• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welwillendheid van de Paus voor het Amerikaanse volk

Als bewijs van onze welwillendheid zenden wij u deze brief, van die welwillendheid, bedoelen wij, die wij gedurende dien langen loop van ons pontificaat zonder ophouden hebben bewezen aan u, aan de bisschoppen, uw ambtgenoten, en aan geheel het Amerikaanse volk. Wij grepen daartoe met vreugde iedere gelegenheid aan, die ons geboden werd, hetzij naar aanleiding van tekenen van de gelukkige ontwikkeling uwer Kerk, hetzij door hetgeen gij nuttigs en goeds hadt verricht ter verdediging en bevordering van de belangen der katholieken. Ja, wij hebben daarbij menigmaal gelegenheid gehad met bewondering op te zien naar de bijzondere aard van uw natie, waardoor zij altijd vol opgewektheid klaar staat voor iedere heerlijke onderneming en voor alles wat den voortgang dier beschaving en den luister van uw land vergroot.

Deze brief is een liefdevolle waarschuwing

Toch is het doel van deze brief niet: een bevestiging van die lof, die wij u bij andere gelegenheden dikwijls hebben toegekend. Het doel is veeleer u te wijzen op enkele dingen, waarvoor men zich in acht moet nemen, en op sommige punten, die te verbeteren zijn. Daar deze brief echter geschreven is in de geest van dezelfde apostolische liefde, die wij u altijd hebben bewezen en waarmee wij u dikwijls hebben toegesproken, verwachten wij terecht, dat gij hem eveneens als een bewijs van onze genegenheid zult beschouwen. Ons vertrouwen hieromtrent is nog groter, omdat deze brief geheel bijzonder bestemd Is om een einde te maken aan sommige twistvragen, die in de laatste tijd bij u gerezen zijn, en die, zo niet bij allen dan toch bij velen, tot groot nadeel voor de vrede de geest in opwinding houden.

Aanleiding en onderwerp van dezen brief

Het is u bekend, beminde zoon, dat de levensbeschrijving van Isaac Thomas Hecker, vooral door toedoen van de bewerkers van de vertaling in een vreemde taal en der verklaringen er op, aanleiding geweest is tot het ontstaan van hevige polemieken, vanwege sommige theorieën over het christelijk leven, die in dat werk gepropageerd werden. Wat ons dus aangaat, om overeenkomstig ons opperste apostolische ambt te zorgen voor de integriteit van het geloof en te waken voor de veiligheid eer gelovigen, willen wij u over heel deze zaak wat uïtvoeriger schrijven.

Document

Naam: TESTEM BENEVOLENTIAE
Over het amerikanisme: burgerlijke vrijheden die de leer van de Kerk ondermijnen
Soort: Paus Leo XIII - Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 januari 1899
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0137, NV Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 28 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam