• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VIERING KROMSTAF, 100 JAAR HERSTEL VAN DE HIëRARCHIE

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Pius XII
Voorgelezen door Zijne Eminentie Kardinaal van Roey
(Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en speciaal Pauselijk Afgezant)
op zondag 17 mei 1953 in het Stadion Galgenwaard te Utrecht
tijdens de viering
Kromstaf, 100 jaar herstel van de Hiërarchie.

Beminde Zonen en Dochters van Nederland,

Het is voor Ons een grote vreugde, deel te kunnen nemen aan de feestelijke herdenking van het Z. Paus Pius IX - Breve
Ex qua die
Aangaande het herstel van de hiërarchie in Nederland
(4 maart 1853)
.

Met vurige dankbaarheid zien Wij met U terug op de belangrijke en troostvolle ontwikkeling, die de Katholieke Kerk tijdens de laatste honderd jaar in uw land heeft doorgemaakt. Gij zijt gegroeid tot een geestelijke kracht, die in uw nobel vaderland en ver daarbuiten de rechtmatige bewondering afdwingt van allen die de rijkdom van uw katholiek leven mochten leren en kennen. Dankbaarheid vervult Ons daarom op de eerste plaats jegens de algoede God, die de ijver van Nederlands katholieken zo overvloedig heeft gezegend; dankbaarheid ook jegens de Bisschoppen, priesters en gelovigen, die met zoveel zelfopoffering hebben gewerkt, gestreden en geleden voor de steeds bredere en diepere vestiging van Christus' Rijk in hun vaderland.

Dierbare katholieken van Nederland, laat deze terugblik in het verleden een krachtige prikkel voor U zijn, niet alleen om de erfenis van uw vaderen ongeschonden aan uw kinderen door te geven, maar vooral om op het voorbeeld van uw vaderen alle krachten in te spannen om die erfenis grootser, rijker en meer innerlijk te maken. Daarvoor is nodig, dat gij, in dankbare bescheidenheid, maar ook met grote standvastigheid, volhardt in de strijd, want de Kerk op aarde is en blijft steeds een strijdende Kerk. Bewaart de eenheid als een onderpand van Gods kracht in U. Werkt altijd verder, onbaatzuchtig, in onderlinge liefde, vol eerbied voor elkander onder de leiding van uw Bisschoppen en priesters, opdat de liefde van Christus steeds meer moge heersen in uw harten, in uw gezinnen, in heel uw vaderland en overal ter wereld waar zovele kinderen van uw volk als missionaris arbeiden.

Opdat gij met Gods genade dit moogt verwezenlijken, schenken Wij U allen van ganser harte Onze vaderlijke en apostolische Zegen.

Vanuit het Vaticaan, 17 Mei 1953

Paus Pius XII

Document

Naam: VIERING KROMSTAF, 100 JAAR HERSTEL VAN DE HIëRARCHIE
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 17 mei 1953
Copyrights: © 1953, Eeuwfeest van het herstel der Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland, Uitg. Spectrum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam