• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de Geest der Waarheid te hebben aangeroepen: tot glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere vanzijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood; tot grotere roem van Christus' eerbiedwaardige Moeder en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van Onze Heer Jezus Christus,van de Zalige Apostelen Petrus en Paulus en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een door God geopenbaard dogma is:

dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria,
na het voltooien van haar aardse levensbaan,
met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.

En daarom, als iemand, wat God verhoede, het zou wagen met vrije wil of wel te ontkennen of wel te betwijfelen, wat door Ons werd gedefiniëerd, hij wete, dat hij van het goddelijk en katholiek geloof totaal is afgevallen.
Opdat echter deze Onze definitie van de lichaamlijke Tenhemelopneming van Maria tot kennis der universele Kerk moge komen, willen Wij, dat dit Ons Apostolisch Schrijven ter eeuwige gedachtenis bewaard worde; en bevelen Wij dat aan afschriften of copieën ervan, ook gedrukte, zo zij door de hand van een publiek notaris zijn ondertekend en met het zegel van een kerkelijk waardigheidsbekleder voorzien, door allen hetzelfde geloof worde geschonken, als aan dit geschrift zou geworden, als het werd getoond en daargeboden.
Aan geen sterveling dus zij het geoorloofd dit blad Onzer verklaring, uitroeping en definitie te verminken, of met roekeloze driestheid te weerstreven of te weerspreken. Mocht iemand echter dit waagstuk durven begaan, hij wete, dat hij de verontwaardiging van de Almachtige God en de Zalige Apostelen Petrus en Paulus zal oplopen.

Gegeven te Rome, bij Sint Pieter in het Grote Jubeljaar negentien honderd vijftig, de eerste dag van de maand November, op het feest van Allerheiligen, in het twaalfde jaar van Ons Pontificaat.

Ik Pius, de Bisschop der Katholieke Kerk,
heb aldus gedefiniëerd en onderschreven.

Document

Naam: MUNIFICENTISSIMUS DEUS
Dogma verklaring Maria Tenhemelopneming
Soort: Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 1 november 1950
Copyrights: © 1951, Katholiek Archief
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam