• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"ONZE VADER": 10. UW WIL GESCHIEDE
Catechesereeks over het Onze Vader - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters goedendag!

We zetten onze catechese over het “Onze Vader” verder. Vandaag staan we stil bij de derde bede: “Uw wil geschiede”. Deze bede moet gelezen worden samen met de eerste twee – “Uw naam worde geheiligd” en “Uw rijk kome”- zodat ze samen een triptiek vormen. Vandaag gaat het over de derde.

Voorafgaand aan de zorg voor de wereld vanwege de mens, is er de onvermoeibare  zorg van God voor mens en wereld. Heel het Evangelie weerspiegelt die  omkering van perspectief. De zondaar Zacheüs klimt in een boom omdat hij Jezus wil zien. Wat hij niet beseft, is dat God, veel vroeger al, op zoek was naar hem. Wanneer Jezus langskomt zegt Hij: “Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in Uw huis te gast zijn.” En aan het einde zegt Hij: “De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.” (Lc. 19, 5.10). Ziedaar de wil van God, waarover wij bidden dat hij zou geschieden. Wat is de wil van God die door Jezus wordt vertolkt? Zoeken en redden wat verloren is. En wij, in het gebed, vragen dat de zoektocht van God succes zou hebben, dat het universele plan van verlossing werkelijkheid wordt, eerst in ieder van ons en later in heel de wereld. Heb je er al aan gedacht wat het betekent dat God op zoek is naar jou? Ieder van ons kan de vraag stellen “Zoekt God mij?” “Inderdaad, Hij zoekt jou!” “Hij zoekt mij”: Hij zoekt elkeen, persoonlijk. God is groot. Wat een liefde zit achter dit alles.

God is niet dubbelzinnig. Hij verbergt zich niet in raadsels. Hij heeft de toekomst van de wereld niet op een onkenbare wijze gepland . Neen, Hij is helder. Als we dit niet verstaan, lopen we het gevaar de betekenis van de derde bede van het “Onze Vader” niet te verstaan.. De Bijbel is vol van uitdrukkingen die ons de positieve wil van God ten aanzien van de wereld doen kennen. In de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
vinden we een verzameling citaten die getuigen van die trouwe en geduldige wil van God. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2821-2827 In de eerste brief aan Timotheus schrijft de heilige Paulus: God “wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen” (Tim. 2, 4). Dat is zonder enige twijfel de wil van God: de redding van de mens, van de mensen. Om ons naar Zich toe te trekken en ons verder te doen gaan op de weg van de verlossing. God is ieder van ons nabij met zijn liefde om ons bij de hand te nemen op de weg van de redding. Die liefde zit achter dit alles.

Met andere woorden, wanneer we bidden “Uw wil geschiede”, worden we niet uitgenodigd op een slaafse wijze het hoofd te buigen, als waren we slaven. Neen! God wil ons vrij. Het is zijn liefde die ons bevrijdt. Het “Onze Vader” is inderdaad het gebed van kinderen, niet van slaven. Van kinderen die het hart van hun Vader kennen en zeker zijn over zijn plan van liefde. Het zou voor ons erg zijn, moesten we bij het uitspreken van deze woorden, de schouders ophalen als een teken van overgave aan een lot dat ons afstoot en dat we niet kunnen veranderen. Het is integendeel een gebed vol vurig vertrouwen in God die ons goed wil, het leven, de redding. Een moedig gebed, strijdvaardig zelfs, omdat er in de wereld veel, teveel situaties zijn die niet volgens Gods plan lopen. We kennen ze allemaal. In een parafrase op de profeet Jesaja zouden we kunnen zeggen “Hier Vader, is het oorlog, machtsmisbruik, uitbuiting. Maar wij weten dat Jij ons goed wil, daarom vragen wij Jou: dat uw wil geschiede! Heer, verander de plannen van de wereld, verander zwaarden in ploegijzers en lansen in sikkels, dat niemand zich nog oefent in de kunst van de oorlog!”. Vgl. Jes. 2, 4 God wil vrede. Het “Onze Vader” Is een gebed dat in ons de liefde van Jezus zelf voor de wil van de Vader ontsteekt. Een vuur dat ertoe drijft de wereld met liefde te veranderen. De christen gelooft niet in een onontkoombaar “noodlot”. Er is niets willekeurigs in het geloof van de Christenen. Er is een verlossing die zich wil openbaren in het leven van elke man en vrouw en tot vervulling wil komen in de eeuwigheid. Als wij bidden dan gebeurt dat omdat wij geloven dat God de werkelijkheid kan en wil veranderen door het kwade te overwinnen met het goede. Het heeft zin aan die God te gehoorzamen en zich toe te vertrouwen ook in de meest harde beproeving.

Zo was Jezus in de hof van Getsemane, toen Hij de angst ervoer en bad: “Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.” (Lc. 22, 42). Jezus wordt verpletterd door het kwaad van de wereld en vertrouwt zich rotsvast toe aan de oceaan van liefde van de Vader. Ook de martelaren zochten in hun beproeving, niet de dood, zij zochten het na de dood, de verrijzenis. Uit liefde kan God ons ertoe brengen moeilijke wegen te gaan, wonden en pijnlijke doornen te ervaren, maar nooit zal Hij ons achterlaten. Altijd zal Hij bij ons zijn, aan onze zijde, in ons. Voor een gelovige is dit meer dan een hoop, het is een zekerheid. God is bij mij. De zelfde zekerheid die we terugvinden in de parabel uit het Evangelie van Lucas over de noodzaak altijd te bidden. Jezus zegt: ”Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen en naar wie Hij genadig luistert? Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?” (Lc. 18, 7-8). Zo is de Heer, op die wijze heeft Hij ons lief, zo wil Hij ons goed. Ik wil jullie nu uitnodigen, om allen samen het Onze Vader te bidden. Wie het Italiaans niet machtig is, bidt het in de eigen taal. Laten we samen bidden.

Zie ook:

Andere catecheses in deze reeks: "Onze Vader"

Document

Naam: "ONZE VADER": 10. UW WIL GESCHIEDE
Catechesereeks over het Onze Vader - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 maart 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam