• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

APPROPINQUANTE CONCILIO
Vaststellen van de richtlijnen voor het Tweede Vaticaans Concilie

Bij de nadering van het Tweede Oecumenisch Concilie van het Vaticaan worden Wij nu reeds met grote vreugde vervuld bij de gedachte aan dit zo nabije en zo bewonderenswaardige schouwspel, dat het grote aantal Bisschoppen zal bieden, die van overal ter wereld naar deze verheven Stad komen om samen met Ons bij het graf van de Prins der Apostelen de belangrijkste aangelegenheden van de Kerk te behandelen. Wij betuigen God Onze zeer grote dank niet alleen omdat Hij Ons zo welwillend het plan heeft ingegeven om zo'n groot werk te ondernemen, maar ook omdat Hij door Zijn hulp steeds zo nauw betrokken is geweest bij de voorbereiding van dit Concilie. Dit bevestigt dan ook zo buitengewoon Ons vertrouwen, dat ook in de toekomst bij de voltooiing van dit werk deze overvloedige bovennatuurlijke hulp niet zal ontbreken, die bij het begin in zo'n ruime mate is toegestroomd.

De Katholieke Kerk verwacht van deze zo grote Vergadering ongetwijfeld de rijkste vruchten en daar zij de allerheiligste bruid van Jezus Christus is en de moeder en leermeesteres van alle volkeren, wenst zij zeer vurig, dat dit Concilie aan alle gelovigen alsmede aan hen, die van haar gescheiden zijn, het licht van de waarheid brengt en hen meer en meer zal doen ontbranden door het vuur van de liefde; deze bovennatuurlijke waarheid en liefde zijn een zeer krachtig middel om de eenheid en de vrede te verkrijgen en te bewaren. Wat het te vieren Oecumenisch Concilie zich voor ogen stelt, maakt deel uit van de uitvoering van de opdracht, die door Christus de Heer aan Zijn Apostelen is toevertrouwd en die te allen tijde wijd over de gehele wereld doorklinkt:

"Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen en leert hen te onderhouden alles wat ik U bevolen heb" (Mt. 28, 19.20).

Als opvolgers van de Apostelen hebben de Bisschoppen dus een drievoudige taak ontvangen, namelijk om te onderwijzen, te heiligen en te besturen: opdat zij deze taak naar behoren zouden kunnen vervullen, heeft Christus Jezus in Zijn grote welwillendheid beloofd, dat Hij tot aan de voleinding der wereld bij hen zal zijn.

De mensen nu dienen onderwezen te worden over datgene wat behoort tot het ware geloof en de goede zeden; en zij moeten steeds opnieuw overdenken wat de innerlijke natuur, de taak en de doelstellingen van de Kerk zijn. Want hoe meer het stralend gelaat van onze moeder de H. Kerk bekend wordt, met des te groter liefde zullen de mensen haar liefhebben en des te bereidwilliger maken zij gebruik van de middelen tot hun eigen heil en gehoorzamen zij aan haar voorschriften. Hierbij komt nog, dat de moderne ontwikkeling van wetenschap en techniek de macht van het mensdom over de natuur ten zeerste heeft uitgebreid. Daar hierin nu van de goddelijke Wijsheid een zeker licht weerkaatst wordt dat "de weerglans is van het eeuwige licht, een vlekkeloze spiegel van Gods kracht en het beeld van Zijn volmaaktheid" (Wijsh. 7, 26), is het zeker te wensen dat de mensen hierin een aansporing mogen vinden om met groter ijver de zeden te beoefenen en tot die innerlijke volmaaktheid van het leven te geraken, waartoe zij van nature worden gedrongen.

Het is iedereen duidelijk dat het te vieren Oecumenisch Concilie door het aantal en de verscheidenheid van hen, die bij de zittingen aanwezig zijn, ongetwijfeld het grootste is in de geschiedenis van de Kerk. Als dit een bemoedigend feit is, is dit evenwel toch ook een reden tot bezorgdheid, daar het inderdaad zeer moeilijk is om een wijs gebruik te maken van zo'n groot aantal raadgevingen, om de redevoeringen van zoveel sprekers te volgen, de verlangens en de wensen van allen rijpelijk te overwegen en de besluiten ten uitvoer te brengen. Van de andere kant echter zijn alle Concilievaders, hoewel verschillend van natie, ras en taal, toch onze Broeders in Christus en zij worden door een en dezelfde Geest geleid Vgl. 1 Kor. 12, 11 , zodat zij volgens de woorden van Jezus Christus op zeer werkelijke wijze het licht der wereld vormen en de vruchten van dit licht vermogen op te brengen "die alleen maar goedheid zijn, gerechtigheid en waarheid" (Ef. 5, 8-9).

Op de eerste plaats zal de Almachtige God er borg voor staan dat de vruchten van dit Concilie overvloedig zullen zijn, als dit door ons aller gebed wordt afgesmeekt door de voorspraak van Christus Jezus, de ene Middelaar tussen God en de mensen, door de H. Maagd Maria en haar heilige echtgenoot Sint Josef, aan wiens bescherming vooral Wij het Concilie hebben willen toevertrouwen; bovendien zal Hij de gemeenschappelijke ijver van allen verzekeren, die aan het Concilie zullen deelnemen, zolang als het eensgezind is en een ordelijk verloop zal hebben. Wat dit betreft hebben Wij gemeend dat het opportuun is om ervoor te zorgen dat er richtlijnen worden aangegeven, die, rekening houdend met de bijzondere aard en de omstandigheden van dit Concilie, ertoe zullen bijdragen dat de werkzaamheden van deze Bijeenkomst op de juiste wijze zullen geleid en ten uitvoer gebracht worden, zodat alles derhalve "betamelijk en in goede orde zal geschieden" (1 Kor. 14, 40).

Na rijp beraad bepalen en verordenen Wij door dit eigenhandig schrijven en op Ons Apostolisch gezag de volgende normen, die op Ons bevel door allen nauwkeurig bij het Tweede Oecumenisch Concilie van het Vaticaan moeten onderhouden worden.

Wij bevelen dat alles, wat door Ons in dit eigenhandig Schrijven is bepaald, rechtsgeldig en van kracht is, wat hier ook tegenin gebracht zou kunnen worden, zelfs al verdient het een speciale melding.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter op 6 augustus, het feest van de Gedaanteverandering van Onze Heer Jezus Christus, in het jaar 1962, het vierde van Ons Pontificaat.

PAUS JOHANNES XXIII

Document

Naam: APPROPINQUANTE CONCILIO
Vaststellen van de richtlijnen voor het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 6 augustus 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief jrg. 17, nr. 38 p.877-878
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam