• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De synodebijeenkomst heeft bijzondere aandacht gewijd aan de vorming van hen die zich aan de Heer willen toewijden, Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 49. A aangezien ze de beslissende betekenis daarvan inzag. De centrale doelstelling in het vormingsproces is de voorbereiding van het individu op zijn totale toewijding aan God in de sequela Christi in dienst van de zending. ‘Ja’ zeggen op de uitnodiging van de Heer door persoonlijk te werken aan het geleidelijk doen rijpen van de eigen roeping is de onvervreemdbare verantwoordelijkheid van hen die geroepen zijn. Zij moeten hun leven openstellen voor het werken van de Heilige Geest, en dat veronderstelt dat zij het vormingstraject edelmoedig doorlopen en gelovig de door de Heer en de kerk aangeboden middelen daartoe aanvaarden. Vgl. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Richtlijnen over de vorming in religieuze instituten, Potissimum institutioni (2 feb 1990), 29

Daarom moet het vormingsproces het individu diepgaand beïnvloeden zodat uit heel zijn gedrag, op belangrijke momenten evengoed als in gewone omstandigheden, blijkt dat hij vol vreugde geheel en al aan God toebehoort. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 49. B Aangezien het uiteindelijk doel van het godgewijde leven is, in de totale zelfgave aan de Heer Jezus met Hem gelijkvormig te worden, Vgl. Congregatie voor de Religieuzen en Seculiere Instituten, Wezenlijke elementen in de leer van de Kerk over het religieuze leven toegepast op de instituten die aan apostolaatswerken zijn gewijd (31 mei 1983), 5 moet de vorming vooral daarop zijn gericht. Het gaat om de gang van groeiende identificatie met de houding van Christus tegenover de Vader.

Als dat het doel is van het godgewijde leven, zal de methode die daarop voorbereidt, een alomvattend karakter moeten hebben en vertonen: het zal de vorming moeten zijn van de hele persoon, Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 607. 1 in ieder aspect van zijn wezen, gedrag en bedoelingen. Juist omdat ze op de omvorming van de hele persoon is gericht, is vanzelfsprekend de vormingstaak nooit af. Het is inderdaad noodzakelijk dat de godgewijden steeds de gelegenheid krijgen om hun binding met het charisma en de zending van hun instituut te versterken.

Wil de vorming volledig zijn, dan zal ze alle terreinen van het christelijk leven en van het godgewijde leven moeten omvatten. Daarom dient ze het individu te vormen als mens en op cultureel, spiritueel en pastoraal gebied en daarbij er speciaal aandacht aan te schenken dat deze verschillende aspecten tot een harmonieus geheel worden. Ruime tijd dient te worden besteed aan de initiële vorming; hieronder wordt verstaan een proces dat alle fasen doorloopt van persoonlijke rijping zowel op psychologisch en spiritueel gebied als op dat van theologie en pastoraal. Wanneer het daarbij gaat om roepingen tot het priesterschap, kan de initiële vorming samenvallen en goed samengaan met een daarop gericht studieprogramma dat onderdeel uitmaakt van de vorming in ruimere zin.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam