• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De ster van Bethlehem straalt nog altijd als teeken van hoop. De paus wil opwekken tot standvastigheid in het geloof en woorden van troost spreken.

Bij de dageraad en bij het licht, dat straalt als voorbode van het feest van 's Heeren heilige geboorte, een feest, dat altijd verwacht wordt met het levendig verlangen naar zoete en innige vreugde; nu ieder hoofd en iedere knie zich gereedmaakt om zich in aanbidding te neigen en te buigen voor het onuitsprekelijk geheim van de barmhartige goedheid van God, die in Zijn oneindige liefde aan de mensheid als grootste en hoogste gave Zijn eengeboren Zoon wilde schenken: zet ons hart, beminde zonen en dochters, verspreid over het aanschijn der aarde, zich wijd open voor u en stijgt het - al vergeet het de aarde niet - omhoog en dringt het diep in de hemel door.

De ster, die de wieg van de pasgeboren Verlosser aanwees, straalt sedert twintig eeuwen nog altijd in wonderbare glans, aan den hemel van de Christenheid. Al zijn de volken in beroering en al spannen de natiën samen tegen God en tegen Zijn Gezalfde Vgl. Ps. 2, 1-2 : te midden van de stormvlagen der mensenwereld kende de ster geen ondergang, zij kent die niet en zal hem nimmer kennen: het verleden, het heden en de toekomst behoren aan haar. Zij vermaant om nooit te wanhopen; zij straalt boven de volken, ook wanneer op de aarde, als op een oceaan die buldert door de stormwind, zich de donkere onweerswolken samenpakken, die ondergang en ellenden dragen in haar schoot. Haar licht is een licht van, troost, van hoop, van onwankelbaar geloof, van leven en van zekerheid over de eindoverwinning van de Verlosser, de overwinning die als een stroom van heil zal uitmonden in een zee van innerlijke vrede en glorie voor allen, die, tot de bovennatuurlijke orde der genade verheven, de macht ontvangen hebben om kinderen Gods te worden, wijl zij uit God geboren zijn.

Daarom willen wij, die in deze bittere tijden van oorlogsberoeringen gekweld worden door uw kwellingen en lijden om uw lijden; wij, die evenals gij leven onder de zwaardrukkende benauwenis van een gesel, die nu reeds een derde jaar de mensheid, verscheurt, op den vooravond van zulk een groot feest gaarne met diepbewogen vaderhart het woord tot u richten, om u aan te sporen standvastig te blijven in het geloof, en om u de troost mede te delen van die waarachtige, overvloedige en bovenmenselijke hoop en zekerheid, die uitstralen van de wieg van den pasgeboren Verlosser.

Document

Naam: NELL'ALBA
Kerstboodschap 1941
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1941
Copyrights: © 1944, Ecclesia Docens - G&S 0145
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam