• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Na de "heilige katholieke Kerk" beleden te hebben voegt de Geloofsbelijdenis
Twaalf artikelen van het geloof
Geloofsbelijdenis volgens de Romeinse doopritus
(31 juli 381)
"de gemeenschap van de heiligen" toe. Dit artikel is in zekere zin een uitleg van het voorafgaande: "Wat is de Kerk anders dan de vergadering van alle heiligen?" Pseudo Ambrosius (Nicetas van Remesiana), Explanatio Symboli Habita Ad Competentes. 10, vert. uit Lat. De gemeenschap van de heiligen is nu juist de Kerk.
"Aangezien alle gelovigen één lichaam vormen, wordt het goed van de één meegedeeld aan de ander (...). Zo dient men (...) te geloven dat er een gemeenschap van goederen is in de Kerk, Maar het belangrijkste lid is Christus, aangezien Hij het hoofd is (...). Zo wordt Christus' goed meegedeeld aan alle Christenen en dit geschiedt door de sacramenten van de Kerk". H. Thomas van Aquino, In Symb. Apostolorum Expositio. 10, vert. uit Lat. "De eenheid van de Geest, waardoor zij geleid wordt, bewerkt immers dat al wat in haar bijeengebracht is, gemeenschappelijk bezit is". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,10,24, vert. uit Lat.
De uitdrukking " gemeenschap van de heiligen" heeft daarom twee, nauw met elkaar verbonden betekenissen: "gemeenschap van heilige zaken, sancta", en "gemeenschap tussen heilige personen, sancti".
"Sancta sanctis!" (Wat heilig is voor hen die heilig zijn) " wordt door de celebrant in het merendeel van de oosterse liturgieën verkondigd tijdens de opheffing van de heilige gaven vóór het uitreiken van de communie. De gelovigen (sancti) worden gevoed met het lichaam en bloed van Christus (sancta) om te groeien in de gemeenschap van de heilige Geest (koinonia) en deze aan de wereld mee te delen.
In de eerste gemeente van Jeruzalem "legden de leerlingen zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed" (Hand. 2, 42). De gemeenschap in het geloof. Het geloof van de gelovigen is het geloof van de Kerk, dat zij van de apostelen ontvangen heeft. Dit geloof is een schat van leven die zich al delend vermeerdert.
De gemeenschap van de sacramenten. "De vrucht van alle Sacramenten komt immers alle gelovigen toe; door deze Sacramenten nu, en vooral door het Doopsel, waardoor zij als door een poort de kerk binnengaan, worden zij als door gewijde banden met Christus verbonden en verenigd. Onder deze gemeenschap van heiligen dient men de gemeenschap van Sacramenten te verstaan (...). Hoewel deze term van toepassing is op alle Sacramenten, omdat zij ons met God verenigen (...), past hij toch het beste bij de Eucharistie, die deze gemeenschap tot stand brengt". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,10,24, vert. uit Lat.
De gemeenschap van de charismata: in de gemeenschap van de Kerk verdeelt de heilige Geest " onder de gelovigen van iedere rang ook bijzondere genaden" voor de opbouw van de Kerk. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12. vert. uit Lat. Wel, "aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen". Vgl. 1 Kor. 12, 7
"Zij bezaten alles gemeenschappelijk" (Hand. 4, 32): "De ware Christen bezit niets dat hem zo eigen is dat hij het niet moet beschouwen als iets wat hij met allen in gemeenschap bezit; daarom dient hij steeds bereid te zijn de ellende van de behoeftigen te verlichten". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,10,27, vert. uit Lat. De Christen is een beheerder van de goederen van de Heer. Vgl. Lc. 16, 1.3
De gemeenschap van de liefde: in de sanctorum communio "leeft niemand van ons voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen" (Rom. 14, 7), "Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde. Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam" (1 Kor. 12, 26-27), "De liefde zoekt zichzelf niet" (1 Kor. 13, 5). Vgl. 1 Kor. 10, 24 Het geringste dat wij uit liefde doen, strekt allen tot voordeel op grond van deze solidariteit met alle mensen, levenden en doden, die steunt op de gemeenschap van de heiligen. Iedere zonde schaadt deze gemeenschap.
De drie staten van de Kerk. "Totdat daarom de Heer komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van al zijn engelen en totdat de dood vernietigd is en alles aan Hem is onderworpen, zijn sommigen van zijn leerlingen hier op aarde op pelgrimstocht, worden anderen, nadat zij gestorven zijn, gelouterd en weer anderen verheerlijkt en zien zij in volle klaarheid de drie-ene God, zoals Hij is". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 49. vert. uit Lat.
Maar allen echter leven wij, hoewel in verschillende gradaties en op verschillende wijze, in de gemeenschap van dezelfde liefde tot God en de naaste, en wij zingen hetzelfde loflied tot onze God. Immers, allen die van Christus zijn, vormen één Kerk, omdat zij zijn Geest hebben, en zijn in Hem met elkaar verbonden. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 49. vert. uit Lat.
"Derhalve wordt de verbondenheid van hen die op weg zijn, met diegenen die in de vrede van Christus ontslapen zijn, geenszins onderbroken, integendeel: volgens het eeuwenoud geloof van de Kerk wordt zij nog versterkt door de uitwisseling van geestelijke goederen". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 49. vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam