• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eerbiedwaardige broeders en geliefde zonen, Ziehier dan de Raad ter uitvoering van de constitutie over de heilige liturgie in voltallige zitting bijeen: van harte en vol hoogachting begroeten wij u bij deze gelegenheid. Het is wel een college van grote bevoegdheid, zoals het is samengesteld uit verstandige en deskundige mannen die uit verschillende delen van de wereld de vruchten van hun studie en van hun religiositeit meebrengen, om samen in wijze eensgezindheid een werk van het allergrootste belang te verrichten: de herziening van de liturgische teksten van de Latijnse kerk Noot v.d. redactie Katholiek Archief: De oorspronkelijke Latijnse tekst zegt alleen 'kerk'. maar de Italiaanse vertaling in dezelfde Oss. Rom. geeft 'Latijnse Kerk'. Aangezien dit logisch juist is, hebben we deze interpretatie gevolgd. en een vernieuwde reglementering van de vormen waarin dezelfde kerk de heilige geheimen van haar authentieke eredienst viert, waarin zij de gelovigen vormt tot deelneming hieraan als aan het officiële en geëigende gebed van de gemeenschap en waarin zij hun geestelijk leven verdiept en met een overvloed van heiliging voedt.
Wij ontvangen u dus in diep respect en met een grote voldoening, en zeggen u dank voor uw komst, die onze persoon en onze gedachten op uw zo belangrijk werk richt. Voor dit werk willen wij u zeer hartelijk danken: want wat kan er in deze postconciliaire tijd voor de Kerk nuttiger zijn? Wat kan er geschikter zijn om de vlam van de religiositeit in haar aan te wakkeren, om haar de bijstand van de Heilige Geest waardig te maken en haar de kracht te verlenen om de mensen aan te trekken, te vormen en te heiligen?
Wij denken er vaak aan, hoe moeilijk en precies de arbeid is die van u wordt geëist bij de herziening van de heilige liturgie volgens de geest van het oecumenisch concilie; en het komt ons voor, dat de uitvoering van dit ingewikkelde en delicate werk in drie aspecten uiteen is te leggen. Op de eerste plaats bestaat uw taak hierin, dat u de heilige plechtigheden onderzoekt die vanouds in de kerk in gebruik zijn, dat u deze herziet en ze een meer aangepaste vorm geeft. Dit onderzoek is op zichzelf niet erg moeilijk, omdat ieder immers met die heilige riten vertrouwd is, maar het vereist niettemin bijzondere geestelijke gaven: gevoel voor het heilige namelijk, dat er ons toe brengt dergelijke riten in ere te houden, voor zover ze door de kerk in haar eredienst zijn opgenomen; verder een zekere mate van respect voor de traditie, waardoor ons die kostbare en eerbiedwaardige erfenis is overgeleverd; het vereist inzicht in de historische ontwikkeling van de onderhavige riten, van hun werkelijke betekenis (zowel de eukologische als de symbolische) enzovoort.
Dat betekent, dat men bij dit onderzoek geen veranderingen voorop mag stellen die nog onvoldoende gemotiveerd zijn. Noch mag men zich door drijverij laten leiden, als een beeldenstormer die alles wel zou willen veranderen en omverwerpen. Nee, veeleer moet men te werk gaan met religieus inzicht en verstandig respect. Het is immers veel belangrijker datgene te zoeken wat beter is, dan dat wat nieuw is. En in het nieuwe zelf willen we dan nog de voorkeur geven aan datgene wat ons de schatten van de hoogtepunten van onze christelijke religiositeit overlevert, boven het nieuwe dat geheel door onszelf is samengesteld; zonder dat wij daarmee de stem van de Kerk van vandaag zouden willen verstikken, zodat zij geen 'nieuw lied' meer zou kunnen formuleren, als de adem van de Heilige Geest haar daartoe werkelijk inspireert. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 23

Document

Naam: TOT MEDEWERKERS EN DESKUNDIGEN VAN DE RAAD ("CONCILIUM") ‘TER UITVOERING VAN DE CONSTITUTIE OVER DE H. LITURGIE’
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 13 oktober 1966
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 5 p. 116-119
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam