• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij zeggen u dit, eerbiedwaardige broeders en geliefde zonen, om u te laten zien, hoezeer wij het werk op prijs stellen waar u zich gestaag aan wijdt. Wij hebben trouwens gemerkt, dat dit werk zich steeds verder uitstrekt, dat het ook andere taken omvat en andere diensten verleent; want u treedt op als de leiders van de wijd vertakte en veelzijdige vernieuwingsbeweging die de conciliaire constitutie over de heilige liturgie in het leven heeft geroepen. Onze oude en verdienstelijke Heilige Congregatie van de riten heeft tot taak de nieuwe liturgische vormen in verplichtende bepalingen vast te leggen en te waken over de bepalingen die van kracht zijn. Maar het is de taak van deze raad om in de huidige experimentele fase waakzaam de liturgische vernieuwingen te volgen die in de verschillende kerkelijke gebieden worden getoetst en ingevoerd, afwijkingen te corrigeren die zich hier en daar kunnen voordoen en in toom te houden, wie zonder verlof naar eigen goeddunken handelt, want daardoor zou de evenwichtige orde van het algemeen gebed kunnen worden ontwricht, zoals er ook leerstellige dwalingen zouden kunnen insluipen. Het is dus uw taak misbruiken tegen te gaan, degenen die aarzelen en terughoudend zijn te stimuleren, energie op te wekken, goede initiatieven te steunen en te prijzen, wie dit verdienen. Deze leidende taak is op het ogenblik van zeer groot belang en wij bevelen haar heel speciaal bij u aan. Tegelijk weten wij, hoe zorgvuldig en nauwgezet u deze taak vervult en daarvoor zijn wij u dankbaar. Weliswaar bestaat er een grote verscheidenheid van talen en zijn er verschillende nieuwe riten ingevoerd in het kader van de vernieuwingsbeweging, maar dat neemt niet weg, dat er niets toegelaten mag worden wat niet officieel door de verantwoordelijke gezagsdragers, de bisschoppen namelijk en deze Apostolische Stoel, is erkend, niets wat de eredienst onwaardig is, niets wat duidelijk profaan is en ongeschikt om het innerlijk en heilig karakter van het gebed tot uitdrukking te brengen, niets tenslotte wat zo zonderling en ongewoon is, dat het, in plaats van de religiositeit van de biddende gemeenschap te bevorderen, haar juist in verbazing en verwarring brengt en de harmonische en legitieme uitdrukking van haar traditionele religiositeit in de weg staat. Wat dit betreft, schijnt het verstandig om hierbij een pedagogie van geleidelijkheid toe te passen.

Document

Naam: TOT MEDEWERKERS EN DESKUNDIGEN VAN DE RAAD ("CONCILIUM") ‘TER UITVOERING VAN DE CONSTITUTIE OVER DE H. LITURGIE’
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 13 oktober 1966
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 5 p. 116-119
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam