• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Heel het leven van Christus was één ononderbroken onderrichting: zijn ogenblikken van stilte, zijn wonderen, zijn daden, zijn gebed, zijn liefde voor de mens, zijn voorliefde voor de kleinen en de armen, het aanvaarden van het totale offer op het kruis voor de verlossing van de wereld en zijn verrijzenis zijn de actualisering van zijn woorden en de vervulling van zijn openbaring". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 9. vert. uit Lat.
De leerlingen van Christus moeten aan Hem gelijkvormig worden en wel zo dat Hij in hen gestalte krijgt. Vgl. Gal. 4, 19 "Daarom zijn wij opgenomen in de mysteries van zijn leven, aan Hem gelijkvormig, met Hem gestorven en met Hem verrezen, om eens met Hem te heersen".2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 7. vert. uit Lat.
Herder of wijze, men kan hier op aarde slechts tot God komen door voor de kribbe van Betlehem te knielen en Hem, verborgen in de zwakheid van een kind, te aanbidden.
Door zijn onderdanigheid aan Maria en Jozef, evenals door zijn nederig werk gedurende lange jaren in Nazaret, geeft Jezus ons het voorbeeld van een heilig leven in de dagelijkse situaties van gezin en werk.
Vanaf het begin van zijn openbaar leven, bij zijn doopsel, is Jezus de "Dienaar', geheel toegewijd aan het verlossende werk dat zijn vervulling zal vinden in het "doopsel" van zijn lijden.
De bekoring in de woestijn toont ons Jezus, een nederige Messias, die triomfeert over de Satan door zijn totale instemming met het heilsplan, zoals dat door de Vader gewild is.
Christus maakt op aarde een begin met het rijk der hemelen. "Het wordt voor de mensen zichtbaar in het woord, de werken en de aanwezigheid van Christus." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 5. vert. uit Lat. De Kerk is de kiem en het begin van dit koninkrijk. De sleutels ervan zijn aan Petrus toevertrouwd.

De gedaanteverandering van Christus heeft tot doel het geloof van de apostelen met het oog op het lijden te versterken: het bestijgen van de "hoge berg" bereidt het opgaan naar de Calvarieberg (Golgotha) voor. Christus, hoofd van de Kerk, openbaart in de sacramenten wat zijn lichaam bevat en uitstraalt: "de hoop op een eeuwige heerlijkheid" (Kol. 1, 27). Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 51,3

Jezus is uit vrije wil naar Jeruzalem opgegaan, in het volle besef dat Hij er een gewelddadige dood zou sterven ten gevolge van de tegenstand van de zondaars. Vgl. Heb. 12,3

De intocht van Jezus in Jeruzalem laat de komst van het koninkrijk zien dat de Koning-Messias, door de kinderen en de nederigen van hart in zijn stad verwelkomd, tot stand zal brengen door het Pasen van zijn dood en verrijzenis.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam