• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Rome, de moeder van het recht
Gij zijt immers op de eerste plaats “juristen”, beoefenaars van die edele wetenschap, die de normen bestudeert, ordent en toepast, waarop de orde, de vrede, de rechtvaardigheid en de veiligheid in de burgerlijke samenleving van individuen, gemeenschappen en naties steunen; en Rome mag er zich op beroemen, de verheven moeder te zijn van het recht. Andere volkeren van de oudheid mochten fier zijn op de pracht van hun kunst, op de diepte van hun filosofische beschouwingen, op de verfijning van hun cultuur; het Romeinse volk echter deed voor geen enkel onder in zijn diepe zin voor het recht, in het scheppen van die wonderbare rechtsinstituten waardoor het de toen bekende wereld tot een eenheid maakte en een traditie naliet, die de tand des tijds heeft weerstaan.
Voortleven van het Corpus Iuris, voortbestaan van Rome als middelpunt van het Katholiek geloof
Maar gij zijt niet enkel juristen, gij zijt en noemt u ook “katholieke” juristen; en Rome is door Gods beschikking de steeds lichtende vuurtoren van het geloof in Christus, het centrum van de zichtbare eenheid der Kerk, de zetel van het opperste leergezag van de zielen, waar de katholiciteit een bijzondere kracht en grootheid vertoont, en waar zij, door het samenkomen van alle volkeren naar de leerstoel en het graf van Petrus duidelijker voelbaar is dan in elk ander land ter wereld. Toen het rijk der Caesaris onder de voet gelopen was door de vernietigende opmars van de volkeren, die opdrongen naar zijn grenzen, hebben twee zaken de ondergang van de grootste en eerbiedwaardigste stad, die de geschiedenis kent, overleefd. Vooreerst haar “Corpus iuris”, dat het recht van geheel het beschaafde Europa geworden is, dat in veel van zijn onderdelen nog altijd van kracht is in de hedendaagse instellingen, dat nog altijd een voorwerp is van geestdriftige studie als een levende stam, waarvan het sap in de loop der jaren niet is uitgedroogd, dat nog steeds dezelfde éénmakende kracht bezit, die het in zijn langzaam wordingsproces heeft ontplooit. Vervolgens het nieuwe geloof, dat Petrus en Paulus hierheen brachten, de nieuwe troon van waarheid, die het eerste zichtbare hoofd van de Kerk, door Christus rechtstreeks gekozen en met de sleutelmacht bekleed, hier voor altijd vestigde, door Rome tot zijn zetel te kiezen. De eeuwen zijn voorbij gegaan en zij weken voor zijn granieten rots, zonder haar ook maar te schrammen. De gebeurtenissen stormden aan om deze troon aan het wankelen te brengen en omver te halen, maar tevergeefs; en gij ziet hem nog sterk en ongedeerd boven de volkeren uitrijzen als zichtbaar teken van de onvergankelijkheid van Christus’ wekt.
Verbinding van juridische wijsheid en goddelijke openbaring
Zo hebben in Rome en in de wereld, die reeds doortrokken was van zijn beschaving, de twee meest vitale werkelijkheden elkander ontmoet en zijn zij samengesmolten; de ene was de vrucht van de juridische wijsheid van een volk en dus van menselijke oorsprong, en de andere was een uitstraling van de wereld van de openbaring, verkondigd door de mensgeworden Zoon van God, en dus van een bovenaardse en goddelijke oorsprong. Door de vereniging van deze twee is het Romeinse recht doordrongen van het nieuwe licht, dat uitging van de boodschap van Christus, langzamerhand hervormd naar de geest, veredeld in zijn opvattingen, vervolmaakt in vele van zijn instellingen en verrijkt in zijn voorschriften, door geleidelijke de beginselen, de ideeën en de hogere eisen van de nieuwe leer in zich op te nemen. De wetgevende arbeid van de christen-keizers kwam uit deze vruchtbare verbintenis van menselijke en goddelijke wijsheid voort. De onuitwisbare sporen hiervan leveren aan de moderne wereld het bewijs, dat er tussen de ware rechtswetenschap en de leer van het christelijk geloof geen noodzakelijk zijn stempel drukt op de waarheid, die het menselijk verstand ontdekt, bestudeert en ordent.

Document

Naam: CON FELICE PENSIERO
Tot de vereniging van Italiaanse Katholieke juristen
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 6 november 1949
Copyrights: © 1950, Ecclesia Docens, 0758 Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam