• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tenslotte vragen Wij alle gelovigen en het gehele christenvolk om alle medewerking aan het Concilie te verlenen en tot de Almachtige God gebeden te willen storten, opdat Hij deze gewichtige aangelegenheid, die reeds nabij is, met Zijn goedheid zal begeleiden, haar zal sterken door de kracht van Zijn liefde en zal bewerken dat zij met de vereiste waardigheid zal plaats hebben. Mogen deze gemeenschappelijke gebeden zonder ophouden voortvloeien uit het geloof als uit een levende bron; mogen zij gepaard gaan met vrijwillige lichamelijke offers, opdat zij aangenamer aan God zullen zijn en uiterst vruchtbaar; mogen zij eveneens verrijkt worden door een edelmoedige inspanning van christelijk leven, hetgeen reeds een duidelijk bewijs kan vormen dat allen genegen zijn om de voorschriften en decreten op te volgen, die eens door het Concilie zullen worden vastgesteld.

Wij richten deze aansporingen tot Onze zeer beminde zonen, zowel seculieren als regulieren, waar zij ook verblijven, en tot alle gelovigen van iedere stand. In het bijzonder echter spreken Wij tot de kinderen, van wie iedereen zeker weet van hoeveel invloed hun onschuld en hun gebed bij God zijn, en ook tot de zieken en tot hen die lijden, daar Wij overtuigd zijn dat hun smarten en hun offerleven krachtens het Kruis van Christus omgevormd worden in een krachtig smeekgebed, in geestelijk welzijn, in een bron van heiliger leven voor geheel de Kerk.

Tenslotte vragen Wij met nadruk aan alle christenen, die van de katholieke Kerk zijn afgescheiden, om tot God te bidden: want het Concilie zal ook hen ten goede komen. Wij weten immers dat zovelen van hun zonen een sterk verlangen koesteren naar het verkrijgen van de eenheid en de vrede volgens het onderricht en het gebed van Christus tot Zijn hemelse Vader; en het is Ons niet ontgaan dat de aankondiging van het Concilie door hen niet alleen met grote vreugde is ontvangen, maar dat niet weinigen van hen beloofd hebben tot God voor het welslagen ervan te bidden en dat zij de blijde hoop hebben in naam van hun Gemeenschappen afgevaardigden te kunnen zenden om zich van de werkzaamheden van het Concilie op de hoogte te kunnen stellen. Dit alles is Ons een reden tot grote troost en hoop; om deze relaties gemakkelijker en vlotter te doen verlopen, hebben Wij reeds enige tijd geleden zelfs hiervoor een Secretariaat ingesteld.

Moge met betrekking tot de familie der christenen van deze tijd gebeuren, wat, naar wij weten, met de Apostelen na de hemelvaart van Christus te Jeruzalem geschied is: toen namelijk de gehele pas ontstane Kerk zich in een zo groot mogelijke eendracht tot Petrus, de Herder van de lammeren en de schapen, heeft gewend en samen met hem en voor hem gebeden heeft. En moge de aanbiddelijke Geest van God, gehoor gevend aan de vurigste wensen van allen, dit smeekgebed aanvaarden, dat dagelijks uit alle delen van de aarde ten hemel stijgt:

"Laat het Pinksterwonder in onze tijd opnieuw werkelijkheid worden en geef Uw Kerk, dat zij volhardend met Maria, de Moeder van Jezus, in eensgezind en vurig gebed en onder Petrus' leiding, het rijk van de goddelijke Verlosser moge uitbreiden, het rijk van waarheid en gerechtigheid, het rijk van liefde en vrede. Amen." A.A.S., a. 1959, vol. II, pag. 832; Kath. Arch. Jg. XV, kol. 1236

Document

Naam: HUMANAE SALUTIS
Over het bijeenroepen van Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 25 december 1961
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0744, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 8-19
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam