• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar deze resultaten, die Wij zo vurig van het Oecumenisch Concilie verwachten en waarover Wij dikwijls gaarne gesproken hebben, eisen zeker, dat ter voorbereiding van deze zo belangrijke gebeurtenis plannen, studies en werkzaamheden worden ondernomen. Bovendien worden leerstellige en praktische kwesties naar voren gebracht met het doel om de christelijke instellingen en voorschriften in absolute overeenstemming te brengen met de veelzijdige praktijk van het leven en om deze in dienst te stellen van het mystieke lichaam van Christus en van zijn bovennatuurlijke zending. Dit alles nu heeft betrekking op de H. Schrift, de eerbiedwaardige Traditie, de Sacramenten en gebeden van de Kerk, de zeden, de werken van liefdadigheid en bijstand, het lekenapostolaat en het missiewerk.

Deze bovennatuurlijke orde evenwel moet zoveel mogelijk tot voordeel strekken van die andere orde, die door de tijd begrensd wordt en die helaas dikwijls de enige zorg en de angstvallige preoccupatie van de mensen is. Want ook op het gebied van de tijdelijke zaken wordt de Kerk beschouwd als de H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
, de Moeder en de Leermeesteres, om de woorden te gebruiken van Onze onsterfelijke Voorganger Innocentius III toen het vierde Oecumenisch Concilie van Lateranen werd gehouden. Ofschoon de Kerk niet op de eerste plaats het aardse doel beoogt, kan zij zich toch op haar weg niet afzijdig houden van die kwesties, welke de tijdelijke goederen betreffen, of die activiteiten voorbijgaan, welke deze goederen produceren. Zij weet inderdaad hoezeer voor de onsterfelijke zielen die hulpmiddelen van nut kunnen zijn, die in staat zijn het leven van de enkelingen menselijker te maken, wier eeuwig geluk dient verzekerd te worden. Zij weet dat zij, door de mensen met het licht van Christus te verlichten, ertoe bijdraagt dat dezen zichzelf grondig leren kennen, want zij brengt hen ertoe te begrijpen wat zij zelf zijn, welk een hoge waardigheid zij bezitten en naar welk einddoel zij moeten streven. Het gevolg hiervan is dan ook, dat de Kerk door haar instellingen, die zich over alle volkeren uitstrekken, nu in deze tijd rechtens of daadwerkelijk duidelijk zichtbaar is en dat door haar een sociale leer is opgesteld en uitgewerkt, die betrekking heeft op het gezin, het onderwijs, het arbeidersvraagstuk, de maatschappij en tenslotte op alle soortgelijke problemen; wegens deze leer heeft de Kerk zo'n hoog aanzien bereikt, dat haar gezaghebbende stem bij alle verstandige mensen de hoogste autoriteit geniet als tolk en voorvechter van de zeden en als beschermer van de rechten en plichten, zowel van de individuen als van de staten.

Wij vertrouwen dan ook dat wat in het Oecumenisch Concilie zal behandeld worden van zo'n invloed zal zijn, dat het niet alleen de inwendige mens met het licht van de wijsheid van Christus verlicht en met vurige kracht versterkt, maar dat het ook doordringt in alle activiteiten van de menselijke samenleving.

Document

Naam: HUMANAE SALUTIS
Over het bijeenroepen van Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 25 december 1961
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0744, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 8-19
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam