• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Federatie is een structuur van gemeenschap tussen de kloosters van hetzelfde instituut, opgericht door de Heilige Stoel, opdat kloosters met hetzelfde charisma niet geïsoleerd blijven, maar trouw blijven aan hun charisma, en, door elkaar wederzijds zusterlijk te helpen, de onmisbare waarde van communio beleven. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 28-30

De federaties bestaan uit verschillende autonome kloosters die in geest en traditie affiniteit hebben met elkaar, en die, ook al zijn ze niet noodzakelijk volgens geografische criteria samengesteld, voor zover mogelijk niet te ver van elkaar verwijderd zijn. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 47. art. 9, §2

De Heilige Stoel heeft de exclusieve bevoegdheid om Federaties Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 582 van monialenkloosters op te richten, te suspenderen, samen te voegen en op te heffen.

De Heilige Stoel heeft eveneens de exclusieve bevoegdheid om een autonoom klooster aan een Federatie toe te wijzen of om de overgang van een klooster van de ene Federatie naar de andere van hetzelfde instituut toe te staan.

De Federatie van monialenkloosters is door de bron waaruit zij voortkomt en door het gezag waarvan zij rechtstreeks afhankelijk is en waardoor zij wordt bestuurd, van pauselijk recht, overeenkomstig het canonieke recht.

De statuten van de Federatie moeten niet alleen in overeenstemming zijn met wat door deze Instructie is vastgesteld, maar ook met de aard, de wetten, de geest en de tradities van het Instituut waarvan zij deel uitmaken.

De Federatie bevordert overeenkomstig deze Instructie en haar Statuten, en naar het onderscheiden karakter van haar eigen charisma, Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 30 Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 47. art. 9, §3 het contemplatieve leven in de kloosters, garandeert hulp bij de initiële en voortgezette vorming, evenals uitwisseling van monialen en materiële goederen.

Volgens de normen van de Apostolische Constitutie Vultum Dei quaerere moeten alle kloosters allereerst toetreden tot een federatie. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 47. art. 9, §1

Een klooster kan, om bijzondere objectieve en gemotiveerde redenen, met de instemming van het Conventueel Kapittel, de Heilige Stoel vragen van deze verplichting te worden ontheven. Het verlenen van deze ontheffing is voorbehouden aan de Heilige Stoel.

Een klooster kan om objectieve en gemotiveerde redenen, met de instemming van het conventskapittel, de Heilige Stoel vragen niet langer deel uit te maken van een Federatie. De Heilige Stoel moet een passende onderscheiding maken voordat het uittreden uit een federatie wordt toegestaan.

Na het verkrijgen van de canonieke oprichting zoekt de Federatie ook de wettelijke erkenning naar het burgerlijke recht en plaatst ze haar wettelijke zetel in een van de kloosters die er deel van uitmaken.

Verscheidene federaties van hetzelfde instituut kunnen, met de instemming van de Heilige Stoel, een confederatie vormen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 582 Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 47. art. 9, §4 om de activiteiten van de afzonderlijke Federaties eenvormig te sturen en tot op zekere hoogte te coördineren.

De Heilige Stoel kan voor elk Instituut een Internationale Commissie oprichten of goedkeuren om de studie van thema's in verband met het contemplatieve leven in relatie tot het eigen charisma te stimuleren. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 47. art. 9, §4

De wettig opgerichte Federatie is een publieke rechtspersoon in de Kerk en is als zodanig in staat tijdelijke, roerende en onroerende goederen, die kerkelijke goederen zijn, te verwerven, te bezitten, te beheren en te vervreemden volgens het universele en eigen recht.

Om de onderlinge gemeenschap van kloosters in stand te houden en te versterken, en zo een van de doelstellingen van de Federatie te verwerkelijken, wordt een zekere uitwisseling van goederen tussen de kloosters, gecoördineerd door de Presidente van de Federatie, aangemoedigd.

De uitwisseling van goederen in een Federatie gebeurt door middel van bijdragen, giften en leningen die kloosters aanbieden aan andere kloosters die financiële problemen hebben, en voor de gemeenschappelijke behoeften van de Federatie.

De Federatie beschouwt de goederen die ze bezit als noodzakelijk en nuttig middel om haar doelstellingen te verwezenlijken.

Elke federatie richt een economisch fonds (de federale kas) op om de doelstellingen van de federatie te kunnen verwezenlijken. Dit fonds dient ter dekking van de gewone uitgaven van de federatie zelf en van de uitgaven in verband met de vorming van monialen op federaal niveau, ter ondersteuning van de levensbehoeften en de gezondheid van de monialen, voor het onderhoud van de gebouwen en voor de ondersteuning van nieuwe stichtingen.

Het economisch fonds wordt gevoed door vrijwillige schenkingen van de kloosters, door de schenkingen van weldoeners en door de inkomsten uit de vervreemding van de bezittingen van de opgeheven kloosters, zoals bepaald door deze Instructie. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 30 Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 47. art. 9, §3

De financiën van de Federatie worden beheerd door de Federale Raad, voorgezeten door de Presidente van de Federatie, die gebruik maakt van de medewerking van de Federale Econome.

In het kader van het gewone beheer doen de Presidente van de Federatie en de Econome van de Federatie binnen de grenzen van hun ambt aankopen en voeren zij geldige administratieve taken uit.

Voor uitgaven en handelingen van buitengewoon beheer is de toestemming van de Federale Raad en de Federale Vergadering vereist, in overeenstemming met de waarde van het bedrag vastgesteld in het eigen recht. Elke Federatie stelt in de gekozen Federale Vergadering het bedrag vast waarvoor de machtiging van de Federale Raad en de Federale Vergadering nodig is.

Bij een handeling of verkoop waarvan de waarde hoger is dan het bedrag dat door de Heilige Stoel voor de afzonderlijke regio's is vastgesteld, of om votiefgeschenken aan de Kerk van waardevolle voorwerpen met een historische of artistieke waarde, is eveneens de toestemming van de Heilige Stoel vereist.

De geldigheid van de verkoop en van elke andere handeling, die de financiële situatie van de Federatie zou kunnen schaden, vereist de schriftelijke toestemming van de Presidente van de Federatie met de toestemming van de Raad of de Federale Vergadering, afhankelijk van de hoogte van de transacties, zoals bepaald in het eigen recht.

In afwijking van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, hebben de Presidente van de Federatie en de Federale Raad voor de geldigheid van de vervreemding van de goederen van de opgeheven kloosters, boven de waarde van het te vervreemden goed, altijd en uitsluitend schriftelijke toestemming van de Heilige Stoel nodig. Afwijking goedgekeurd in specifieke vorm door de Heilige Vader.

Behoudens andersluidende beschikking van de Heilige Stoel Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 616. §2, beschikt de Presidente van de Federatie over de opbrengst van de vervreemding van de goederen van een klooster van de Federatie dat volledig is opgehouden te bestaan, zoals bepaald in deze Instructie.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam