• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Over de verering, die de Kerk bij de viering van de heilige Liturgie aan de Moeder Gods betoont, hebben wij reeds gesproken (in Deel I).Doch nu er sprake zal zijn van de overige vormen van Maria-verering en van de gronden waarop deze deinen te steunen, kunnen wij niet nalaten te herinneren aan het voorschrift van de Constitutie, die begint met de woorden “2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
”. Deze beveelt namelijk de godsdienstige praktijken van het christenvolk krachtig aan, doch zij voegt eraan toe: “Deze oefeningen dienen rekening te houden met de liturgische tijden en te harmoniëren met de Liturgie, waaraan zij in zekere zin hun opzet en inspiratie ontlenen. Ook moeten zij het christenvolk tot haar voeren, daar zij van nature ver boven deze oefeningen staat”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 13

Dit is een verstandige en duidelijke regel, doch de toepassing ervan lijkt niet gemakkelijk, vooral niet waar het de Maria-verering betreft, die zo gevarieerd is in haar uitdrukkingsvormen. Zij vereist immers van de kant der leiders van de plaatselijke gemeenschappen krachtinspanning, pastorale takt en volharding; en van de kant der christengelovigen een wakkere geest en bereidwilligheid om directieven en voorstellen te aanvaarden, die uit de ware aard van de christelijke eredienst voortvloeien en soms veranderingen meebrengen van aloude gewoonten, waarin die ware aard enigszins verduisterd was.

In verband hiermee zij het Ons veroorloofd te wijzen op een tweetal geesteshoudingen, die deze norm van het Tweede Vaticaans Concilie in de praktijk en gewoonte van de zielzorg nutteloos kunnen maken. Vooreerst de handelwijze van sommige in de zielzorg werkzame personen, die de vrome oefeningen bij voorbaat geringschatten, hoewel deze – mits op passende wijze gehouden – door het Leergezag worden aanbevolen. Zij wijzen ze geheel van de hand en scheppen aldus als het ware een leemte, die zij niet in staat zijn aan te vullen. Zulke personen vergeten echter, dat het Concilie niet heeft gevraagd de oefeningen van godsvrucht af te schaffen, maar ze met de Liturgie in harmonie te brengen.

Op de tweede plaats hebben Wij de houding van anderen voor ogen, die, buiten enig gezond liturgisch en pastoraal beginsel om, oefeningen van godsvrucht en liturgische handelingen tot gemengde of bastaardvieringen verenigen. Het gebeurt soms dat bij het opdragen zelf van het eucharistisch Offer elementen worden ingevochten, die ontleend zijn aan novenen of andere vrome oefeningen. Daaruit ontstaat het gevaar dat het Aandenken des Heren niet langer het hoogtepunt vormt van de samenkomst der christelijke gemeenschap, maar als het ware een gelegenheid wordt om een oefening van volksdevotie te houden.

Aan hen die zo handelen willen Wij in herinnering brengen, dat de norm van het Concilie voorschrijft de vrome oefeningen met de Liturgie in overeenstemming te brengen, niet zo met haar te vermengen. Een verlichte pastorale werkzaamheid onderscheidt en belicht van de ene kan duidelijk de eigen aard van de liturgische handelingen, doch waardeert en bevordert van de andere kant de oefeningen van godsvrucht door ze aan te passen aan de noden van eigen gemeenschap en door ervoor te zorgen dat zij een waardevolle hulp zijn voor de heilige Liturgie.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam