• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is de wil van onze Vader "dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen" (1 Tim. 2, 4). Hij "heeft geduld met u, daar Hij wil dat niemand verloren gaat" (2 Pt. 3, 9). Vgl. Mt. 18, 14 Zijn gebod dat alle andere samenvat en waarin ons zijn hele wil wordt meegedeeld, luidt: "Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben" (Joh. 13, 34). Vgl. 1 Joh. 3

"Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen (...) het heelal in Christus onder een hoofd te brengen (...). In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil" (Ef. 1, 9-11). Wij vragen met aandrang dat zijn heilsplan volledig verwezenlijkt wordt, op aarde, zoals dit reeds het geval is in de hemel.

In Christus en door zijn menselijke wil is de wil van de Vader op volmaakte wijze en eens voor altijd vervuld. Toen Jezus in deze wereld kwam, heeft Hij gezegd: "Hier ben Ik. Ik ben gekomen, o God om uw wil te doen" (Heb. 10, 7). Vgl. Ps. 40, 8-9 Jezus alleen kan zeggen: "Ik doe altijd wat Hem behaagt" (Joh. 8, 29). In het gebed van zijn doodsstrijd stemt Hij helemaal in met die wil: "Niet mijn wil, maar uw wil geschiede!" (Lc. 22, 42). Vgl. Joh. 4, 34 Vgl. Joh. 5, 30 Vgl. Joh. 6, 38 Daarom ook heeft Jezus "zich gegeven voor onze zonden volgens de wil van onze God en Vader" (Gal. 1, 4). "Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het offer van het lichaam van Jezus Christus" (Heb. 10, 10).

Jezus "heeft, hoewel Hij Gods Zoon was, in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd" (Heb. 5, 8). Dat moet des te meer gelden voor ons, schepsels en zondaars, die in Hem aangenomen kinderen zijn geworden. Wij vragen aan onze Vader om onze wil te verenigen met die van zijn Zoon om zijn wil uit te voeren, zijn heilsplan voor het leven van de wereld. Uit onszelf zijn wij daartoe absoluut niet in staat, maar verenigd met Jezus en met behulp van de kracht van zijn Heilige Geest kunnen wij onze wil in zijn handen leggen en het besluit nemen te kiezen waarvoor zijn Zoon altijd gekozen heeft: doen wat de Vader behaagt: Vgl. Joh. 8, 29

Door ons aan Christus te hechten kunnen wij met Hem één geest worden en zo zijn wil volbrengen. Op deze wijze zal Gods wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Origenes van Alexandrië, Over het gebed, De Oratione. 26, vert. uit Grieks

Ziet hoe Jezus Christus ons leert om nederig te zijn door duidelijk te maken dat onze deugd niet alleen berust op onze inspanningen maar ook op Gods genade? Eveneens heeft Hij ieder van ons die bidt, opgedragen om in het gebed zorg te dragen voor de hele wereld. Hij heeft immers niet gezegd: "Uw wil geschiede" in Mij of in jullie, maar overal op aarde, opdat de dwaling ontkracht wordt, de deugd tot bloei komt en de aarde niet meer verschilt van de hemel. H. Johannes Chrysostomos, Preek over het Evangelie volgens Mattheüs, In Matthaeum Homilia. 19,5, vert. uit Gr.

Door het gebed kunnen wij "uitmaken wat God van ons wil" Vgl. Rom. 12, 2 Vgl. Ef. 5, 17 en "de volharding" verkrijgen "om Gods wil te doen". Vgl. Heb. 10, 36 Jezus leert ons dat men het rijk der hemelen binnengaat, niet door woorden, maar doordat men "de wil doet van mijn Vader die in de hemel is" (Mt. 7, 21).

"Als iemand de wil van God doet, dan luistert Hij naar zo iemand" (Joh. 9, 31). Vgl. 1 Joh. 5, 14 Zo invloedrijk is het gebed van de Kerk in naam van haar Heer, vooral in de eucharistie; het gebed van de Kerk is een voorspreken in gemeenschap met de geheel en al heilige moeder van God Vgl. Lc. 1, 38.49 en van alle heiligen in wie de Heer "behagen" heeft gehad, omdat zij alleen maar Gods wil gewild hebben:

Ook is het niet in strijd met de waarheid om de woorden "Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel" op te vatten als "in de kerk zoals in onze Heer Jezus Christus zelf", moge uw wil geschieden in de bruid die met Hem verloofd is, zoals in de bruidegom die de wil van de Vader volbracht heeft. H. Augustinus, De sermone Domini in monte. 2,6,24, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam