• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk is bovennationaal, omdat zij in eenzelfde liefde alle naties en volkeren omvat, maar zij is dit ook, gelijk wij reeds hebben aangegeven, omdat zij .nergens een vreemdelinge is. Zij leeft en ontwikkelt zich in alle landen van de wereld; en alle landen van de wereld dragen bij tot haar leven en ontwikkeling. Eens bloeide het kerkelijk leven, voor zover het zichtbaar is, weelderig vooral in de landen van het oude Europa; vandaar uit verspreidde het zich als een majestueuze stroom naar wat men kon noemen de randgebieden van de wereld; tegenwoordig echter vertoont het zich als een uitwisseling van leven en krachten tussen alle ledematen van het mystiek Lichaam van Christus op aarde. Niet weinig streken in andere werelddelen zijn reeds lang over de periode van de missie.vorm in hun kerkelijke organisatie heen, worden bestuurd door een eigen hiërarchie en geven aan heel de Kerk geestelijke en stoffelijke goederen, die zij vroeger alleen maar ontvingen.

Openbaart zich in deze vooruitgang en verrijking van het bovennatuurlijk en natuurlijk leven van de mensheid niet de ware betekenis van het bovennatuurlijke karakter van de Kerk? Zij zweeft door dit bovennationaal karakter niet boven de volkeren in een ontoegankelijke en ongenaakbare verte; maar gelijk Christus midden tussen de mensen stond, zo staat ook de Kerk, waarin Hij Zijn leven voortzet, midden tussen de volkeren. Gelijk de Zoon van God een ware menselijke natuur aannam, zo ook neemt de Kerk de volheid in zich op van al wat waarachtig menselijk is en verheft het tot een bron van bovennatuurlijke kracht, waar en hoe zij het ook vindt.

Zo gaat in de Kerk van tegenwoordig altijd meer in vervulling, wat de H. Augustinus verheerlijkte in zijn Stad Gods. De Kerk, schreef hij, "roept haar burgers uit alle volkeren; in alle talen brengt zij haar gemeenschap van pelgrims op aarde bijeen; zij bekommert zich niet om verschil in gewoonten, in wetten of instellingen; niets van dit alles heft zij op of vernietigt zij, maar bewaart het veeleer en bouwt er op voort. Ook dat, wat in de onderscheiden naties verschillend is, wordt toch gericht op een en hetzelfde doel, de vrede op aarde, als het maar niet de dienst belemmert van de éne, hoogste en ware God". H. Augustinus, Over de Stad Gods, De Civitate Dei. l. 19, c. 17: ML 41, 646

Als een machtige vuurtoren straalt de Kerk in haar universele eenheid haar licht uit in de duistere tijden. die wij beleven. Niet minder donker was de tijd, waarin de grote leraar van Hippo zag, hoe de wereld, die hem zo lief was, begon onder te gaan. Dit licht gaf hem toen moed en in de glans ervan begroette hij als in een profetisch visioen de nieuwe dageraad van een schoner dag. Zijn liefde voor de Kerk, die geen andere was dan zijn liefde voor Christus, was zijn geluk en zijn troost. Mogen allen, die thans bij het leed en de gevaren van hun vaderland gelijke smarten lijden als Augustinus, ook gelijk hij verkwikking en steun vinden in hun liefde voor de Kerk, dat universele huis, dat volgens Gods belofte tot het einde van de tijden zal blijven bestaan!

Wij van onze kant verlangen vurig dit huis altijd hechter te maken, altijd beter bewoonbaar voor allen zonder uitzondering. Daarom willen wij niets achterwege laten, dat op zichtbare wijze het bovennationaal karakter van de Kerk kan uitdrukken, als teken van haar liefde tot Christus, die zij ziet en dient in de rijkdom van haar leden over heel de wereld verspreid.

Document

Naam: NEGLI ULTIMI SEI ANNI
Kerstrede tot kardinalen, bisschoppen en prelaten van de Romeinse Curie - Over het bovennationale karakter van de Kerk
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0753, p. 62-73 Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam