen. Uit hun vertrouwde omgang met het woord van God verkregen zij het inzicht voor individuele en gemeenschappelijke onderscheiding met behulp waarvan zij Gods wegen in de tekenen van de tijd wisten te bespeuren. Zij verkregen zo een soort bovennatuurlijk instinct, waardoor ze in staat waren zich niet te voegen naar de geest van de wereld, maar ze hun eigen verstand konden vernieuwen om te kunnen ”uitmaken wat God van hen wil, en wat goed is, wat zéér goed is volmaakt” (Rom. 12, 2).

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam