• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De genade van de Heilige Geest heeft de kracht om ons te rechtvaardigen, d.w.z. ons te zuiveren van onze zonden en ons "de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus" (Rom. 3, 22) en door het Doopsel te schenken. Vgl. Rom. 6, 3-4

Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij is gestorven, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus (Rom. 6, 8-11).

Door de kracht van de Heilige Geest hebben wij door te sterven aan de zonde deel aan het lijden van Christus en aan zijn verrijzenis door geboren te worden .. de ledematen van zijn lichaam, dat de Kerk is, Vgl. 1 Kor. 12 tot een nieuw leven; wij zijn de ranken geënt op de wijnstok die Hijzelf is: Vgl. Joh. 15,1-4

Het is door de Geest dat wij deel hebben aan God. Door deelname aan de Geest hebben wij deel aan de goddelijke natuur (...). Daarom zijn diegenen, in wie de Geest woont, vergoddelijkt. H. Athanasius van Alexandrië, Epistulae ad Serapionem. 1,24

Het eerste werk van de genade van de Heilige Geest is de bekering die de rechtvaardiging tot stand brengt volgens de boodschap van Jezus bij het begin van het evangelie: "Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij" (Mt. 4,17). Bewogen door de genade keert de mens zich tot God en wendt hij zich af van de zonde; zo ontvangt hij vergiffenis en rechtvaardiging uit den hoge. "De rechtvaardiging houdt dus de vergeving van de zonden in, de heiliging en de vernieuwing van de inwendige mens". Concilie van Trente, 6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 7. DH 1528

De rechtvaardiging maakt de mens afkerig van de zonde die in strijd is met de liefde tot God, en ze zuivert zijn hart. De rechtvaardiging volgt op het initiatief van Gods barmhartigheid die vergeving aanbiedt. Ze verzoent de mens met God. Ze bevrijdt uit de slavernij van de zonde en ze geneest.

De rechtvaardiging is tevens het ontvangen van Gods gerechtigheid door het geloof in Jezus Christus. De gerechtigheid wijst dan op de rechtvaardigheid van de goddelijke liefde. Met de rechtvaardiging worden geloof, hoop en liefde in ons hart gestort; ook wordt ons de gehoorzaamheid aan de goddelijke wil geschonken.

De rechtvaardiging werd voor ons verdiend door het lijden van Christus die zich op het kruis geofferd heeft als een levende offerande, heilig en aangenaam voor God; zijn bloed is het instrument van verzoening geworden voor de zonden van alle mensen. De rechtvaardiging wordt geschonken door het Doopsel, het sacrament van het geloof. De rechtvaardiging maakt ons gelijkvormig aan de gerechtigheid van God die ons innerlijk tot rechtvaardigen maakt door de kracht van zijn barmhartigheid. De rechtvaardiging heeft de glorie van God en van Christus en de gave van het eeuwig leven tot doel: Vgl. Concilie van Trente, 6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 8. DH 1529

Thans is echter, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen, Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voor wie gelooft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, want Hij had in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen nu, in deze tijd, opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof (Rom. 3, 21-26).

De rechtvaardiging brengt samenwerking tot stand tussen de genade van God en de vrijheid van de mens. Van de kant van de mens komt de rechtvaardiging tot uitdrukking in de instemming van het geloof met het Woord van God dat hem uitnodigt tot bekering, en in de samenwerking van de liefde onder aansporing van de heilige Geest die de mens voorkomt en beschermt:

Wanneer God het hart van de mens raakt door de verlichting van de Heilige Geest, blijft de mens niet werkeloos, als hij deze ingeving ontvangt: hij kan die zelfs afwijzen; hij kan echter evenmin door zijn vrije wil zonder de genade van God, naar de gerechtigheid voor Gods aanschijn toekeren. Concilie van Trente, 6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 5. DH 1525

De rechtvaardiging is het meest verheven werk van Gods liefde, getoond in Jezus Christus en geschonken door de heilige Geest. De heilige Augustinus is van mening dat "de rechtvaardiging van de goddeloze een groter werk is dan de schepping van hemel en aarde", omdat "hemel en aarde voorbij zullen gaan, terwijl het heil en de rechtvaardiging van de uitverkorenen zullen blijven bestaan". H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. 72,3 Hij is zelfs van mening dat de rechtvaardiging van de zondaars de schepping van de engelen in hun staat van gerechtigheid overtreft, doordat ze getuigt van een grotere barmhartigheid.

De Heilige Geest is de innerlijke leermeester. Door de "innerlijke mens" (Rom. 7, 22)(Ef. 3, 16) geboren te laten worden, houdt de rechtvaardiging de heiligmaking van de hele mens in:

Zoals gij eertijds uw ledematen in dienst hebt gesteld van onreinheid en steeds grotere bandeloosheid, zo moet gij ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid tot uw heiliging (...). Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God, oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven. (Rom. 6, 19.22)

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam