• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Propositio 4 - Identiteit van de Oosters Katholieke Kerken
Te midden van een wereld die wordt gekenmerkt door verdeeldheid en extreme standpunten, worden we geroepen gemeenschappelijk te leven in de Kerk, die open blijft staan voor iedereen, zonder te bezwijken voor confessionalisme. We zullen hiertoe in staat zijn wanneer we trouw blijven aan onze rijke historische, liturgische, patristische en spirituele erfenis, aan het onderricht van de Tweede Vaticaanse Oecumenische Concilie en aan de normen en structuren van de Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
, de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en aan de specifieke wetten van de Kerken.
Propositio 5 - Deelnemen aan het Kruis

Terwijl de Christen, zoals ieder ander, vervolging en geweld afkeurt, weet hij dat Christen-zijn deelname aan het kruis van Christus betekent. De leerling is niet groter dan de Meester Vgl. Mt. 10, 24 . Hij herinnert zich dat degenen die worden vervolgd vanwege de gerechtigheid, gelukkig zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen Vgl. Mt. 5, 10 .

Vervolging moet echter Christenen wereldwijd doen beseffen dat er meer solidariteit nodig is. Zij moet ook in ons de verplichting opwekken internationaal recht en respect voor alle mensen en voor alle volkeren te steunen en hierop aan te dringen.

De aandacht van de hele wereld zou moeten worden gericht op de tragische situatie van bepaalde Christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten die allerlei beproevingen moeten ondergaan, soms zelfs tot aan het martelaarschap toe.

Ook zou er een beroep moeten worden gedaan op nationale en internationale organisaties om zich in te zetten een einde te maken aan deze gespannen toestand door rechtvaardigheid en vrede te herstellen.

Propositio 6 - Het Land
Gegeven dat voor de identiteit van zowel individuen als volkeren de binding met het geboorteland en een vrije omgeving wezenlijk zijn, roepen wij onze gelovigen en onze kerkgemeenschappen dringend op niet toe te geven aan de verleiding hun onroerende goederen in de uitverkoop te doen. In deze moeilijke economische omstandigheden stellen we voor Christenen te helpen hun land in bezit te houden of om nieuw land te verwerven door het tot ontwikkeling brengen van projecten die aan hun succes bijdragen, waarbij de eigenaars met waardigheid kunnen blijven waar zij zijn. Deze inspanning moet vergezeld gaan met een diepgaand onderzoek naar de betekenis van de Christelijke aanwezigheid en roeping in het Midden-Oosten.
Propositio 7 - Beheer van Goederen
Omwille van transparantie is het voor de financiële zaken van de Kerk noodzakelijk een controlesysteem te ontwerpen dat een duidelijk onderscheid maakt tussen dat wat van de Kerk is en dat wat in privé is van hen die in dienst van de Kerk zijn. Tegelijkertijd is het noodzakelijk de bezittingen en goederen van de Kerk en van haar instituties te handhaven.
Propositio 8 - Aanmoediging om ter bedevaart te gaan
Het Oosten is het land van Bijbelse Openbaring. Al heel vroeg werd de streek een plaats van bedevaart in de voetsporen van Abraham in Irak, van Mozes in Egypte en in de Sinaï, van Jezus in het Heilige Land (Egypte, Israël en Libanon) en van de H. Paulus en de Kerken die worden genoemd in de Handelingen van de Apostelen en in het boek van de Openbaring (Syrië, Cyprus en Turkije).

De Pausen hebben de bedevaart naar de Heilige Plaatsen aangemoedigd. Teruggaan naar de oorspronkelijke plaats is een kans voor een diepgaande catechese waardoor de pelgrim de rijkdom van de Oosterse Kerken kan ontdekken en de locale Christelijke gemeenschappen kan ontmoeten en aanmoedigen, de levende stenen van de Kerk.

Propositio 9 - Vrede
Onze Kerken verplichten zich te bidden en te werken voor rechtvaardigheid en vrede in het Midden-Oosten en roepen op tot een “zuivering van het geheugen” waarbij wordt gekozen voor woorden van vrede en hoop en niet voor die van angst en geweld. Zij roepen de burgerlijke autoriteiten op de resoluties van de Verenigde Naties betreffende de regio uit te voeren, in het bijzonder die m.b.t. de terugkeer van de vluchtelingen en de status van Jeruzalem en de Heilige Plaatsen.
Propositio 10 - Consolidatie van de aanwezigheid van Christenen
Onze Kerken moeten een bureau of een commissie instellen waaraan de studie is toevertrouwd van het verschijnsel van migratie en van de factoren erachter zodat er manieren kunnen worden gevonden om haar te stoppen. Zij moeten er zoveel mogelijk aan doen om de aanwezigheid van Christenen in hun landen aan te moedigen en dit vooral door middel van ontwikkelingsprojecten ten einde het verschijnsel van migratie te beperken.
Propositio 11 - Pastoraal gebruik voor migratie

De aanwezigheid van talrijke Oosterse Christenen op alle continenten vormt een uitdaging voor de Kerk om een geschikt pastoraal programma te ontwerpen in het licht van emigratie:

 1. de bisschoppen van geëmigreerden moeten de seminaries in het Midden-Oosten bezoeken om de situatie en de noden van hun eparchieën te presenteren;
 2. de vorming van de seminaristen met een missionaire geest, openstaand voor verschillende culturen;
 3. de voorbereiding en begeleiding van priesters met een zending buiten het patriarchale gebied;
 4. de bevordering van roepingenwerk in de gemeenschappen buiten het patriarchale gebied; en
 5. de zending van priesters en het instellen van hun eigen eparchieën overal waar pastorale noden dit vereisen in overeenstemming met de canonieke normen.
Propositio 12 - Emigratie en solidariteit
 1. Bewustmaking en versterking van het besef bij de emigranten van het besef aan solidariteit en van het delen met het land van oorsprong, door bij te dragen aan pastorale projecten en aan culturele, onderwijskundige, economische en sociale ontwikkeling;
 2. om geëmigreerde Christenen te onderwijzen trouw te blijven aan hun oorspronkelijke traditie;
 3. om banden van gemeenschappelijkheid tussen emigranten en de Kerken in hun geboortelanden te verstevigen.

Propositio 13 - Emigratie - Vorming
We verzoeken Kerken in de landen die immigranten ontvangen, dringend om vertrouwd te zijn met en om respect te hebben voor Oosterse theologie, tradities en patrimonia, hetgeen tot uiting komt in hun normen en in hun sacramentele en administratieve gebruiken. Dit zal bijdragen tot samenwerking met de Oosterse Kerken die in die landen aanwezig zijn en tot de vorming en pastorale zorg van hun gelovigen.
Propositio 14 - Immigration
We zijn ernstig bezorgd over de toestand van immigrantenarbeiders in het Midden-Oosten, zowel Christenen als niet-Christenen, vooral de vrouwen onder hen. Velen van hen bevinden zich in situaties die moeilijk zijn of zelfs hun waardigheid ondermijnen.

We doen een oproep aan patriarchale synodes en episcopale conferenties, aan Katholieke charitatieve instituties, vooral Caritas, aan politieke leiders en aan alle mensen van goede wil om met alle mogelijke middelen het respect te waarborgen voor de fundamentele rechten van immigranten, zoals erkend door internationaal recht, ongeacht de nationaliteit of religie van de betreffende immigranten, en om hen juridische en menselijke bijstand te verlenen. Onze Kerken zouden ernaar moeten streven te zorgen voor de spirituele hulp die ze nodig hebben als een teken van Christelijke gastvrijheid en kerkelijke communio.

Propositio 15 - Verwelkomen van Kerken
Om immigranten beter te kunnen verwelkomen en te begeleiden naar het Midden-Oosten, worden de Kerken van waar zij vandaan komen, gevraagd om regelmatig contact te onderhouden met de Kerken die hen verwelkomen door hen te ondersteunen bij het opzetten van de structuren die ze nodig hebben, bijv. parochies, scholen, ontmoetingscentra enz.

Document

Naam: LIJST VAN 44 VOORSTELLEN VAN DE SYNODE OVER HET MIDDEN-OOSTEN
Aangeboden aan de H. Vader
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 23 oktober 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert. vanuit de niet-officiële Engelstalige versie in opdracht van Kerk in Nood gemaakt door Camiel
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam