• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waar gaat het zevende gebod over?
Het gaat over de universele bestemming, de verdeling en het privé-bezit van de goederen, en over de eerbied voor personen, voor hun bezittingen, en voor de heelheid van de schepping. De Kerk ziet in dit gebod ook het fundament van haar sociale leer, die gaat over het juiste handelen op economisch gebied en in het sociale en politieke leven, over het recht op en de plicht tot menselijke arbeid, over de rechtvaardigheid en solidariteit tussen de volkeren, en over de liefde voor de armen.
Onder welke voorwaarden bestaat het recht op privé-bezit?

Het recht op privé-bezit bestaat, mits dit op rechtmatige manier verworven of verkregen is, en mits de universele bestemming van de goederen om te voorzien in de fundamentele behoeften van alle mensen, op de eerste plaats blijft staan.

Welk doel heeft het privé-eigendom?
Het privé-eigendom heeft tot doel de vrijheid en de waardigheid van de afzonderlijke personen te waarborgen door hen te helpen in de fundamentele behoeften te voorzien van degenen voor wie zij verantwoordelijk zijn, en ook van anderen die in nood zijn.
Wat gebiedt het zevende gebod?
Het zevende gebod gebiedt de eerbiediging van de goederen van de ander door de beoefening van de rechtvaardigheid en de liefde, van de matigheid en de solidariteit. In het bijzonder vraagt het de eerbiediging van gedane beloften en aangegane contracten; het herstel van de onrechtvaardigheid die werd begaan en om teruggave van wat gestolen werd; de eerbiediging van de heelheid van de schepping door een verstandig en gematigd gebruik van de minerale, plantaardige en dierlijke hulpbronnen van het heelal, met bijzondere aandacht voor de soorten die met uitsterven worden bedreigd.
Hoe moet de mens zich gedragen tegenover de dieren?
De mens moet de dieren, die schepselen zijn van God, met welwillendheid behandelen, en zowel een overdreven liefde ten opzichte van hen als een willekeurig gebruik ervan vermijden, met name waar het gaat om wetenschappelijke proefnemingen die de redelijke perken te buiten gaan en die de dieren zelf onnodig laten lijden.
Wat verbiedt het zevende gebod?
Het zevende gebod verbiedt vóór alles de diefstal, dit wil zeggen de wederrechtelijke inbezitname van andermans goed, tegen de redelijke wil van de eigenaar in. Daarvan is ook sprake bij het betalen van onrechtvaardige lonen, bij het speculeren met de waardenotering van goederen met de bedoeling er voordeel uit te halen ten nadele van anderen; bij het vervalsen van cheques en facturen. Het verbiedt bovendien: belastingfraude en frauduleus zakendoen, evenals het opzettelijk schade toebrengen aan privé of publiek eigendom. Het verbiedt ook woeker, corruptie, privé-misbruik van gemeenschappelijke goederen, het op schuldige wijze slecht uitvoeren van werken, en spilzucht.
Wat is de inhoud van de sociale leer van de Kerk?
De sociale leer van de Kerk, als een organische ontwikkeling van de waarheid van het evangelie met betrekking tot de waardigheid van de menselijke persoon en haar sociale dimensie, bevat grondbeginselen voor de bezinning, formuleert criteria voor de oordeelsvorming en geeft normen en richtlijnen voor het handelen.
Wanneer komt de Kerk tussen beiden op het sociale terrein?
De Kerk komt tussen beiden door een moreel oordeel te geven in economische en sociale aangelegenheden, wanneer dat wordt vereist door de fundamentele rechten van de persoon of het heil van de zielen.
Hoe moet het sociale en economische leven worden beoefend?
Het moet worden beoefend volgens de eigen methoden, in het kader van de morele orde, ten dienste van de hele mens en van heel de menselijke gemeenschap, met eerbiediging van de sociale rechtvaardigheid. De mens moet er de oorsprong, het middelpunt en het doel van zijn.
Wat is tegengesteld aan de sociale leer van de Kerk?
Tegengesteld aan de sociale leer van de Kerk zijn die economische en sociale systemen die de fundamentele rechten van de personen opofferen, of die van de winst de exclusieve norm maken en het uiteindelijke doel. Daarom wijst de Kerk de ideologieën af die in de moderne tijd met het “communisme” verbonden zijn, of met atheïstische en totalitaire vormen van het “socialisme”. Bovendien wijst zij in de praktijk van het kapitalisme het individualisme af, evenals de absolute voorrang van de wet van de markt op de menselijke arbeid.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 27 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam