• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
DEEL 3  -  SLOT
HOOFDSTUK 3  -  Aansporing tot vertrouwen op Gods almacht en tot gebed en boete

HOOFDSTUK 3 - Aansporing tot vertrouwen op Gods almacht en tot gebed en boete

Inderdaad, onbeperkt is Gods macht; Zijn leiding strekt zich evengoed uit over de voorspoed en tegenspoed van de volken, als over de ondernemingen van de afzonderlijke mensen, en op zachte wijze stuwt Hij alles in de richting waarin Hij wil. Ja, de hinderpalen zelfs, die in de weg gesteld worden, weet Hij in Zijn almacht om te vormen tot hulpmiddelen, om de loop van de gebeurtenissen, de geest en de vrije wil van de mensen te buigen naar Zijn doeleinden.
Richt dan tot God uw gebed, eerbiedwaardige broeders, richt het tot Hem zonder ophouden; richt het tot Hem vooral dan, als gij het goddelijk Slachtoffer van de liefde aan Hem opdraagt. Smeekt tot God, gij, voor wie de moedige belijdenis van uw geloof een bron is van moeilijkheden, lasten, ja niet zelden van bovenmenselijk leed. Bidt tot Jezus Christus, gij bijzonder, ledematen van de Kerk, die bezocht wordt door verdriet en smart; bidt, wanneer Hij tot u komt om u te troosten en op te beuren in uw lijden.
Verzuimt ook niet door ware beheersing van uzelf en uw hartstochten en door waardige werken van boetvaardigheid uw smeekbeden welgevalliger te maken aan Hem, “die stut die dreigen te vallen en die gebukt gaan weer opricht", (Ps. 144, 14) opdat de Verlosser in Zijn grote barmhartigheid spoedig het einde moge doen komen van deze tijd van ellenden. Dan zullen de woorden van de gewijde zanger het antwoord bevatten ook op uw smeekbeden: “Zij riepen de Heer aan in hun nood en Hij verloste hen van hun kwellingen.” (Ps. 106, 13)
En ook gij, blanke scharen van kinderen, lievelingen van Christus de Heer, verenigt uw reine gebeden met die van de Kerk, en laat ze dan vooral, als gij u voedt met het Brood van de engelen, uit uw onschuldige harten opstijgen. Het allerheiligst Hart van Jezus, dat u zo innig liefheeft, zal de smeekbeden van uw onschuldige harten zeker niet afwijzen. Neemt allen uw toevlucht tot het gebed en doet dat met volharding: “Bidt zonder ophouden.” (1 Tess. 5, 17)
Zo immers zult gij in praktijk brengen het voorschrift van de goddelijke Meester, het heilig testament van Zijn Hart: “dat allen een zijn” (Joh. 17, 21), dat allen namelijk leven in dezelfde overtuiging, in de eenheid van hetzelfde geloof en dezelfde lief de, opdat de mensen daaruit kunnen zien, waartoe de door Christus volbrachte verlossing en de arbeid en inspanning van de door Hem gestichte Kerk in staat zijn, wat zij kunnen uitwerken.

De gelovigen der oude Kerk hebben dit gebod, dat zij diep in de geest geprent hadden en metterdaad naleefden, in een zinrijk gebed uitgedrukt. Laat ook gij, met hen verbonden, bij uw bidden dezelfde gevoelens uitdrukken:

“Heer, herinner U Uw Kerk, opdat Gij haar bevrijden moogt van alle kwaad en haar volmaakt moogt doen zijn in Uw liefde. Heilig haar en verzamel haar van de vier windstreken in Uw rijk, dat Gij haar bereid hebt; want U is de kracht en de glorie in eeuwigheid." Doctrina Apostolorum, c. 10

Document

Naam: SUMMI PONTIFICATUS
Over de eenheid van de menselijke maatschappij
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 oktober 1939
Copyrights: © 1940, Ecclesia Docens 0113, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam