• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De kniebuiging, die gebeurt door de rechterknie tot op de grond te buigen, heeft de betekenis van aanbidding; daarom wordt zij voorbehouden voor het allerheiligste Sacrament en het heilig Kruis vanaf de plechtige aanbidding in de liturgische viering van de Passie des Heren op Goede Vrijdag tot aan het begin van de Paaswake.

In de Mis wordt door de celebrerende priester drie keer geknield, namelijk na het tonen van de hostie, na het tonen van de kelk en vóór de communie. Bijzonderheden die in de geconcelebreerde Mis inachtgenomen dienen te worden, zijn ter plaatste vermeld (vgl. nrs. 210 - 251).

Als echter op het priesterkoor een tabernakel is met het allerheiligste Sacrament, knielen de priester, de diaken en de andere bedienaren, wanneer zij bij het altaar komen en daarvan weggaan, maar niet gedurende de viering van de Mis zelf. Verder knielen allen die voorbijgaan aan het allerheiligste Sacrament, tenzij zij meegaan in een processie.

De bedienaren die het processiekruis of de kaarsen dragen, maken een hoofdbuiging in plaats van een kniebuiging.

De zetel van de priester die celebreert, moet teken zijn van zijn taak om de samenkomst van de gelovigen voor te zitten en het gebed te leiden. Daarom is de geschiktste plaats ervoor op het uiteinde van het priesterkoor en gekeerd naar het volk, tenzij de structuur van het kerkgebouw of andere omstandigheden dit verhinderen, bijv. als vanwege de te grote afstand de communicatie tussen priester en de vergaderde samenkomst bemoeilijkt wordt, of als het tabernakel geplaatst is in het midden achter het altaar. Iedere gelijkenis met een troon moet echter vermeden worden. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 92 Het is passend dat de zetel gezegend wordt volgens de ritus die in het Romeins rituaal wordt beschreven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984), 880-899. Ordo benedictionis occasione data auspicandi novam cathedram seu sedem praesidentiae, nrs. 880 - 899 voordat deze in de liturgie in gebruik genomen wordt.

Eveneens dienen op het priesterkoor zetels opgesteld te worden voor de concelebrerende priesters, alsook voor de priesters, die in koorkleding bij de viering aanwezig zijn zonder te concelebreren.

De zetel voor de diaken dient bij de zetel van de celebrant te worden geplaatst. De zetels voor de andere bedienaren moeten zo geplaatst worden dat zij duidelijk onderscheiden zijn van de zetels van de geestelijkheid en zijzelf de hun toevertrouwde taak gemakkelijk kunnen vervullen. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 92

Naar gelang de structuur van elke kerk en overeenkomstig de wettige plaatselijke gewoonten, moet men het allerheiligste Sacrament bewaren in een tabernakel in een gedeelte van de kerk dat voornaam is, onderscheiden, in het oog vallend, met luister versierd en geschikt voor het gebed. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 54 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 95

In de regel zal er slechts één tabernakel zijn, dat niet verplaatsbaar is, uit stevig en ondoorzichtig materiaal vervaardigd en beveiligd tegen inbraak en dat zo afgesloten is dat gevaar van profanatie tot het uiterste vermeden wordt. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 52 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 95 Vgl. Congregatie voor de Sacramenten, Nullo unquam tempore (28 mei 1938), 4 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (21 juni 1983), 10-11 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 938. §3 Het is bovendien passend dat het gezegend wordt volgens de ritus die in het Romeins rituaal wordt beschreven. !" voordat het liturgisch in gebruik wordt genomen. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984), 919-929. Ordo benedictionis occasione data auspicandi novum tabemaculum eucharisticum, nrs. 919-929

Vanwege de tekenwaarde is het passend dat op een altaar waaraan de Mis gevierd wordt, geen tabernakel staat waarin de allerheiligste Eucharistie bewaard wordt. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 55

Derhalve verdient het de voorkeur het tabernakel te plaatsen, naar het oordeel van de diocesane bisschop:

  1. ofwel op het priesterkoor, buiten het altaar van de viering, in een vorm en op een plaats die meer passend zijn zonder het oude altaar uit te sluiten dat niet meer gebruikt wordt voor de viering (nr. 303);
  2. of ook in een kapel die geschikt is voor persoonlijke aanbidding en gebed door de gelovigen, Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 53 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (21 juni 1983), 9 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 938. §2 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Het Mysterie en de Eredienst van de Heilige Eucharistie - Brief aan de Bisschoppen bij gelegenheid van Witte Donderdag 1980, Dominicae Cenae (24 feb 1980), 3 die organisch met de kerk verbonden is en voor de gelovigen zichtbaar is.

Volgens het traditioneel gebruik dient er bij het tabernakel voortdurend een aparte lamp op olie of was te branden, om daarmee de aanwezigheid van Christus aan te geven en te eren. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 940 Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de Eredienst van de Eucharistie, Eucharisticum Mysterium (25 mei 1967), 57 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis, De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (21 juni 1983), 11

Allerminst mogen alle andere zaken vergeten worden die betreffende het bewaren van de allerheiligste Eucharistie volgens de norm van het recht zijn voorgeschreven. Vgl. Congregatie voor de Sacramenten, Nullo unquam tempore (28 mei 1938) Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 934-944

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam