• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De communio die tussen de kloosters bestaat, wordt zichtbaar in de Federale Vergadering, teken van eenheid in liefde, met als voornaamste taak de bescherming van het charismatische patrimonium van het Instituut van de kloosters van de Federatie en de bevordering van een adequate vernieuwing in harmonie met dit patrimonium, op voorwaarde dat geen enkele Federatie van kloosters van monialen of Confederatie van Federaties het hele Instituut vertegenwoordigt.

De Presidente van de Federatie, de Federale Raadsleden, de Federale Econoom, de Hogere Overste en een afgevaardigde van elk autonoom klooster van de Federatie, verkozen door het Conventueel Kapittel, vormen leden van de Federale Vergadering; de Federale Secretaris fungeert uitsluitend als actuaris.

De Gewone Federale Vergadering wordt om de zes jaar bijeengeroepen en de federale ambten worden daarin vernieuwd.

De Tussentijdse Federale Vergadering wordt om de drie jaar bijeengeroepen om de gerealiseerde doelstellingen na te gaan en eventuele bijstellingen of wijzigingen ervan aan te nemen.

Indien de noodzaak dit vereist of zij het wijs acht, kan de Presidente van de Federatie, met de instemming van de Federale Raad, een buitengewone Federale Vergadering bijeenroepen.

De Federale Vergadering, zowel de gewone als de tussentijdse, wordt door de Presidente ten minste zes maanden voor het verstrijken van de periode van zes jaar of het verstrijken van de periode van drie jaar bijeengeroepen.

De buitengewone Federale Vergadering wordt twee maanden voor de viering ervan door de Presidente bijeengeroepen.

Bij het ophouden van het ambt van de federale president, bij overlijden of op andere door het recht bepaalde wijze Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 184. §1, roept het eerste Raadslid binnen een maand na de vacature van dit ambt de buitengewone Federale Vergadering bijeen, die binnen twee maanden na de bijeenroeping wordt gevierd. In dit geval worden de Federale Raadsleden en de Federale Econome opnieuw verkozen.

De Federale Vergadering:

 1. ontvangt het verslag van de Presidente van de Federatie over de toestand van de Federatie en van de afzonderlijke kloosters
 2. kiest de Presidente van de Federatie en de Federale Raad
 3. kiest de Federale Econome
 4. behandelt vraagstukken van aanzienlijk belang
 5. neemt beslissingen en vaardigt normen uit waaraan, na definitieve goedkeuring door de Heilige Stoel, alle monialen zich moeten houden
 6. ontwikkelt voor een periode van zes jaar de gemeenschappelijke vormingscursussen die elke gemeenschap verplicht is te volgen
 7. bevordert de oprichting van nieuwe stichtingen en de wijze waarop deze kunnen worden uitgevoerd, zowel door afzonderlijke kloosters en als door de Federatie;
 8. wijst een klooster aan als de plaats van de gemeenschappelijke initiële vorming voor de kloosters van de Federatie Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 41. art. 3 §7
 9. stelt een vormingsplan op voor de personen die belast zijn met de uitoefening van de dienst van het gezag Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 45. art. 1 §1 en voor de vormingsverantwoordelijken. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 41. art. 3 §3

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam