• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"VERHEUGT U IN DE HEER TE ALLEN TIJDE" (FIL. 4, 4)
27e Wereld Jongeren Dag in de diocesen - 2012

Beste jongeren,

Ik ben blij mij weer tot jullie te kunnen richten ter gelegenheid van de 27e Wereldjongerendag. De herinnering aan de ontmoeting in Madrid, afgelopen augustus, blijft zeer aanwezig in mijn hart. Het is een bijzonder ogenblik geweest van genade, toen de Heer de aanwezige jongeren, die uit de hele wereld waren gekomen, heeft gezegend. Ik dank God voor de zovele vruchten die Hij in die dagen heeft doen ontstaan en die zich in de toekomst ongetwijfeld zullen vermenigvuldigen voor de jongeren en de gemeenschappen waartoe zij behoren. Wij kijken nu uit naar de volgende afspraak in Rio de Janeiro in 2013 die als thema zal hebben: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen” (Mt. 28, 19).

Dit jaar wordt ons het thema van de Wereldjongerendag aangereikt door een aansporing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen: “Verheugt u in de Heer te allen tijde” (Fil. 4, 4). Vreugde is immers een centraal element in de christelijke ervaring. Ook gedurende iedere Wereldjongerendag ervaren wij een intense vreugde, de vreugde van de gemeenschap, de vreugde christen te zijn, de vreugde van het geloof. Het is één van de kenmerken van deze ontmoetingen. En wij zien de grote aantrekkingskracht die zij heeft: in een wereld die zo vaak wordt getekend door verdriet en onrust, is het een belangrijk getuigenis van de schoonheid en betrouwbaarheid van het christelijk geloof.

De Kerk heeft de roeping de wereld vreugde te brengen, een authentieke en duurzame vreugde, de vreugde die de engelen hebben verkondigd aan de herders van Bethlehem in de nacht van de geboorte van Jezus. Vgl. Lc. 2, 10 God heeft niet alleen gesproken, Hij heeft niet alleen wonderbare tekenen gedaan in de geschiedenis van de mensheid, God is ons zo nabij gekomen dat Hij één van ons is geworden en al de fases van een mensenleven doorloopt. In deze moeilijke tijden hebben heel veel jongeren om jullie heen er geweldig veel behoefte aan om te horen dat de christelijke boodschap een boodschap is van vreugde en hoop! Ik zou met jullie dan ook willen nadenken over deze vreugde, over de wegen om deze te vinden, opdat jullie deze steeds dieper kunnen beleven en er de boodschappers van kunnen zijn onder de mensen die jullie omringen.

Ons hart is gemaakt voor de vreugde

Verlangen naar vreugde is in het binnenste van het menselijk leven geprent. Verder dan onmiddellijke en voorbijgaande bevrediging zoekt ons hart naar de diepe, volle en duurzame vreugde die ”smaak” aan het bestaan kan geven. En dat geldt vooral voor jullie, omdat de jeugd een periode is van de voortdurende ontdekking van het leven, van de wereld, van de ander en van zichzelf. Het is een tijd van opening naar de toekomst, waarin de grote verlangens zichtbaar worden naar geluk, vriendschap, samen delen en waarheid, een tijd waarin men wordt gedreven door idealen en plannen worden gemaakt.

En iedere dag zijn de eenvoudige vreugden die de Heer ons biedt, zo talrijk: de vreugde te leven, de vreugde ten overstaan van de schoonheid van de natuur, de vreugde van een werk dat goed is gedaan, de vreugde van de dienstbaarheid, de vreugde van de oprechte en zuivere liefde. En als wij goed kijken, bestaan er nog zoveel andere redenen tot vreugde: de mooie momenten van het gezinsleven, gedeelde vriendschap, de ontdekking van eigen persoonlijke capaciteiten en het behalen van goede resultaten, waardering van anderen, de mogelijkheid zich te uiten en begrepen te worden, het gevoel nuttig te zijn voor de naaste. En vervolgens het verwerven van nieuwe kennis door studie, de ontdekking van nieuwe dimensies door reizen en ontmoetingen, de mogelijkheid om plannen te maken voor de toekomst. Maar ook de ervaring van het lezen van een literair werk, het bewonderen van een meesterwerk in de kunst, het luisteren naar en spelen van muziek of het zien van een film kan in ons echte vreugde tot stand brengen.

Iedere dag komen wij ook echter zeer veel moeilijkheden tegen en zijn er in ons hart zorgen om de toekomst, zodat wij ons kunnen afvragen of de volle en duurzame vreugde, waarnaar wij verlangen, misschien een illusie is en een vlucht uit de werkelijkheid. Er zijn veel jongeren die zich afvragen: “Is de volle vreugde op de dag van vandaag wel mogelijk?” En dit zoeken gaat via verschillende wegen, waarvan er enkele verkeerd, of minstens gevaarlijk blijken te zijn. Maar hoe kunnen wij de waarlijk duurzame vreugde onderscheiden van onmiddellijke en bedrieglijke genoegens? Hoe kunnen wij de ware vreugde in het leven vinden, de vreugde die duurzaam is en ons ook in moeilijke ogenblikken niet in de steek laat.

God is de bron van de ware vreugde

In werkelijkheid vinden de authentieke vreugden, de kleine van alledag en de grote van het leven, alle hun oorsprong in God, ook al lijkt dat niet op het eerste gezicht zo te zijn, omdat God gemeenschap van eeuwige liefde is, oneindige vreugde die niet in zichzelf blijft opgesloten, maar zich ontplooit in hen die Hij liefheeft en die Hem liefhebben. God heeft ons geschapen naar zijn beeld uit liefde en om over ons deze liefde van Hem uit te storten, om ons te overladen met zijn tegenwoordigheid en zijn genade. God wil ons deelgenoot maken aan zijn goddelijke en eeuwige vreugde, door ons te laten ontdekken dat de waarde en diepe zin van ons leven erin is gelegen dat wij door Hem worden aanvaard, verwelkomd en bemind en niet op de broze wijze waarop wij mensen elkaar kunnen verwelkomen, maar onvoorwaardelijk, zoals God dat kan: ik ben gewild, ik heb een plaats in de wereld en in de geschiedenis, ben persoonlijk door God bemind. En als God mij aanvaardt, liefheeft en ik daar zeker van ben, dan weet ik duidelijk en zeker dat het goed is dat ik er ben, dat ik besta.

Deze oneindige liefde van God voor ieder van ons wordt ten volle zichtbaar in Jezus Christus. In Hem wordt de vreugde gevonden die wij zoeken. In het evangelie zien wij hoe de gebeurtenissen die het begin van het leven van Jezus tekenen, worden gekenmerkt door vreugde. Wanneer de aartsengel Gabriël aan de maagd Maria aankondigt dat zij moeder van de Heiland zal zijn, begint hij met dit woord: “Verheug u!” (Lc. 1, 28). Bij de geboorte van Jezus zegt de engel tot de herders: “Zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David” (Lc. 2, 11). En de Wijzen die het kind zochten, “werden vervuld van overgrote vreugde bij het zien van de ster” (Mt. 2, 10). De reden van deze vreugde is dus de nabijheid van God, die één van ons is geworden. En dit is wat de heilige Paulus bedoelde, toen hij aan de christenen van Filippi schreef: “Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij” (Fil. 4, 4-5). De eerste oorzaak van onze vreugde is de nabijheid van de Heer, die mij verwelkomt en mij liefheeft.

Uit de ontmoeting met Jezus ontstaat immers altijd een grote innerlijke vreugde. In de evangelies kunnen wij dit zien in vele episodes. Wij brengen het bezoek van Jezus in herinnering aan Zacheüs, een oneerlijke tollenaar, een publieke zondaar, tot wie Jezus zegt: “Vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn”. En Zacheüs, zo vertelt de heilige Lucas, “ontving Hem vol blijdschap” (Lc. 19, 5-6). Het is de vreugde van de ontmoeting met de Heer, het is het voelen van Gods liefde die het hele bestaan kan veranderen en heil kan brengen. En Zacheüs besluit zijn leven te veranderen en de helft van zijn goederen aan de armen te geven.

In het uur van het lijden van Jezus wordt deze liefde in al haar kracht duidelijk. In de laatste ogenblikken van zijn aardse leven zegt Hij bij het avondmaal met zijn vrienden: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. ... Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden” (Joh. 15, 9.11). Jezus wil zijn leerlingen en ieder van ons binnenleiden in de volle vreugde, de vreugde die Hij deelt met de Vader, opdat de liefde waarmee de Vader Hem bemint, in ons is. Vgl. Joh. 17, 26 De christelijke vreugde is een zich openen voor deze liefde van God en Hem toebehoren.

De evangelies vertellen dat Maria Magdalena en andere vrouwen het graf gingen bezoeken waarin Jezus na zijn dood was neergelegd, en dat zij van de engel een verbijsterende boodschap ontvingen, de boodschap van zijn verrijzenis. Toen verlieten zij haastig het graf, noteert de evangelist “met vrees en grote vreugde, en haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide: ‘Weest gegroet’” (Mt. 28, 8-9). Het is de vreugde van het heil dat hun wordt geboden: Christus is de levende, Hij is het die het kwaad, de zonden en de dood heeft overwonnen. Hij is tegenwoordig temidden van ons als de Verrezene, tot aan de voleinding der wereld. Vgl. Mt. 28, 20  Het kwaad heeft niet het laatste woord over ons leven, maar het geloof in Christus de Heiland zegt ons dat de liefde van God wint.

Deze diepe vreugde is de vrucht van de Heilige Geest, die ons kinderen van God maakt, in staat om zijn goedheid te beleven en te smaken, ons tot Hem te richten met het woord: “Abba, Vader”. Vgl. Rom. 8, 15  De vreugde is een teken van zijn tegenwoordigheid en werken in ons.

De christelijke vreugde in het hart bewaren

At this point we wonder: "How do we receive and maintain this gift of deep, spiritual joy?"

One of the Psalms tells us: "Find your delight in the Lord who will give you your heart's desire" (Ps 37:4). Jesus told us that "the kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field" (Mt 13:44). The discovery and preservation of spiritual joy is the fruit of an encounter with the Lord. Jesus asks us to follow him and to stake our whole life on him. Dear young people, do not be afraid to risk your lives by making space for Jesus Christ and his Gospel. This is the way to find inner peace and true happiness. It is the way to live fully as children of God, created in his image and likeness.

Seek joy in the Lord: for joy is the fruit of faith. It is being aware of his presence and friendship every day: "the Lord is near!" (Phil 4:5). It is putting our trust in God, and growing in his knowledge and love. Shortly we shall begin the "Year of Faith", and this will help and encourage us. Dear friends, learn to see how God is working in your lives and discover him hidden within the events of daily life. Believe that he is always faithful to the covenant which he made with you on the day of your Baptism. Know that God will never abandon you. Turn your eyes to him often. He gave his life for you on the cross because he loves you. Contemplation of this great love brings a hope and joy to our hearts that nothing can destroy. Christians can never be sad, for they have met Christ, who gave his life for them.

To seek the Lord and find him in our lives also means accepting his word, which is joy for our hearts. The Prophet Jeremiah wrote: "When I found your words, I devoured them; they became my joy and the happiness of my heart" (Jer 15:16). Learn to read and meditate on the sacred Scriptures. There you will find an answer to your deepest questions about truth. God’s word reveals the wonders that he has accomplished throughout human history, it fills us with joy, and it leads us to praise and adoration: "Come, let us sing joyfully to the Lord; let us kneel before the Lord who made us" (Ps 95:1,6).

The liturgy is a special place where the Church expresses the joy which she receives from the Lord and transmits it to the world. Each Sunday at Mass the Christian community celebrates the central mystery of salvation, which is the death and resurrection of Christ. This is a very important moment for all the Lord’s disciples because his sacrifice of love is made present. Sunday is the day when we meet the risen Christ, listen to his word, and are nourished by his body and blood. As we hear in one of the Psalms: "This is the day the Lord has made; let us rejoice in it and be glad" (Ps 118:24). At the Easter Vigil, the Church sings the Exultet, a hymn of joy for the victory of Jesus Christ over sin and death: "Sing, choirs of angels! ... Rejoice, O earth, in shining splendour ... Let this place resound with joy, echoing the mighty song of all God’s people!" Christian joy is born of this awareness of being loved by God who became man, gave his life for us and overcame evil and death. It means living a life of love for him. As Saint Thérèse of the Child Jesus, a young Carmelite, wrote: "Jesus, my joy is loving you" (P 45, 21 January 1897)

The joy of love

Dear friends, joy is intimately linked to love. They are inseparable gifts of the Holy Spirit (cf. Gal 5:23). Love gives rise to joy, and joy is a form of love. Blessed Teresa of Calcutta drew on Jesus’ words: "It is more blessed to give than to receive" (Hand. 20, 35) when she said: "Joy is a net of love by which you can catch souls; God loves a cheerful giver. Whoever gives with joy gives more". As the Servant of God Paul VI wrote: "In God himself, all is joy because all is giving" H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, De vreugde in de Heer, Gaudete in Domino (9 mei 1975).

In every area of your life, you should know that to love means to be steadfast, reliable and faithful to commitments. This applies most of all to friendship. Our friends expect us to be sincere, loyal and faithful because true love perseveres even in times of difficulty. The same thing can be said about your work and studies and the services you carry out. Fidelity and perseverance in doing good brings joy, even if not always immediately.

If we are to experience the joy of love, we must also be generous. We cannot be content to give the minimum. We need to be fully committed in life and to pay particular attention to those in need. The world needs men and women who are competent and generous, willing to be at the service of the common good. Make every effort to study conscientiously, to develop your talents and to put them at the service of others even now. Find ways to help make society more just and humane wherever you happen to be. May your entire life be guided by a spirit of service and not by the pursuit of power, material success and money.

Speaking of generosity, I would like to mention one particular joy. It is the joy we feel when we respond to the vocation to give our whole life to the Lord. Dear young people, do not be afraid if Christ is calling you to the religious, monastic or missionary life or to the priesthood. Be assured that he fills with joy all those who respond to his invitation to leave everything to be with him and to devote themselves with undivided heart to the service of others. In the same way, God gives great joy to men and women who give themselves totally to one another in marriage in order to build a family and to be signs of Christ’s love for the Church.

Let me remind you of a third element that will lead you to the joy of love. It is allowing fraternal love to grow in your lives and in those of your communities. There is a close bond between communion and joy. It is not by chance that Saint Paul’s exhortation: "Rejoice in the Lord always" (Fil. 4, 4) is written in the plural, addressing the community as a whole, rather than its individual members. Only when we are together in the communion of fellowship do we experience this joy. In the Acts of the Apostles, the first Christian community is described in these words: "Breaking bread in their homes, they ate their meals with exultation and sincerity of heart" (Hand. 2, 46). I ask you to make every effort to help our Christian communities to be special places of sharing, attention and concern for one another.

The joy of conversion

Dear friends, experiencing real joy also means recognizing the temptations that lead us away from it. Our present-day culture often pressures us to seek immediate goals, achievements and pleasures. It fosters fickleness more than perseverance, hard work and fidelity to commitments. The messages it sends push a consumerist mentality and promise false happiness. Experience teaches us that possessions do not ensure happiness. How many people are surrounded by material possessions yet their lives are filled with despair, sadness and emptiness! To have lasting joy we need to live in love and truth. We need to live in God.

God wants us to be happy. That is why he gave us specific directions for the journey of life: the commandments. If we observe them, we will find the path to life and happiness. At first glance, they might seem to be a list of prohibitions and an obstacle to our freedom. But if we study them more closely, we see in the light of Christ’s message that the commandments are a set of essential and valuable rules leading to a happy life in accordance with God’s plan. How often, on the other hand, do we see that choosing to build our lives apart from God and his will brings disappointment, sadness and a sense of failure. The experience of sin, which is the refusal to follow God and an affront to his friendship, brings gloom into our hearts.

At times the path of the Christian life is not easy, and being faithful to the Lord’s love presents obstacles; occasionally we fall. Yet God in his mercy never abandons us; he always offers us the possibility of returning to him, being reconciled with him and experiencing the joy of his love which forgives and welcomes us back.

Dear young people, have frequent recourse to the sacrament of Penance and Reconciliation! It is the sacrament of joy rediscovered. Ask the Holy Spirit for the light needed to acknowledge your sinfulness and to ask for God’s forgiveness. Celebrate this sacrament regularly, with serenity and trust. The Lord will always open his arms to you. He will purify you and bring you into his joy: for there is joy in heaven even for one sinner who repents (cf. Lk 15:7).

Joy at times of trial

In the end, though, we might still wonder in our hearts whether it is really possible to live joyfully amid all life’s trials, especially those which are most tragic and mysterious. We wonder whether following the Lord and putting our trust in him will always bring happiness.

We can find an answer in some of the experiences of young people like yourselves who have found in Christ the light that can give strength and hope even in difficult situations. Blessed Pier Giorgio Frassati (1901-1925) experienced many trials during his short life, including a romantic experience that left him deeply hurt. In the midst of this situation he wrote to his sister: "You ask me if I am happy. How could I not be? As long as faith gives me strength, I am happy. A Catholic could not be other than happy... The goal for which we were created involves a path which has its thorns, but it is not a sad path. It is joy, even when it involves pain" (Letter to his sister Luciana, Turin, 14 February 1925). When Blessed John Paul II presented Blessed Pier Giorgio as a model for young people, he described him as "a young person with infectious joy, the joy that overcame many difficulties in his life". H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de jongeren tijdens het pastorale bezoek aan het diocees Turijn (13 apr 1980)

Closer to us in time is Chiara Badano (1971-1990), who was recently beatified. She experienced how pain could be transfigured by love and mysteriously steeped in joy. At the age of eighteen, while suffering greatly from cancer, Chiara prayed to the Holy Spirit and interceded for the young people of the movement to which she belonged. As well as praying for her own cure, she asked God to enlighten all those young people by his Spirit and to give them wisdom and light. "It was really a moment of God’s presence. I was suffering physically, but my soul was singing" (Letter to Chiara Lubich, Sassello, 20 December 1989). The key to her peace and joy was her complete trust in the Lord and the acceptance of her illness as a mysterious expression of his will for her sake and that of everyone. She often said: "Jesus, if you desire it, then I desire it too".

These are just two testimonies taken from any number of others which show that authentic Christians are never despairing or sad, not even when faced with difficult trials. They show that Christian joy is not a flight from reality, but a supernatural power that helps us to deal with the challenges of daily life. We know that the crucified and risen Christ is here with us and that he is a faithful friend always. When we share in his sufferings, we also share in his glory. With him and in him, suffering is transformed into love. And there we find joy (cf. Col 1:24).

Witnesses of joy

Dear friends, to conclude I would encourage you to be missionaries of joy. We cannot be happy if others are not. Joy has to be shared. Go and tell other young people about your joy at finding the precious treasure which is Jesus himself. We cannot keep the joy of faith to ourselves. If we are to keep it, we must give it away. Saint John said: "What we have seen and heard we proclaim now to you, so that you too may have fellowship with us; we are writing this so that our joy may be complete" (1 Jn 1:3-4).

Christianity is sometimes depicted as a way of life that stifles our freedom and goes against our desires for happiness and joy. But this is far from the truth. Christians are men and women who are truly happy because they know that they are not alone. They know that God is always holding them in his hands. It is up to you, young followers of Christ, to show the world that faith brings happiness and a joy which is true, full and enduring. If the way Christians live at times appears dull and boring, you should be the first to show the joyful and happy side of faith. The Gospel is the "good news" that God loves us and that each of us is important to him. Show the world that this is true!

Be enthusiastic witnesses of the new evangelization! Go to those who are suffering and those who are searching, and give them the joy that Jesus wants to bestow. Bring it to your families, your schools and universities, and your workplaces and your friends, wherever you live. You will see how it is contagious. You will receive a hundredfold: the joy of salvation for yourselves, and the joy of seeing God’s mercy at work in the hearts of others. And when you go to meet the Lord on that last day, you will hear him say: "Well done, my good and faithful servant... Come, share your master’s joy" (Mt 25:21).

May the Blessed Virgin Mary accompany you on this journey. She welcomed the Lord within herself and proclaimed this in a song of praise and joy, the Magnificat: "My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Saviour" (Lk 1:46-47). Mary responded fully to God’s love by devoting her life to him in humble and complete service. She is invoked as "Cause of our Joy" because she gave us Jesus. May she lead you to that joy which no one will ever be able to take away from you!

From the Vatican, 15 March 2012

BENEDICTUS PP. XVI

Document

Naam: "VERHEUGT U IN DE HEER TE ALLEN TIJDE" (FIL. 4, 4)
27e Wereld Jongeren Dag in de diocesen - 2012
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 maart 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana
Voorlopig Engelstalige versie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam