• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Het is de geëxcommuniceerde verboden:

 1. enige bediening te vervullen in de viering van het Offer van de Eucharistie of in welke andere cultusplechtigheden ook;
 2. Sacramenten of sacramentaliën te vieren en Sacramenten te ontvangen;
 3. kerkelijke ambten of bedieningen of gelijk welke taak uit te oefenen of bestuurshandelingen te stellen.

§ 2 Indien een excommunicatie opgelegd of verklaard is:

 1. moet de schuldige, indien hij handelen wil tegen het voorschrift van § 1, nr. 1, geweerd worden of moet de liturgische handeling beëindigd worden, tenzij een ernstige reden in de weg staat;
 2. stelt de schuldige ongeldig de bestuurshandelingen die volgens § 1, nr. 3, ongeoorloofd zijn;
 3. is het de schuldige verboden te genieten van de privileges die hem vroeger verleend zijn;
 4. kan de schuldige een waardigheid, een ambt of een andere taak in de Kerk niet geldig verkrijgen;
 5. verwerft de schuldige niet de vruchten van een waardigheid, van een ambt, van enige taak en van een uitkering die hij in de Kerk heeft.

Alinea's in de marge van alinea 1331

§ 1 De strafsancties in de Kerk zijn:

 1. verbeteringsstraffen of censuren, die in de canones 1331-1333 opgesomd worden;
 2. uitboetingsstraffen, waarover in can. 1336.

§ 2 De wet kan andere uitboetingsstraffen vaststellen, die de christengelovigen een geestelijk of tijdelijk goed ontnemen en die in overeenstemming zijn met het bovennatuurlijk doel van de Kerk.

§ 3 Bovendien worden strafmaatregelen en boetedoeningen aangewend, de eerste vooral om misdrijven te voorkomen, de laatste veeleer ter vervanging of verzwaring van een straf. Daarnaast worden strafmaatregelen en boetes toegepast, die worden behandeld in de cann. 1339 en 1340, waarbij de eerste in de eerste plaats bedoeld zijn om misdrijven te voorkomen, de tweede meer om een straf te vervangen of te verzwaren.

Zie ook:

Tekst vervallen (doorgehaald) en vervangen (onderstreept) volgens de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Pascite Gregem Dei
Weidt de kudden van God - waarmee Boek VI van de Codex Iuris Canonici vernieuwd wordt
(23 mei 2021)
van Paus Franciscus van 23 mei 2021 en van kracht vanaf 8 dec. 2021.

Wie onder interdict staat, is gehouden aan de verboden waarover in can. 1331, § 1, nrs. 1 en 2; indien het interdict opgelegd of verklaard is, moet het voorschrift van can. 1331, § 2, nr. 1 in acht genomen worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam